Krosno
Technikum
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1TB - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 1TB - technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia ,  fizyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

TECHNIK BUDOWNICTWA

Zawód bardzo poszukiwany na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy budownictwa, dokumentacja budowlana, konstrukcje budowlane, kosztorysowanie, organizacja robót budowlanych, język obcy zawodowy. Oprócz zajęć teoretycznych  uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu, biorąc udział w zajęciach praktycznych
 i praktykach zawodowych, organizowanych w firmach budowlanych. W ramach nauki w tym zawodzie realizowana będzie innowacja – budownictwo niskoenergetyczne.  Innowacja polega na szczególnym zwróceniu uwagi na  materiały budowlane, technologie i urządzenia, których użycie będzie skutkowało mniejszym zużyciem energii i będzie bardziej ekologiczne dla środowiska.  Uczniowie zainteresowani architekturą mają możliwość w ramach kółka architektonicznego przygotowywać się do studiowania na kierunku architektura.

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Wykonywanie  robót murarskich i tynkarskich;
 • Wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych;
 • Organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych;
 • Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych;
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.


Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


Technik budownictwa w pracy zawodowej:

 • kieruje budową;
 • uczestniczy w robotach budowlanych;
 • prowadzi dokumentację budowy;
 • przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa;
 • sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej;
 • sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe;
 • wykonuje inwentaryzacje budowlane;
 • wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów.

 

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w firmach wykonujących zarówno budynki, jak i budowle inżynierskie, w biurach projektowych ,w organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów oraz w administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. Może również prowadzić własną firmę budowlaną.


Po ukończeniu nauki w technikum,  uczniowie mogą  zdawać maturę, która jest przepustką na studia. Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury, ale również innych, zgodnych
z indywidualnymi zainteresowaniami. Najbliższe uczelnie dające możliwość studiowania budownictwa, lub architektury znajdują się w Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: dobry stan zdrowia, odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość
 i koncentracja uwagi, odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, zrównoważenie emocjonalne.

 

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane jest przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52.