Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 W - klasa wielozawodowa (m)
Nazwa oddziału

 1 W - klasa wielozawodowa (m)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  plastyka ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka

Zawody

 Blacharz samochodowy

 Cieśla

 Cukiernik

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Elektronik

 Elektryk

 Fotograf

 Fryzjer

 Kelner

 Krawiec

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Murarz-tynkarz

 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 Operator urządzeń przemysłu chemicznego

 Optyk-mechanik

 Piekarz

 Przetwórca mięsa

 Sprzedawca

 Stolarz

 Ślusarz

 Zegarmistrz

Opis

KLASA WIELOZAWODOWA  (PRACOWNIK MŁODOCIANY) skupiać będzie uczniów w różnych zawodach, również rzadko występujących, ale bardzo potrzebnych na rynku pracy np. cieśla, fotograf,  fryzjer, kelner, cukiernik, elektryk, elektronik, krawiec, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, zegarmistrz, ogrodnik, optyk – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz,

ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.


Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole, natomiast wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia) uczniowie zdobywają na 4-tygodniowych kursach zawodowych organizowanych w klasie I, II i III przez Centra Kształcenia Zawodowego.


Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy w rzeczywistych warunkach pracy dających rzetelne przygotowanie zawodowe. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia mogą być zatrudniani w wybranych przez siebie zakładach pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę, w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego. W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak: wynagrodzenie za pracę (wielkość określona odrębnymi przepisami), opłacanie składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego.


Pośrednikiem w organizowaniu zajęć praktycznych w firmach będzie 9-10 Hufiec Pracy w Krośnie. Ponadto uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych przydatnych na rynku pracy m.in. kosmetyczka-wizażystka, florysta, spawacz MAG i TIG, operator wózków widłowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, operator koparko-ładowarki. Kursy są w całości refundowane przez OHP.


Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub do egzaminu w Cechu Rzemiosł Różnych i otrzymać tytuł czeladnika.


Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.


Wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu – druk do pobrania w sekretariacie szkoły.