Krosno
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika - 1c LO pożarniczy
Nazwa oddziału

 1c LO pożarniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  wiedza o społeczeństwie ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie

język angielski

Opis

Jeśli jesteś zainteresowany(a) problematyką pożarniczą, wiążesz swoją przyszłą karierę z pracą w służbach mundurowych, w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochronie osób i mienia - proponujemy Ci atrakcyjny profil POŻARNICZY.


Innowacyjny program klasy przygotowaliśmy we współpracy z Komendą Miejską Straży Pożarnej 
w Krośnie. Patronat nad klasą oprócz Komendy sprawuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

W realizacji programu współpracujemy także z uczelniami pożarniczymi w Częstochowie i Krakowie.

 Założeniem programu jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów planujących swoją przyszłość zawodową w Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym, służbach mundurowych czy też w zawodach związanych z ochroną osób i mienia.

Uczęszczając do klasy o profilu pożarniczym uzyskasz szereg wiadomości i kompetencji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym m. in. poznasz:

 • prawa i obowiązki strażaka,
 • wyposażenie techniczne wykorzystywane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zasady jego eksploatacji i obsługi,
 • zasady postępowania podczas akcji ratowniczych,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zasady postępowania w przypadku kryzysu, ratowania i ewakuacji zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia,
 • czynności ratowniczo - gaśnicze w przypadku pożarów, katastrof komunikacyjnych, budowlanych, klęsk żywiołowych i awarii,
 • organizację i działanie zespołu ds. zarządzania kryzysowego.

 

W klasie pożarniczej realizowane są dwa innowacyjne dodatkowe przedmioty:

 • edukacja pożarnicza
 • bezpieczeństwo wewnętrzne

oraz szereg kursów i zajęć tematycznych.

Uczniowie biorą także udział w ćwiczeniach obejmujących różne aspekty służby w straży pożarnej w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie oraz w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Krosna. Zajęcia prowadzą doświadczeni strażacy posiadający także przygotowanie pedagogiczne. 
W ramach programu klasy odbywają się często zajęcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego prowadzone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Uczęszczając do tej klasy zdobędziesz umiejętności przydatne w ubieganiu się o przyjęcie do służby w straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, służbach ochroniarskich, wojsku, policji itp.
Podczas nauki będziesz mógł (mogła):

 • uczestniczyć w wycieczkach zawodowych i wyjazdach studyjnych (w tym do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Centralnej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie),
 • uczestniczyć w obozach programowych związanych z tematyką strażacką i służbami mundurowymi,
 • wziąć udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
 • uzyskać kartę pływacką,
 • ukończyć kurs dla płetwonurków,
 • ukończyć kurs udzielania pomocy przedmedycznej i uzyskać odpowiedni certyfikat,
 • odbyć kurs podstawowy oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP i uzyskać zaświadczenie umożliwiające wstąpienie w szeregi czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Kończąc klasę pożarniczą w naszej szkole, będziesz dobrze przygotowany(a) do podjęcia dalszej nauki w uczelniach pożarniczych, wojskowych lub cywilnych na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, wychowania fizycznego i wielu innych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, język angielski

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i wychowania fizycznego.

2022 Copyright  Business V2