Krosno
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika - 1b LO promedyczny
Nazwa oddziału

 1b LO promedyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  chemia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

język angielski

Opis

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami przyrodniczymi dołącz do grona uczniów klasy o profilu PROMEDYCZNYM.

Pomożemy Ci wzbogacić wiedzę z fizjologii człowieka, inżynierii genetycznej, dietetyki, kosmetologii, zielarstwa, farmacji, ratownictwa, poznać znaczenie nauk biologicznych w biotechnologii, medycynie, rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia.

 Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, proponujemy Ci:

 • atrakcyjne i nowoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności w doskonale wyposażonych pracowniach (pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice interaktywne, programy multimedialne, ogromną ilość pomocy naukowych, zarówno z biologii, jak i z chemii czy fizyki; uczniowie pod okiem doświadczonych pedagogów samodzielnie wykonują pokazy i doświadczenia chemiczne (np. obserwacje mikroskopowe tkanek roślinnych i zwierzęcych na nowoczesnych mikroskopach),
 • wycieczki, o dużych walorach poznawczych, przede wszystkim przyrodniczo-krajoznawcze oraz przyrodniczo-badawcze zapoznające uczniów z bioróżnorodnością regionu,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych przybliżających sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • udział w kursach pierwszej pomocy prowadzonych przez PCK oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych, kończących się otrzymaniem dyplomów i certyfikatów,
 • możliwość pracy dokumentacyjno – badawczej (tworzenie zbiorów o charakterze naukowym i przygotowywanie wystaw przyrodniczych),
 • gromadzenie i oznaczanie okazów zielnikowych i entomologicznych),
 • możliwość prowadzenia eksperymentalnych lekcji otwartych dla uczniów szkół podstawowych pod kierunkiem nauczyciela,
 • wyjazdowe seminaria naukowe na uczelniach wyższych regionu,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów (konkurs z pierwszej pomocy, biologii, chemii, ekologii).

W realizacji programu tej klasy współpracujemy także z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, WSiZ w Rzeszowie, Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, Krakowską Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia i  język angielski

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.