Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1A dwujęzyczny językowo-humanistyczny
Nazwa oddziału

 1A dwujęzyczny językowo-humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdziań kompetencji językowych

Opis

Klasa I A  DWUJĘZYCZNA JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNA 

Przedmioty rozszerzone bazowe (od klasy pierwszej):  język polski, historia
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, matematyka, informatyka


UWAGA! Język angielski w tej klasie jest nauczany na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom rozszerzony) w wymiarze 6 godz. tygodniowo w klasach od I do III i 5 godz. tygodniowo w klasie IV.

Drugi język obcy do wyboru:  j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. włoski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka,  j. obcy nowożytny oraz do wyboru jeden z następujących przedmiotów:
j. obcy nowożytny drugi, historia, wiedza o społeczeństwie.

*Zaproponowane grupy fakultatywne z danego przedmiotu (wybieranego jako trzeci przedmiot rozszerzony) oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

Klasa dwujęzyczna językowo-humanistyczna z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania,
to niezwykle atrakcyjna propozycja zarówno dla humanistów, pasjonatów historii, przyszłych prawników jak i miłośników języków obcych.

Dla tych pierwszych zadbaliśmy o bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny, którego fundamentem jest ścisła współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a także z takimi instytucjami jak: Instytut Pamięci Narodowej
w Rzeszowie, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie oraz Biblioteka Wojewódzka w Krośnie.

W ramach tej współpracy uczniowie będą brali udział w wykładach i warsztatach naukowych, lekcjach muzealnych, w rozprawach sądowych oraz w spotkaniach tematycznych z pracownikami w/w instytucji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, jakim jest potrzeba rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, precyzyjnego wysławiania się oraz formułowania wniosków, organizujemy  w szkole Turniej Debat Oksfordzkich pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Chętni uczniowie znajdą tu klimat do pogłębiania swoich zainteresowań na zajęciach kółek olimpijskich, przygotowujących do startu  w olimpiadach z zakresu: historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii oraz literatury i języka polskiego.

Niezwykle wartościowym atutem tej klasy jest dwujęzyczność. Daje nam ona ogromne możliwości, które docenią miłośnicy języków obcych, przyszli lingwiści i językowcy.

Oto jej największe zalety:

1. Dzięki zwiększonej liczby godzin języka angielskiego  perfekcyjnie przygotujemy uczniów do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, podniesiemy ich kompetencje językowe oraz konwersacyjne, co pozwoli im pozbyć się kompleksów i zbuduje pewność siebie.

2. Ponadto, w zakresie nauki j. angielskiego proponujemy uczniom tej klasy:

  • nieodpłatne, regularne zajęcia z native speakerem (konwersacje), 
  • unikatowe zajęcia ze studentami Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy odbywają w naszej szkole co roku 2-miesieczne praktyki pedagogiczne, 
  • zajęcia online z uczniami ze szkół z innych krajów
  • wycieczki i wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany międzynarodowej z krajami europejskimi  oraz w ramach realizacji projektów Erasmus (po pandemii COVID-19), 
  • autorski program nauczania języka angielskiego, (w ramach zwiększonej liczby godzin języka angielskiego, przy podziale na dwie grupy regularnie będą odbywać się zajęcia poświęcone literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych, a praca z tekstem literackim będzie obejmowała tematykę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej i będzie dostosowana do zainteresowań uczniów. Proponujemy również zajęcia obejmujące naukę terminologii prawniczej, medialnej lub innego słownictwa specjalistycznego w zależności od  preferencji uczniów).

Chętni uczniowie mogą  uczestniczyć w  zajęciach  pozalekcyjnych szkolnego teatru anglojęzycznego, w zajęciach koła debat w j. angielskim, w zajęciach kółek olimpijskich, przygotowujących do startu w olimpiadzie j. angielskiego i innych j. obcych lub mogą  rozwijać swoje  talenty dziennikarskie  w  prowadzeniu  portalu  społeczności  kopernikańskiej E – Kopernik oraz pracować w redakcji gazety szkolnej „Kopiec”.

W ramach dodatkowych godzin proponujemy dla klasy zajęcia rozwijające kreatywność, takie np. jak: sztuka przemawiania i dyskusji, retoryki, które przygotowywałyby młodych ludzi do publicznych wystąpień lub warsztaty dziennikarsko-medialne (w zależności od preferencji uczniów).

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
z historii, języka polskiego oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego (wg wyboru), a także  języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom rozszerzony), co daje korzystny przelicznik procentowy w rekrutacji na renomowane uczelnie.

Absolwenci klasy „A”  będą mogli studiować: prawo,  administrację, historię, a także filologie 
w zakresie różnych języków (polonistykę, anglistykę i inne filologie obce), lingwistykę na między innymi takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia i kulturoznawstwo.

Jeszcze kilka słów o dwujęzyczności.
Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania dwóch przedmiotów w 4-letnim cyklu kształcenia  z elementami języka angielskiego. W tej klasie będą to biologia oraz przedmiot dodatkowy o tematyce społecznej. Ale bez obaw! Nie jest to nauczanie  przedmiotu tylko w języku angielskim. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku.  Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin (biologia), podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela.
Język angielski stanowi więc element i narzędzie, a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy
z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmacnia motywację i poczucie sukcesu. Bardzo przydaje się na maturze ustnej. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

UWAGA! Do klasy dwujęzycznej rekrutacja trwa krócej niż do oddziałów ogólnodostępnych. 

Wniosek do szkoły należy złożyć w okresie od 16 do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

Ponadto kandydat do klasy dwujęzycznej musi  napisać sprawdzian kompetencji językowych, który powinien zaliczyć na minimum 30% wszystkich punktów. Składa się on w I części z gramatyki polskiej oraz w II części - z j. angielskiego.

W tym roku odbędzie się on 13 czerwca 2022 o godz. 15.00 (I termin) oraz 7 lipca, godz. 15.00 (II termin).

Jednak bez obaw! Test nie jest trudny. Jak dotąd wszyscy kandydaci dobrze sobie
z nim poradzili. Na stronie internetowej szkoły  w zakładce rekrutacja publikujemy przykładowe testy wraz z odpowiedziami.

Pełne informacje o ofercie oraz  harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie szkoły
www.lo1krosno.info.pl w zakładce Rekrutacja.  Zapraszamy do kontaktu.