Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1aT - technik górnictwa otworowego
Nazwa oddziału

 1aT - technik górnictwa otworowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  geografia ,  informatyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik górnictwa otworowego

Opis

1. TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO zajmuje się wydobywaniem, magazynowaniem, oczyszczaniem i transportem gazu ziemnego, ropy naftowej, soli, siarki, wód podziemnych (mineralnych i geotermalnych). To bez wątpienia zawód z przyszłością - daje szansę na znalezienie pracy w przemyśle górniczym, a także w przedsiębiorstwach wykonujących odwierty pod studnie głębinowe i pompy ciepła.

 

2. Informacje dodatkowe:

 

Uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG, kursach SEP, Auto Cad oraz operatora wózków jezdniowych, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej.

 

3. W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:


Kwalifikacja 1
- GIW.01 Eksploatacja otworowa złóż,
Kwalifikacja 2- GIW.08 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż.

 

4. Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik górnictwa otworowego będzie przygotowany do wykonywania prac w zakresie:

- eksploatacji złóż kopalin ciekłych i gazowych,
- obsługiwania zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin,
- prowadzenia procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego,
- organizowania zagospodarowania i magazynowania kopalin w górotworze,
- wykonywania pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin,

- wykonywania odwiertów do zbiorników wód geotermalnych.

5. Technik górnictwa otworowego znajdzie zatrudnienie w zakładach:

 

- zajmujących się wydobyciem kopalin metoda otworową – kopalnie ropy naftowej i gazu,
- wytwarzających i przetwarzających surowce energetyczne – rafinerie,
- zajmujących się podziemnym magazynowaniem gazu – PMG,
- prowadzących eksploatację otworową siarki i soli kamiennej,
- eksploatujących i wykorzystujących wody mineralne i lecznicze – uzdrowiska.


Absolwenci mogą kontynuować naukę na:


- Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu i innych Wydziałach związanych z wydobyciem, zagospodarowaniem i przeróbką kopalin.
- kierunku Inżynieria Środowiska w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
-  innych wyższych uczelniach technicznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krośnie, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, zajmujących się eksploatacją otworową złóż.