Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1gT - technik geolog
Nazwa oddziału

 1gT - technik geolog

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  plastyka ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik geolog

Opis

1. TECHNIK GEOLOG to zawód i pasja! Geologia, nauka związana z poszukiwaniem i wydobyciem skał oraz minerałów, wprowadza w fascynujący świat przyrody i zjawisk jakie w niej zachodzą. Zdolność interpretacji zjawisk geologicznych, znajomość geologicznej budowy i historii Ziemi, umiejętność sporządzania map i projektów geologicznych uczynią Cię specjalistą bardzo poszukiwanym na rynku pracy.

 

 

2. Informacje dodatkowe:

 

Możliwość wyjazdów na praktyki zawodowe  zagraniczne, w ramach projektów
ERASMUS +, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach kształcenia realizowane są dodatkowe zajęcia na AGH w Krakowie oraz w KPU w Krośnie, które w sposób innowacyjny pozwalają uatrakcyjnić przyswajanie wiedzy geologicznej i zwiększyć efektywność nauki. Zajęcia edukacyjne odbywają się również w terenie, najczęściej w Rudawce Rymanowskiej, w Karpatach, w Górach Świętokrzyskich.


3. W czasie nauki uzyskasz następującą kwalifikację:

Kwalifikacja 1- GIW.06 Wykonywanie prac geologicznych.

 


4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geolog będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:
- rejestrowania zaobserwowanych faktów geologicznych w postaci tekstowej, graficznej i fotograficznej,
- obserwacji i rejestrowania zjawisk i procesów geologicznych na stanowiskach geoturystycznych i geologicznych,
- wykonywania polowych pomiarów głębokości zwierciadła wód gruntowych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i geodezyjnych określających lokalizację punktów dokumentacyjnych oraz korzystania z systemu i aparatury GPS,
- opracowywania wyników badań geologicznych z wykorzystaniem treści map topograficznych, geologicznych i materiałów fotogrametrycznych,
- opracowywania i komputerowego przetwarzania danych terenowych oraz wyników badań laboratoryjnych.

5. Technik geolog znajdzie zatrudnienie w:

 

- przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia w celu rozpoznawania złóż surowców energetycznych zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego, a także złóż uranu dla potrzeb energetyki jądrowej,

- firmach geodezyjno-kartograficznych,
- przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych i skalnych w celu rozpoznawania, badania i obróbki kamieni szlachetnych i ozdobnych,
- firmach geoturystycznych,

- firmach zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz badaniami geotechnicznymi,

- organizacjach zajmujących się ochroną środowiska,

- firmach zajmujących się badaniami na terenach zagrożonych trzęsieniami ziemi, wybuchami wulkanów, falami tsunami, osuwiskami.

 

Absolwenci mogą również kontynuować dalszą naukę:

 

- na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (na różnych Wydziałach),

- na Uniwersytecie Warszawskim,

- na Uniwersytecie Wrocławskim,

- w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Inżynieria Środowiska,
- na innych wyższych uczelniach technicznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:


Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.