Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - W - klasa wielozawodowa (m)
Nazwa oddziału

 W - klasa wielozawodowa (m)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Opis

KLASA WIELOZAWODOWA  (PRACOWNIK MŁODOCIANY) skupiać będzie uczniów w różnych zawodach, również rzadko występujących, ale bardzo potrzebnych na rynku pracy np. cieśla, fotograf,  fryzjer, kelner, cukiernik, elektryk, elektromechanik, automatyk, elektronik, krawiec, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, zegarmistrz, ogrodnik, złotnik – jubiler, optyk – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.


Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole, natomiast wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia) uczniowie zdobywają na 4-tygodniowych kursach zawodowych organizowanych w klasie I, II i III przez Centra Kształcenia Zawodowego.


Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy w rzeczywistych warunkach pracy dających rzetelne przygotowanie zawodowe. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia mogą być zatrudniani w wybranych  przez siebie zakładach pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę, w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego. W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak: wynagrodzenie za pracę (wielkość określona odrębnymi przepisami), opłacanie składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego.


Pośrednikiem w organizowaniu zajęć praktycznych w firmach będzie 9-10 Hufiec Pracy. Ponadto uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy m.in. kosmetyczka – wizażystka, spawacz (MAG i TIG), operator wózków widłowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.


Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub do egzaminu w Cechu Rzemiosł Różnych i otrzymać  tytuł czeladnika.


Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.


Wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu – druk do pobrania w sekretariacie szkoły.