Krosno
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika - 1b LO - promedyczny
Nazwa oddziału

 1b LO - promedyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Chemia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami przyrodniczymi dołącz do grona uczniów klasy o profilu PROMEDYCZNYM.

http://zsp1.fc.pl/images/rekrutacja/d.pngPomożemy Ci wzbogacić wiedzę z fizjologii człowieka, inżynierii genetycznej, dietetyki, kosmetologii, zielarstwa, farmacji, ratownictwa, poznać znaczenie nauk biologicznych w biotechnologii, medycynie, rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia.

 • atrakcyjne i nowoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności w doskonale wyposażonych pracowniach (pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice interaktywne, programy multimedialne, ogromną ilość pomocy naukowych, zarówno z biologii, jak i z chemii czy fizyki; uczniowie pod okiem doświadczonych pedagogów samodzielnie wykonują pokazy i doświadczenia chemiczne (np. obserwacje mikroskopowe tkanek roślinnych i zwierzęcych na nowoczesnych mikroskopach),
 • wycieczki, o dużych walorach poznawczych, przede wszystkim przyrodniczo-krajoznawcze oraz przyrodniczo-badawcze zapoznające uczniów z bioróżnorodnością regionu,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych przybliżających sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • udział w kursach pierwszej pomocy prowadzonych przez PCK oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych, kończących się otrzymaniem dyplomów i certyfikatów,
 • możliwość pracy dokumentacyjno–badawczej (tworzenie zbiorów o charakterze naukowym i przygotowywanie wystaw przyrodniczych),
 • gromadzenie i oznaczanie okazów zielnikowych i entomologicznych,
 • możliwość prowadzenia eksperymentalnych lekcji otwartych dla uczniów szkół podstawowych pod kierunkiem nauczyciela,
 • wyjazdowe seminaria naukowe na uczelniach wyższych regionu,
 • opieka patronacka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie kosmetologii,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów (konkurs z pierwszej pomocy, biologii, chemii, ekologii).

W realizacji programu tej klasy współpracujemy także z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krakowską Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski

Począwszy od klasy drugiej uczniowie będą realizować na poziomie rozszerzonym trzeci - wybrany przedmiot.

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.
Więcej informacji o tym profilu na naszej szkolnej stronie internetowej