Krosno
Technikum
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1TE - technik urzadzeń i systemów energii odnawialnej
Nazwa oddziału

 1TE - technik urzadzeń i systemów energii odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Fizyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia sztuki

 Język angielski

Opis

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest szerokoprofilowym przyszłościowym zawodem. Stanowi on odpowiedź na zmieniająca się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Według „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” największy wzrost produkcji energii spodziewany jest w energetyce odnawialnej. Istotnym uzupełnieniem oferty dużych systemów są małe, zdecentralizowane instalacje w budownictwie, takie jak panele słoneczne, panele fotowoltaiczne bądź kotły na biomasę. Energia geotermalna znajdzie z kolei zastosowanie w budynkach publicznych. Na dachach naszych domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych,  a kotły na biomasę i pompy ciepła są już powszechnie stosowane.

Zmiany te, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr. Do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń poszukiwani będą technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szkoła współpracuje z firmą Junkers, która w ramach programu „Junkers szkoli” organizuje dla uczniów dodatkowe szkolenia z zakresu urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii.

 

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani  do pracy w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy . W szczególności będą umieć:

 • określać  warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • planować prace związane z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • organizować  i nadzorować  prace związane z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • wykonywać montaż urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolować  działanie urządzeń i instalacji oraz funkcjonowanie systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzać kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące OZE

 

Tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji

 • Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę:

 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej,
 • w administracji państwowej i samorządowej  na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
 • Wykwalifikowane osoby mogą też prowadzić samodzielną działalność usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

 

Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę, która jest przepustką na studia Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach zajmujących się energią odnawialną, inżynierią środowiska, również na PWSZ w Krośnie

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: dobry stan zdrowia, odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość i koncentracja uwagi, odporność na stres, zrównoważenie emocjonalne.

 

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane jest przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówki 52.