Krosno
Technikum
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1TA - technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 1TA - technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Biologia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia sztuki

 Język angielski

Opis

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych

Uczniowie podejmujący naukę w  zawodzie technik architektury krajobrazu oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy projektowania architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu.

Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, które organizowane są  w firmach związanych z projektowaniem terenów zieleni i hodowlą roślin ozdobnych. W ramach nauki w tym zawodzie od roku szkolnego 2017/18 realizowana jest innowacja „Niwaki – ogrodowe Bonzai”, dzięki czemu uczniowie uczą się tak poszukiwanej obecnie umiejętności kształtowania roślin.

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Opracowanie projektów obiektów terenów zieleni (ogrody, parki, zieleń miejska,  elementy małej architektury itp.);
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni ;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • Opracowanie inwentaryzacji terenów zieleni;
 • Opracowanie kosztorysów na podstawie dokumentacji projektowej;

 

Tytuł technika architektury krajobrazu (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Technik architektury krajobrazu w pracy zawodowej:

 • pracuje przy przygotowaniu oraz wykonawstwie zadań związanych z kształtowaniem krajobrazu, ładu przestrzennego, dba o estetykę otoczenia człowieka;
 • organizuje pracę przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni  związanych z budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, użyteczności publicznej oraz miejscami rekreacji;
 • kieruje pracami ziemnymi, nasadzeniowymi, nawierzchniowymi i związanymi z montażem elementów małej  architektury
 • projektuje urządzenia terenów zieleni tj. oczka wodne, fontanny, kwietniki, ławki, ogrodzenia, altanki z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych oraz zasad kompozycji z wykorzystaniem technik komputerowych rysunku technicznego i odręcznego oraz sztuk plastycznych,
 • projektuje i wykonuje dekoracje roślinne do wystroju wnętrz,
 • wykonuje prace pomocnicze, pomiary, kosztorysy,
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni

 

Absolwent szkoły może podejmować pracę w firmach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni. Może pracować w szkółkach roślin ozdobnych oraz centrach ogrodniczych. Jest przygotowany  także do prowadzenia własnej firmy.

 

Po ukończeniu nauki w technikum  uczniowie mogą  zdawać maturę, która jest przepustką na studia.

Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury krajobrazu lub kształtowania terenów zieleni, architektury,  ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tego typu kierunków znajdują się między innymi w Rzeszowie, Krakowie.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: odpowiedzialność, systematyczność i dokładność, zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska, uzdolnienia plastyczne, odporność na zmienne warunki pracy, sprawność ruchowa, rozróżnianie barw, wyobraźnia przestrzenna.

 

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane jest przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówki 52.