Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1g T - Technik geolog
Nazwa oddziału

 1g T - Technik geolog

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

      1.TECHNIK GEOLOG to zawód i pasja.  To kierunek adresowany do wszystkich osób pragnących poznać najpiękniejsze zakątki świata. Geologia pokaże Ci fascynujący świat przyrody i zjawisk jakie w niej zachodzą. Geologia związana jest bowiem z poszukiwaniem i wydobyciem skał oraz minerałów, a w najbliższej przyszłości niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego.
Geoturystyka to kierunek adresowany do wszystkich osób zainteresowanych geografią, ochroną środowiska, a w szczególności zjawiskami i obiektami przyrody nieożywionej oraz organizacją usług turystycznych.
Geologia i geoturystyka pozwalają znaleźć odpowiedź na odwieczne pytania: kiedy i wjaki sposób powstał człowiek i świat.


2. Informacje dodatkowe:


Możliwość wyjazdów na praktyki zawodowe  zagraniczne, w ramach projektów ERASMUS PLUS, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.W ramach kształcenia realizowane są dodatkowe zajęcia w PWSZ w Krośnie, które w sposób innowacyjny pozwalają uatrakcyjnić przyswajanie wiedzy geologicznej i zwiększyć efektywność nauki. Zajęcia edukacyjne odbywają się również w terenie, najczęściej w Rudawce Rymanowskiej, w Karpatach, w Górach Świętokrzyskich.


3. W czasie nauki uzyskasz następującą kwalifikację:


Kalifikacja 1- GIW.01 Wykonywanie prac geologicznych.


4. Sylwetka absolwenta:


Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geolog będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:
- rejestrowania zaobserwowanych faktów geologicznych w postaci tekstowej, graficznej i fotograficznej,
- obserwacji i rejestrowania zjawisk i procesów geologicznych na stanowiskach geoturystycznych i geologicznych,
- wykonywania polowych pomiarów głębokości zwierciadła wód gruntowych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i geodezyjnych określających lokalizację punktów dokumentacyjnych oraz korzystania z systemu i aparatury GPS,
- opracowywania wyników badań geologicznych z wykorzystaniem treści map topograficznych, geologicznych i materiałów fotogrametrycznych,
- opracowywania i komputerowego przetwarzania danych terenowych oraz wyników badań laboratoryjnych.


5. Technik geolog znajdzie zatrudnienie w:


- przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia,  

      - firmach geodezyjno-kartograficznych,
- przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych i skalnych,
- firmach geoturystycznych,

      - firmach zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych,

      - organizacjach zajmujących się ochroną środowiska,


Absolwenci mogą również kontynuować dalszą naukę:


-  na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (na różnych wydziałach),

      - na Uniwersytecie Warszawskim

      - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Inżynieria Środowiska,
- na innych wyższych uczelniach technicznych.


6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:


Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.

W technikum przedmioty zawodowe obejmują:
- geologię, czyli naukę o skałach, minerałach i budowie Ziemi,

- wiertnictwo – gdzie uczniowie poznają ciekawe techniki wiertnicze stosowane podczas wydobywania różnych bogactw naturalnych,

- geodezję, na której uczą się opracowania graficznego map.