Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
Adres
Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
Telefon
134743940
Fax
134743941
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Robert Guzik
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
Opis

Nasza szkoła jest placówką z oddziałam ogólnymi, sportowymi i integracyjnymi. Szkoła znajduje się na Osiedlu ks. Bronisława Markiewicza, posiada doskonałą bazę dydaktyczną, sportową i specjalistyczną m. in. wyspecjalizowane pracownie przedmiotowe, 2 sale gimnastyczne, siłownie, salę rehabilitacji ruchowej, 2 pracownie komputerowe, bibliotekę multimedialną, świetlicę z kącikiem wypoczynku dla uczniów niepełnosprawnych, 3 gabinety zajęć rewalidacyjnych z salą wyciszenia oraz gabinet terapii logopedycznej. Na terenie placówki działa stołówka, oraz dwa gabinety opieki medycznej: higieny szkolnej i stomatologiczny. Przy szkole znajduje się kryty basen, z którego korzystają uczniowie w ramach zajęć pływania, Miasteczko Ruchu Drogowego, na którym prowadzone są zajęcia z zasad ruchu drogowego oraz skatepark.

Sale lekcyjne i gabinety specjalistyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny taki jak: telewizory lub tablice interaktywne (w każdej klasie), drukarka i długopisy 3D, sprzęt audio-video, roboty edukacyjne, multimedialne programy specjalistyczne do zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. W szkole działa pracownia techniczna wyposażona w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, w której znajdują się następujące stanowiska robocze: stacja lutownicza, robótek ręcznych i hafciarstwa, krawiecka, gastronomiczna (stół kuchenny, zestawy kulinarne, robot wielofunkcyjny, mikser), ślusarska. Te innowacyjne narzędzia są wykorzystywane na wszystkich rodzajach zajęć edukacyjnych i na każdym etapie edukacyjnym oraz podczas zajęć pozalekcyjnych, stymulując rozwój kompetencji uczniów w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka, terapia).

Wszyscy uczniowie uczęszczający do naszej szkoły mogą skorzystać z pomocy kadry nauczycieli specjalistów: pedagogów szkolnych, psychologa, logopedy, surdopedagoga (niepełnosprawność słuchowa), tyflopedagogów (niepełnosprawność wzrokowa), rehabilitantów (niepełnosprawność ruchowa), specjalistów-terapeutów uczniów ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogów (niepełnosprawność intelektualna) oraz terapeutów pedagogicznych (uczniowie z innymi niepełnosprawnościami).

Szkoła dzięki dofinansowaniu z programu „Dostępna Szkoła”, przystosowana jest pod względem technicznym do przyjmowania uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym z następującymi niepełnosprawnościami: spektrum autyzmu, wzrok, słuch, niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją, niepełnoprawność intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła posiada oznaczenia dla uczniów z dysfunkcją narządu wzroku, windę, podjazdy, odrębną toaletę, schodołaz oraz sale terapeutyczne.

Lekcje w naszej szkole rozpoczynają się od 7:45. Uczniowie klas młodszych oraz uczniowie niepełnosprawni mają możliwość korzystania z opieki nauczycieli w ramach ciekawych zajęć świetlicowych prowadzonych w godzinach 6:30-7:30 oraz 11:00-16:30. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie mają możliwość zjeść pyszny obiad w stołówce szkolnej.

Uczniowie klas I-III uczą się na wyodrębnionym piętrze co sprzyja ich bezpieczeństwu. Priorytetem naszej szkoły jest nauka języka angielskiego już od pierwszej klasy w wymiarze 2 godzin tygodniowo, natomiast w klasach ogólnorozwojowych dodatkowe zajęcia z zakresu pływania, piłka siatkowej, koszykówki, piłki nożnej. Już od najmłodszych lat zwracamy bowiem bardzo dużą uwagę na rozwój fizyczny dziecka.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mogą skorzystać z bogatej ofert zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w naszej szkole. Są to: kółka zainteresowań (przedmiotowe, sportowe, gier planszowych, plastyczne, techniczne, komputerowe i multimedialne) wyrównywania umiejętności szkolnych z różnych przedmiotów oraz zajęcia w bibliotece.

Nasza placówka posiada certyfikat: ASP – Szkoła Stowarzyszona UNESCO, "Szkoła z Klasą", "Szkoła bez przemocy", „Szkoła Odkrywców Talentów”. Bierzemy udział w programie "Owoce w szkole", "Szklanka mleka", "Krosnoludek umie pływać", „Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń”, „Czytająca szkoła”. Realizujemy również wiele projektów unijnych, rządowych, które zapewniają każdemu dziecku, również temu o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wszechstronny rozwój, zgodny z jego indywidualnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Zaktualizowano 26.01.2023Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia

Dzięki zaangażowanej i bezinteresownej pracy naszych pedagogów uczniowie uzyskują ogromne sukcesy w konkursach i zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, są to m.in.:
Sportowe – Wojewódzka Spartakiada Niepełnosprawnych –Turniej Boccia, Powiatowe Igrzyska Młodzieży w unihokeju dziewcząt i chłopców, Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Sztafetowych biegach przełajowych, Finał Wojewódzki - Igrzyska Dzieci w LA
Wiedzy - II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych org. Przez UJ w Krakowie, XVIII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, corocznie mamy również wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, bierzemy udział w licznych konkursach recytatorskich na szczeblu miejskim
Plastyczne – Podkarpacki Konkurs plastyczno-literacki „Inni? Czy tacy sami” – Latawce przyjaźni. Nasi uczniowie są laureatami licznych konkursów plastycznych na szczeblu miejskim.
Za wyróżniającą aktywność szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”, a wielu uczniów jest rokrocznie nagradzanych Nagrodą Prezydenta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu.

Dojazd
Większość z naszych uczniów mieszka w obwodzie szkoły, natomiast ci którzy mieszkają poza obwodem mogą korzystać z komunikacji miejskiej. Przystanki znajdują się w pobliżu budynku szkoły. Szkoła zapewnia dojazd na zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych.

Zajęcia pozalekcyjne

Swoje zdolności maluchy mogą rozwijać nie tylko w czasie lekcji, ale i poprzez udział w zbiórkach gromady zuchowej oraz w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych: przyrodniczych, artystycznych, przedmiotowych, językowych czy sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną, pełną zapału kadrę nauczycielską. W naszej szkole działa kółko Programowania w językach wizualnych oraz zajęcia szachowe. Od trzech lat funkcjonuje u nas kółko ceramiczne na które bardzo chętnie uczęszczają dzieci klas I. Dbamy również o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności dydaktyczne poprzez pracę na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i podczas realizowania projektów unijnych. Organizujemy ciekawe zajęcia, wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły, obozy sportowe krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty, warsztaty.

W klasach I-III realizowane są następujące projekty:
- Ogólnopolski projekt Edukacyjny EUROPA I JA
-
„Ratujemy i uczymy ratować” Kampania społeczna
- „Mała książka - wielki człowiek” (promocja czytelnictwa)
- Szkolne przygody gangu Swojaków
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „ Matematyka: Co się liczy w sporcie?”
-Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „Nowe technologie- Jak zmieniają świat?”
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „Ciekawskie pierwszaki: Jak poznawać świat w klasie?”
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „Matematyka – Kto w pracy liczy, mierzy i waży”
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „W kosmos z klasą”
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „Matematyka – Co się liczy w sporcie?”
- Narodowy program rozwoju czytelnictwa
- Program edukacyjny Brita „Filtrujemy dla Bałtyku”

W szkole działa Koło Wolontariatu, a uczniowie aktynie uczestniczą w akcjach charytatywnych.


Sześciolatek w pierwszej klasie

Kontakty zagraniczne

Priorytetem naszej szkoły jest dbałość o wysokie efekty kształcenia poprzez świadome planowanie ofert edukacyjnej tak aby uczniowie nabywali wiadomości i umiejętności także poprzez udział w programach międzynarodowych oraz projektach EFS, unijnych, rządowych i samorządowych. Na terenie szkoły realizowane są następujące działania projektowe:

-Przystanek Europa” – ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” FRSE

-„Responsible nature explorers Edukacja szkolna AkcjaKA2 2020-2022   Koordynator – Niemcy, kraje partnerskie to: Grecja, Włochy, Portugalia, Polska.

-„Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno” – projekt współfinansowany z Ministerstwem Sportu i Turystyki,

-„Upowszechnianie sportów zimowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno – projekt współfinansowany z Ministerstwem Sportu i Turystyki,

-Projekt „Szkoła odkrywców talentów” - prestiżowy tytuł przyznawany przez MEN,

-Realizacja programu w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom,

-Projekt RCKP „Nowe horyzonty edukacji filmowej” zorganizowanym pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

-Projekt UM Krosna i RCKP „Sztuka. Obecny!”

-Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

-Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż”  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-2023.

- „Laboratoria Przyszłości” - to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Historia

Szkoła Podstawowa nr 14 została powołana do życia 25 sierpnia 1982 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna i 1 września 1982 r. naukę w placówce rozpoczęło 1003 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Tadeusz Alibożek. Otwarcie SP14 zbiegło się ze śmiercią Władysława Gomułki, byłego sekretarza KC PZPR, który pochodził z Krosna. Zapadła wówczas decyzja, aby szkoła nosiła jego imię. 22 lutego 1983 r. nadano szkole imię Władysława Gomułki. Szkoła już od pierwszych lat rozrastała się i w 1984 r. uczyło się w niej 1490 uczniów. Kiedy w 1987 r. odszedł na emeryturę dyrektor Tadeusz Alibożek, na stanowisko dyrektora powołano Pana Bronisława Barana. Wówczas szkoła przeżywała największe liczebne obciążenie, gdyż uczęszczało do niej 1725 uczniów uczących się w 59 oddziałach. SP14 była największą szkołą w regionie. w 1989 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zmianie nazwy na Szkołę Podstawową nr 14 w Krośnie - bez imienia. Od 1 września 1993 r. szkoła realizuje nauczanie integracyjne w oddziałach integracyjnych, jest szkołą bez barier architektonicznych. W 1999 r. Rada Miasta Krosna na skutek zmiany reformy oświaty podjęła uchwałę w sprawie podziału szkoły i założenia 6 - letniej Szkoły Podstawowej nr 14 i 3 - letniego Gimnazjum nr 3. 1 września 2001 r. dokonano zmiany nazwy szkoły na Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie. W 2002 r. po odejściu Pana Bronisława Barana, dyrektorem szkoły została Pani Ewa Heimroth, która pełniła tę funkcję do czasu, aż 1 września 2005 r. na mocy uchwały Rady Miasta Krosna z 31 marca 2005 r. połączono SP 14 i Gim 3 i utworzono Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Od 1 września 2005 r. funkcję dyrektora zespołu pełni Pan Robert Guzik. Po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Krosna w dniu 30 marca 2007 r. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 nadano imię Polskich Olimpijczyków. Od 1.09.2017 r. na skutek zmian związanych z reformą oświaty powstała Uchwałą Rady Miasta Krosna Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków.

Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe