Systemowa obsługa rekrutacji
Krosno
Zespół szkół
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie
Adres
Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
Telefon
134743940
Fax
134743941
E-mail
sp14@mzszoi.eu
Strona www
www.sp14krosno.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
Opis
CZTERNASTKA TO SZKOŁA NA MIARĘ KAŻDEGO UCZNIA.
Nasza szkoła ma szczególny charakter, jest bowiem placówką z oddziałami integracyjnymi, bez barier architektonicznych. Uczą się w niej dzieci zdrowe i niepełnosprawne, o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Od roku 2007 szkoła nosi imię Polskich Olimpijczyków i w tym roku w szkole powstały również oddziały sportowe o specjalności pływanie, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, strzelectwo, już od najmłodszych lat zwracamy bowiem bardzo dużą uwagę na rozwój fizyczny dziecka. Szkoła znajduje się na Osiedlu ks. Bronisława Markiewicza. W jej budynku mieścił się zespół szkół, w skład którego wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum, obie placówki do 2017 roku nosiły imię Polskich Olimpijczyków. Szkoła nasza posiada doskonałą bazę, dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi w pomoce salami lekcyjnymi, nową salą językową, 2 salami gimnastycznymi, siłownią, biblioteką multimedialną, 2 pracowniami komputerowymi ze stałym łączem z Internetem. Przy szkole znajduje się kryty basen, z którego w ramach zajęć mogą korzystać uczniowie całej szkoły. W szkole działa stołówka, świetlica, dwa gabinety opieki medycznej: higieny szkolnej, stomatologiczny. Na terenie przyszkolnym znajduje się Miasteczko Ruchu Drogowego, na którym uczniowie poznają zasady ruchu drogowego, a w roku 2008 powstał skatepark. Od listopada 2010 r. przy szkole powstał nowoczesny plac zabaw, na budowę którego miasto pozyskało środki z rządowego programu „Radosna szkoła”, a od 2012 roku nowoczesna strzelnica. Posiadamy wyremontowane, przestronne sale lekcyjne, w których uczniowie klas I-III uczą się i bawią. Sale wyposażone są w kolorowe meble, tablice multimedialne i w wiele środków dydaktycznych. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele pełniący dyżury na korytarzach szkoły podczas przerw. Szkoła chroniona jest również monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym. Uczniowie klas pierwszych lekcje rozpoczynają od godz. 7.45, na wydzielonym piętrze, co sprzyja ich bezpieczeństwu. Każdy uczeń, ma możliwość korzystania ze szkolnej świetlicy, która jest czynna od 6.30 do 17.00. Opiekę w tym czasie sprawują wykwalifikowani nauczyciele, którzy organizują dzieciom wiele ciekawych zabaw, zajęć pozalekcyjnych, konkursów. Dbają również o to, by uczniowie mogli spokojnie zjeść pyszny obiad w stołówce szkolnej. Pomoc medyczną zapewnia dzieciom higienistka szkolna i stomatolog. Szkoła swoim podopiecznym zapewnia pomoc pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną. Prowadzimy zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne dla uczniów z trudnościami. Dzieci i rodzice mogą liczyć na pomoc pedagogów, psychologa, logopedy. Wykorzystujemy w swojej pracy edukacyjno – terapeutycznej innowacyjne metody diagnozy i terapii m.in. metodę Tomatis – stymulacja audio – psycho – lingwistyczna oraz metodę EEG Biofeedbeck. Priorytetem naszej szkoły jest nauka języka angielskiego już od pierwszej klasy w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia
Dzięki zaangażowanej i bezinteresownej pracy naszych pedagogów uczniowie uzyskują ogromne sukcesy w konkursach i zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Za wyróżniającą aktywność szkoła w 2012 roku uzyskała certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”, a wielu uczniów jest rokrocznie nagradzanych Nagrodą Prezydenta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu. W sprawdzianach zewnętrznych uzyskujemy od 2002 roku wysokie wyniki 7, 8 stanin w 9 – cio stopniowej skali staninowej (raporty wyników OKE – Kraków). Zaś w badaniu zewnętrznym w 2011 roku– ewaluacji zewnętrznej – szkoła uzyskała w badanym obszarze – efekty kształcenia – najwyższe oceny 4x A (Raport ewaluacji problemowej zewnętrznej- Efekty).
Dojazd
Szkoła nie organizuje dowozu uczniów. Większość z nich mieszka w obwodzie szkoły, natomiast ci którzy mieszkają poza obwodem mogą korzystać z komunikacji miejskiej. Przystanki znajdują się w pobliżu budynku szkoły.
Aktualizacja 23.01.2018 r.
Zajęcia pozalekcyjne
Swoje zdolności maluchy mogą rozwijać nie tylko w czasie lekcji, ale i poprzez udział w zbiórkach gromady zuchowej oraz w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych: przyrodniczych, artystycznych, przedmiotowych, językowych czy sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną, pełną zapału kadrę nauczycielską. Dbamy również o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności dydaktyczne poprzez pracę na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i podczas realizowania projektów unijnych.
Propozycja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019: - Klub Małego Podróżnika, Małego Europejczyka, Małego Informatyka, - Akademia Odkrywców Przyrody, Łamigłówek, Małego Matematyka, Tańca, - Warsztaty Teatralno - Recytatorskie, Plastyczne, - Liczę z Wesołym Kangurkiem, - Kreatywne gry i zabawy edukacyjne, - Gromada Zuchowa, - Język Angielski na Wesoło.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Nasza szkoła jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie sześciolatków. Dyplomowani, kreatywni nauczyciele, kolorowe klasy, zabawki, nowe i ciekawe pomoce szkolne zachęcają do pogłębiania i nabywania wiedzy, rozwijania zainteresowań małych odkrywców. Do naszej szkoły uczęszcza już 197 uczniów, którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatki. Osiągają znaczące sukcesy szkolne np.: zdobywają tytuł „Mądrej głowy”, otrzymują najwyższe odznaczenia szkolne jakim jest „Złota tarcza”. Biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Kontakty zagraniczne
CELEM NADRZĘDNYM SZKOŁY, JEJ PRIORYTETEM JEST DBAŁOŚ O WYSOKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA, O ŚWIADOME PLANOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ, DBAŁOŚĆ O TO BY UCZNIOWIE NABYWALI WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W ATRAKCYJNYCH FORMACH. JEDNYM Z WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ANALIZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW, ZAPISANYCH W PLANIE NADZORU, JEST UDZIAŁ SZKOŁY W PROGRAMACH EDUKACYJNYCH, MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH, PROJEKTACH EFS. SZKOŁA REALIZUJE SZEREG TAKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ. AKTUALNIE SĄ TO:
- Projekt Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja KA2 "Graj ze mną i ucz mnie" 2015 - 2018 - współpraca międzynarodowa ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Cypru, Włoch(SP14)
- Ogólnopolski projekt "Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela" - współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP od 2013 roku. (SP14)
- Projekt „Szkół odkrywców talentów” - prestiżowy tytuł przyznawany przez MEN (SP14)
- Realizacja programu w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”(SP14)
- Projekt RCKP „Nowe horyzonty edukacji filmowej” zorganizowanym pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (MZSzOI)
- Wymiana międzynarodowa młodzieży - współpraca polsko/ niemiecka ze szkołą w Edewechcie (G3)
- Przystąpienie do projektu "Książki moich Marzeń"(MZSzOI)
- "Narodowy Program czytelnictwa" (SP14)
- Ogólnopolski projekt edukacyjno-pomocowy UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”(SP14)
- Współpraca międzynarodowa ze szkołą z Tarnopola - Ukraina - (MZSzOI)
- Współpraca międzynarodowa ze szkołą z Sobrance - Słowacja - (MZSzOI)
- "Bezpieczna +" Rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach (MZSzOI)
- "EuroWeek" - specjalistyczny obóz językowy - zorganizowany przez Europejskie Forum Młodzieży (MZSzOI)
- "Ja i Ty w świecie pieniądza" - program innowacji pedagogicznych (SP14)  
Historia
Szkoła Podstawowa nr 14 została powołana do życia 25 sierpnia 1982 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna i 1 września 1982 r. naukę w placówce rozpoczęło 1003 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Tadeusz Alibożek. Otwarcie SP14 zbiegło się ze śmiercią Władysława Gomułki, byłego sekretarza KC PZPR, który pochodził z Krosna. Zapadła wówczas decyzja, aby szkoła nosiła jego imię. 22 lutego 1983 r. nadano szkole imię Władysława Gomułki. Szkoła już od pierwszych lat rozrastała się i w 1984 r. uczyło się w niej 1490 uczniów. Kiedy w 1987 r. odszedł na emeryturę dyrektor Tadeusz Alibożek, na stanowisko dyrektora powołano Pana Bronisława Barana. Wówczas szkoła przeżywała największe liczebne obciążenie, gdyż uczęszczało do niej 1725 uczniów uczących się w 59 oddziałach. SP14 była największą szkołą w regionie. w 1989 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zmianie nazwy na Szkołę Podstawową nr 14 w Krośnie - bez imienia. Od 1 września 1993 r. szkoła realizuje nauczanie integracyjne w oddziałach integracyjnych, jest szkołą bez barier architektonicznych. W 1999 r. Rada Miasta Krosna na skutek zmiany reformy oświaty podjęła uchwałę w sprawie podziału szkoły i założenia 6 - letniej Szkoły Podstawowej nr 14 i 3 - letniego Gimnazjum nr 3. 1 września 2001 r. dokonano zmiany nazwy szkoły na Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie. W 2002 r. po odejściu Pana Bronisława Barana, dyrektorem szkoły została Pani Ewa Heimroth, która pełniła tę funkcję do czasu, aż 1 września 2005 r. na mocy uchwały Rady Miasta Krosna z 31 marca 2005 r. połączono SP 14 i Gim 3 i utworzono Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Od 1 września 2005 r. funkcję dyrektora zespołu pełni Pan Robert Guzik. Po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Krosna w dniu 30 marca 2007 r. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 nadano imię Polskich Olimpijczyków. Od 1.09.2017 r. na skutek zmian związanych z reformą oświaty powstała Uchwałą Rady Miasta Krosna Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków.
Dodatkowe cechy