Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie
Zespół szkół
Adres
Kletówki 1, 38-400 Krosno
Telefon
134320915
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Starowiejska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Budynek szkoły
  • Nowoczesny plac zabaw
  • Sport to zdrowie!
  • Pasowanie na Ucznia
  • Uroczystości patriotyczne
  • Zajęcia taneczne z najmłodszymi
  • Festyn szkolny
  • Gramy do jednej bramki!
  • Eksperymentujemy
Opis
Mottem naszej szkoły są słowa naszego Patrona Janusza Korczaka:
„Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”.

Nasz największy atut: KLIMAT SZKOŁY- przyjaznej, otwartej, wspierającej, wsłuchującej się w głosy uczniów i Rodziców.

Jesteśmy szkołą:
- w której dzieci uczą się poprzez działanie i doświadczanie, pracują metodami aktywnymi, mają wpływ na proces uczenia się,
- zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia,
- prowadzącą szeroki zakres działań edukacyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające
z sukcesem kontynuować naukę na kolejnych etapach edukacyjnych,
- rozwijającą dociekliwość uczniów, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
- przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność,
- tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjającego efektywnej pracy uczniów i nauczycieli,
- zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
- otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z Rodzicami.
Atuty naszej szkoły:
1. Dzieci uczą się w komfortowych warunkach: bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce, przestrzeń edukacyjna pozwalająca uczyć się, rozwijać talenty i zainteresowania.
2. Nauka odbywa się na jedną zmianę.
3. Uczniowie klas I uczą się w oddzielnym budynku - bardzo dobrze wyposażonym, zapewniającym poczucie bezpieczeństwa
i komfort pracy.

4. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 6.45 do 16.15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w 4 grupach wiekowych.
5. Szkoła posiada nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe, boisko trawiaste, bieżnię i skocznię.
6. Dysponujemy również salą gimnastyczną, salą teatralną, salą do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, nowoczesną szatnią.
7. W ogródku przyszkolnym znajduje się bezpieczny plac zabaw. Budynek szkoły jest ogrodzony, całodobowo monitorowany.
W szkole jest również monitoring wewnętrzny.
8. Zapewniamy ponadto: możliwość korzystania z posiłku dwudaniowego, opiekę pielęgniarki, wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, zajęcia logopedyczne, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
9. Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych, podręczników, bezpłatnego mleka oraz owoców.
10. Posiadamy nowoczesną bibliotekę, czytelnię multimedialną, pracownię komputerową – 24 stanowiska z dostępem do Internetu.
11. Stosujemy w pracy Ocenianie Kształtujące, metodę pracy z uczniem zwiększającą jego motywację do nauki i samodzielnych poszukiwań.
12. Szczególną opieką otaczamy uczniów mających problemy (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, dostosowanie wymagań edukacyjnych, zajęcia korekcyjne, logopedyczne, wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa).
13. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Koło Wolontariatu.
14. Rokrocznie organizujemy ciekawe imprezy i uroczystości.
15. Posiadamy Certyfikaty:
- „Szkoła bez przemocy”
- „Szkoła Promująca Zdrowie” - certyfikat krajowy
- „Szkoła z Klasą”
- „Szkoła przyjazna dla sportu”
- "Szkoła otwarta na TIK"
- "Szkoła ucząca się" - certyfikat nadany przez Radę Jakości CEO w Warszawie
- "Wiarygodna szkoła"
- "Szkoła ekspercka"
- "Bezpiecznie tu i tam"
- "Akademia Bezpiecznego Puchatka"
- "Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom" (najwięcej tytułów laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych wśród krośnieńskich szkół podstawowych w roku 2017/18).
16. W ostatnich latach realizowaliśmy lub realizujemy projekty: "Klasa 2.0","Mały Mistrz", "Szachy w szkole", "W-F z Klasą", "Aktywna Edukacja", "Biezpieczna+", "Cybernauci", "Serce  pomoc".

Informacje o szkole: www.mzs6krosno.pl
Aktualizacja: 28.01.2022 r.
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia
1. Uczniowie odnoszą rokrocznie znaczące sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych  organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
2. Uczniowie szkoły rokrocznie osiągają bardzo wysokie wyniki w Jasielskim Konkursie Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych.
3. Nasi uczniowie rokrocznie otrzymują nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Krosna.
4. Uczniowie szkoły osiągają znaczące sukcesy sportowe, m,in, w szachach - na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła zapewnia możliwość rozwijania zainteresowań, pasji i talentów wszystkim uczniom. Oferta zajęć uwzględnia potrzeby uczniów i oczekiwania Rodziców. Uczniowie klas starszych rozwijają swoje zainteresowania poprzez udział w kołach przedmiotowych, artystycznych, zajęciach sportowych, turystycznych.
Historia
15 września 1959 roku w dzielnicy "Kletówka" zakończono budowę nowej szkoły. W nowoczesnym, jednopiętrowym budynku zaprojektowanym przez krakowskiego architekta p.Machnika mieściło się 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pracownia fizyko-chemiczna, sala prac ręcznych, sala teatralna, świetlica, kancelaria, pokój nauczycielski, gabinety, kuchnia, magazyny, szatnie, mieszkanie dla kierownika szkoły oraz mieszkanie dla woźnego. Inspektorat Oświaty w Krośnie utworzył dla szkoły, która otrzymała kolejny numer "6" nowy rejon szkolny. Rejon ten obejmował południowo-zachodnią część miasta leżącą na lewym brzegu rzeki Lubatówki, od Guzikówki aż do ulicy Kolejowej i Naftowej włącznie z częścią ulicy Krakowskiej i Nowotki.
Dzieci z tego rejonu dały w sumie sporą gromadę, bo aż 656. Z tej liczby 239 dzieci przybyło ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 225 dziewczynek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i 194 chłopców i dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Utworzono 20 oddziałów: klasy I – VI po trzy oddziały, klasy VII – dwa oddziały. Na stanowisko kierownika nowej szkoły powołano Władysława Wilka.
W 2009 r. szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka. W tym samym roku została włączona do nowo powołanego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie. W październiku 2019 r. szkoła odchodziła Jubileusz  60 lecia istnienia.
Drzwi otwarte
Zapraszamy na stronę internetową szkoły.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe