Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie
Zespół szkół
Adres
Kletówki 1, 38-400 Krosno
Telefon
134320915
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Starowiejska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Budynek szkoły
 • Nowoczesny plac zabaw
 • Sport to zdrowie!
 • Ślubowanie klas pierwszych 2022/23
 • Pasowanie na ucznia
 • Poczet Sztandarowy
 • Uczymy patriotyzmu
 • Spotkanie ze Świętym Mikołajem
 • Zdrowo i wesoło
 • Zielona szkoła 2022/23
 • Festyn 2021/2022
 • Festyn 2021/22
 • Spotkanie z policjantem
 • sala edukacji wczesnoszkolnej
Opis
Mottem naszej szkoły są słowa naszego Patrona Janusza Korczaka:
„Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”.

Nasz największy atut: KLIMAT SZKOŁY- przyjaznej, otwartej, wspierającej, wsłuchującej się w głosy uczniów i Rodziców.

Jesteśmy szkołą:
- w której nie dzwonią dzwonki,
- w której uczniowie klas czwartych są objęci programem SP! Serce i Pomoc, mający na celu łatwiejszy start na drugim etapie edukacyjnym,
- w której dzieci uczą się poprzez działanie i doświadczanie, pracują metodami aktywnymi, mają wpływ na proces uczenia się,
- zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia,
- prowadzącą szeroki zakres działań edukacyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę na kolejnych etapach edukacyjnych,
- rozwijającą dociekliwość uczniów, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
- przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność,
- tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjającego efektywnej pracy uczniów i nauczycieli,
- zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
- otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z Rodzicami,
- która od roku szkolnego 2023/2024 planuje wprowadzenie nauczania blokowego, mającego na celu zmniejszenie ilości lekcji w ciągu jednego dnia oraz ograniczenie zadań domowych.
Atuty naszej szkoły:
1. Dzieci uczą się w komfortowych warunkach: bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce, przestrzeń edukacyjna pozwalająca uczyć się, rozwijać talenty i zainteresowania.
2. Nauka odbywa się na jedną zmianę.
3. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 6.45 do 7.30 oraz 11.30 do 16.15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach wiekowych.
4. Szkoła posiada nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe, boisko trawiaste, bieżnię i skocznię.
5. Dysponujemy również salą gimnastyczną, odnowioną salą teatralną, salą do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, nowoczesną szatnią.
6. W ogródku przyszkolnym znajduje się bezpieczny plac zabaw. Budynek szkoły jest ogrodzony, całodobowo monitorowany.
W szkole jest również monitoring wewnętrzny.
7. Zapewniamy ponadto: możliwość korzystania z posiłku dwudaniowego, opiekę pielęgniarki, wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, zajęcia logopedyczne, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
8. Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych, podręczników, bezpłatnego mleka oraz owoców.
9. Posiadamy nowoczesną bibliotekę, czytelnię multimedialną, pracownię komputerową – 24 stanowiska z dostępem do Internetu.
10. Stosujemy w pracy Ocenianie Kształtujące, metodę pracy z uczniem zwiększającą jego motywację do nauki i samodzielnych poszukiwań.
11. Szczególną opieką otaczamy uczniów mających problemy (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, dostosowanie wymagań edukacyjnych, zajęcia korekcyjne, logopedyczne, wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa).
12. Od godziny 7.30 i w trakcie wszystkich przerw nauczyciele spędzają czas z uczniami. Dyżurują w klasach i na korytarzach, zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
13. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Koło Wolontariatu.
14. Rokrocznie organizujemy ciekawe imprezy i uroczystości.
15. Posiadamy Certyfikaty:
- „Szkoła bez przemocy”
- „Szkoła Promująca Zdrowie” - certyfikat krajowy
- „Szkoła z Klasą”
- „Szkoła przyjazna dla sportu”
- "Szkoła otwarta na TIK"
- "Szkoła ucząca się" - certyfikat nadany przez Radę Jakości CEO w Warszawie
- "Wiarygodna szkoła"
- "Szkoła ekspercka"
- "Bezpiecznie tu i tam"
- "Akademia Bezpiecznego Puchatka"
- "Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom" (najwięcej tytułów laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych wśród krośnieńskich szkół podstawowych w roku 2017/18).
16. W ostatnich latach realizowaliśmy lub realizujemy projekty: "Klasa 2.0","Mały Mistrz", "Szachy w szkole", "W-F z Klasą", "Aktywna Edukacja", "Biezpieczna+", "Cybernauci", "SP! Serce i pomoc", "Aktywna tablica", "Laboratorium Przyszłości", "Szkolny Klub Sportowy".

Informacje o szkole: www.mzs6krosno.pl
Aktualizacja: 25.01.2023 r.
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Sześciolatek w pierwszej klasie
Jesteśmy szkołą przyjazną dla dzieci sześcioletnich. Masze sale wyposażone są w tablice interaktywne, nowoczesne przybory dydaktyczne, a każda klasa może korzystać z  Magicznego dywanu. Każdy uczeń ma własną szafkę, w której może zostawić swoje podręczniki i przybory szkolne. W salach znajduje się oddzielona przestrzeń do gier i zabaw, w której dzieci bawią się i uczą na dywanie. Zajęcia odbywają się na parterze, przez co uczniowie oddzieleni są od klas starszych, dzięki temu mają zapewnione większe poczucie bezpieczeństwa. Raz w tygodniu uczniowie przechodzą do pracowni komputerowej, w której odbywają się zajęcia informatyczne. Zajęcia wychowania fizycznego zawsze realizowane są w salach przystosowanych do zajęć sportowych, boisku szkolnym lub placu zabaw. Uczniowie klas I-III mogą skorzystać z opieki świetlicowej w godzinach 6.45-7.30 oraz 11.30-16.15. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, integrują się z rówieśnikami podczas gier i zabaw oraz mają możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela w czasie odrabiania zadań domowych. Każde dziecko może skorzystać z dwudaniowego posiłku wydawanego w stołówce szkolnej. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w ramach zajęć organizują dla dzieci liczne wyjścia do RCKP, kin, muzeów, Etnocentrum.  Każdy Rodzic może skorzystać bogatej oferty pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym z pomocy psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, logopedy, surdopedagoga, specjalisty do pracy z dziećmi autystycznymi oraz specjalisty rewalidacji ruchowej.
Osiągnięcia
1. Uczniowie odnoszą rokrocznie znaczące sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych  organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
2. Uczniowie szkoły rokrocznie osiągali bardzo wysokie wyniki w Jasielskim Konkursie Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych.
3. Nasi uczniowie rokrocznie otrzymują nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach recytatorskich (Bez Piątej Klepki, Powiatowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej), plastycznych, matematycznych (Olimpus, Kangur Matematyczny, Olimpiada Matematyczna Juniorów, Konkurs Matematyczny im. Ignacego Łukasiewicza), technicznych.
4. Nasi uczniowie rokrocznie otrzymują nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Krosna.
5. Uczniowie szkoły osiągają znaczące sukcesy sportowe, m.in.: w Szachach indywidualnych i drużynowych - na szczeblu wojewódzkim i krajowym, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Mistrzostwach Lekkiej Atletyki na szczeblu wojewódzkim, Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Tenisie Stołowym, Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym, Finale  Igrzysk Dzieci w Sztafetowych i Indywidualnych Biegach Przełajowych, Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych i Indywidualnych Biegach Przełajowych, Igrzyskach Dzieci Indywidualnych Mistrzostwach SZS w Lekkiej Atletyce w Finale Wojewódzkim, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Indywidualnych Mistrzostwach SZS w Lekkiej Atletyce w Finale Wojewódzkim, Szkolnej Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej w Finale Wojewódzkim, Finale Wojewódzkim w Pływaniu Indywidualnym, Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju oraz Igrzyskach Dzieci w Mini Piłce Siatkowej.

Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła zapewnia możliwość rozwijania zainteresowań, pasji i talentów wszystkim uczniom. Oferta zajęć uwzględnia potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w różnych formach zajęć dodatkowych.
Szkoła prowadzi koła zainteresowań:
- przedmiotowe,
- programowanie,
- czytelnicze,
- teatralno - artystyczne,
- plastyczne,
- szachowe,
- sportowe,
- turystyczne,
- taneczno - muzyczne.
Historia
15 września 1959 roku w dzielnicy "Kletówka" zakończono budowę nowej szkoły. W nowoczesnym, jednopiętrowym budynku zaprojektowanym przez krakowskiego architekta p.Machnika mieściło się 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pracownia fizyko-chemiczna, sala prac ręcznych, sala teatralna, świetlica, kancelaria, pokój nauczycielski, gabinety, kuchnia, magazyny, szatnie, mieszkanie dla kierownika szkoły oraz mieszkanie dla woźnego. Inspektorat Oświaty w Krośnie utworzył dla szkoły, która otrzymała kolejny numer "6" nowy rejon szkolny. Rejon ten obejmował południowo-zachodnią część miasta leżącą na lewym brzegu rzeki Lubatówki, od Guzikówki aż do ulicy Kolejowej i Naftowej włącznie z częścią ulicy Krakowskiej i Nowotki.
Dzieci z tego rejonu dały w sumie sporą gromadę, bo aż 656. Z tej liczby 239 dzieci przybyło ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 225 dziewczynek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i 194 chłopców i dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Utworzono 20 oddziałów: klasy I – VI po trzy oddziały, klasy VII – dwa oddziały. Na stanowisko kierownika nowej szkoły powołano Władysława Wilka.
W 2009 r. szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka. W tym samym roku została włączona do nowo powołanego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie. W październiku 2019 r. szkoła odchodziła Jubileusz  60 lecia istnienia.
Drzwi otwarte
Zapraszamy na stronę internetową szkoły.
Dojazd

Szkoła posiada parking, a lokalizacja placówki w pobliżu dworca PKS i PKP znacznie ułatwia dojazd do szkoły i powrót do miejsca zamieszkania na terenie miasta i okolic.

Uczniowie mogą korzystać z komunikacji miejskiej MKS:

- Dworzec, linie: 0,1,2,3,4,5,7,10,11,12,16,18.20,23,B,E,G,K;

- przy ul. Łukasiewicza, linie: 0,11;

- przy ul. Lniarskiej, linie 7,10,11,18;

- przy ul. Podwale, linie 1,2,4,5,7,11,12,16,18,20,23,B,E,G,K;

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe