Bartoszyce
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach

Adres
ul.Słowackiego 1, 11-200 Bartoszyce
Telefon
(89) 762-27-68
Fax
(89) 762-27-68
E-mail
zsp2@vp.pl
Strona www
http://zsp2-bartoszyce.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Szkoła rozpoczęła pracę w dniu 1 IX 1951 roku na mocy aktu erekcyjnego z dnia 30 VIII 1951. W pierwszym roku istnienia w szkole było 5 klas. Obowiązywał dwuletni cykl kształcenia w dwóch specjalnościach zawodowych: dziewiarstwo oraz krawiectwo odzieży damskiej lekkiej. Organizatorem placówki była p. Maria Cywińska, która pełniła funkcję dyrektora do 31 VIII 1972 roku. W 1953 roku utworzono nowy kierunek nauczania: krawiectwo męskie miarowe. Pierwsze lata istnienia szkoły były okresem trudnym. Brakowało zarówno nauczycieli, sprzętu jak i środków na utrzymanie placówki. Pomoc materialną i merytoryczną od pierwszych lat świadczą szkole, a pierwszoplanowo warsztatom szkolnym Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Morena", które obejmują patronat nad szkołą. Przybywa uczniów i nauczycieli, szkoła rozrasta się. Lata sześćdziesiąte rozpoczynają nowy okres w pracy szkoły. Przy Zasadniczej Szkole Odzieżowej powstają nowe kierunki kształcenia oraz nowe typy szkół. Ustawa z dnia 15 VII 1961 o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz statut ZSZ - to główne akty prawne normujące działalność tych szkół. W 1962 istniało już 12 klas, a wicedyrektorem szkoły został p. Henryk Szyszlak, który pełnił tę funkcję do 31 VIII 1964 roku, przekazując ją p Józefowi Łapuciowi. W latach 1961 -1963 odbudowano budynek warsztatów szkolnych, a we wrześniu 1969 rozpoczęto budowę nowego internatu i sali gimnastycznej.W naszej placówce naukę pobiera już 800 uczniów w 23 klasach. Rok 1972 jest rokiem jubileuszu 20 - lecia działalności szkoły. Kulminacyjny punkt obchodów uroczystości połączono z otwarciem nowego internatu i sali gimnastycznej. Z dniem 31 VIII 1972 roku odchodzi na zasłużony odpoczynek długoletnia dyrektorka szkoły p. Maria Cywińska. Na dyrektora powołany zostaje p. Jarosław Dyrwal, który pełnił tę funkcję do 1998 roku. Następuje dalszy rozwój placówki. Od 1975 Zasadnicza Szkoła Odzieżowa wraz z innymi typami szkół tworzy Zespół Szkół Zawodowych nr 2. W dniu 14 VI 1975 roku w uznaniu zasług i za całokształt działalności Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 nadane zostaje mu imię Elizy Orzeszkowej. Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar, który odtąd towarzyszył wszystkim na uroczystościach, w ważnych momentach życia szkoły. W tym czasie Zespół liczył już 869 uczniów, z którymi pracowało 40 nauczycieli. W IV 1977 rozpoczęła się pierwsza w dziejach szkoły obrona prac dyplomowych. Swych prac broniły 34 uczennice Technikum Odzieżowego. Wszystkie zdały z wynikiem pozytywnym. Wychowawczynią pierwszych absolwentów TO była p. Janina SIry (od 1 II 1975 wicedyrektor Zespołu). Wraz ze wzrostem liczby oddziałów w szkole zostaje powołany drugi wicedyrektor. Po odejściu p. J. Łapucia funkcję tę pełniła p.Stanisława Mocio. Z dniem 1 IX 1986 na wicedyrektorów zostają powołani p. Irena Kożuchowska i p. Józef Salomon, a następnie po odejściu na stanowisko kierownika warsztatów p. Salomona drugim wicedyrektorem zostaje p. Barbara Sorbaj. Rok 1989 jest ważny w historii szkoły z dwóch powodów: wzbogaciła się baza lokalowa, ponieważ oddano do użytku nowy budynek warsztatów szkodnych, który połączono z budynkiem już istniejącym. Ponadto nasza placówka otrzymała odznakę "Zasłużonym dla Warmii i Mazur". Wraz z rozwojem szkoły rozwijają się warsztaty szkolne. Największy rozkwit warsztatów przypada na lata 1988 - 1997. Po odejściu na emeryturę p. S. Kondrata funkcję kierownika warsztatów pełnili kolejno: p. Ryszard Zakrzewski, p. J. Salomon, p. Cz. Michałowski i p. D. Kobus. W całym okresie 50 lat istnienia szkoły jej mury opuściło ponad 9000 absolwentów różnych typów szkół. W roku szkolnym 1995/96 uczennice Technikum Odzieżowego (po szkole podstawowej) otrzymały promocję w 99,3 procentach. W tym okresie w Zespole Szkół Odzieżowych funkcjonują następujące typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Doszkalająca, Technikum Odzieżowe (dla absolwentów szkół podstawowych), Liceum Ogólnokształcące, Turnusowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego. W 1999 roku w wyniku konkursu na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych owo stanowisko objął p. Zbigniew Pietrzak, a funkcję wicedyrektora pełni p. Danuta Sałata. Od września 2019 roku funkcję dyrektora szkoły objęła p. Urszula Petrykowska, a na wicedyrektorów powołano p. Jolantę Szczerbińską i p. Jędrzeja Mrozka.

    Należy podkreślić, że nasza szkoła znana jest w środowisku. Młodzież ucząca się w naszym Zespole zawsze brała udział w uroczystościach państwowych, aktywnie działała w organizacjach młodzieżowych, rzetelnie pracowała na rzecz szkoły i środowiska. Osiągała również sukcesy w sporcie i innych dziedzinach, rozsławiając imię Zespołu Szkół Odzieżowych. W dniu 20 IV 2002 odbyło się spotkanie z absolwentami naszej szkoły. Była to okazja, by wyrazić podziękowania wszystkim nauczycielom, absolwentom, pracownikom administracji i obsługi, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju naszej placówki. Dnia 1 września 2005 roku zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Elizy Orzeszkowej, w skład którego wchodzą następujące typy szkół: liceum, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. 

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzyć następujące klasy:

Dwie klasy w liceum ogólnokształcącym podzielone na trzy grupy:

- grupa biologiczno- chemiczna z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski;

- grupa humanistyczna z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: język polski, wos, język angielski;

- grupa bezpieczeństwo wewnętrzne z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: geografia, wos, język angielski

Dwie klasy technikum:

- ekonomiczne z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: geografia i język angielski

- spedycyjne z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: geografia i język angielski

Dwie klasy branżowej szkoły I stopnia - o trzyletnim cyklu kształcenia w zawodach: - sprzedawca -  kucharz - piekarz - cukiernik - murarz-tynkarz - stolarz - rolnik - fryzjer - mechanik pojazdów samochodowych - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - elektromechanik pojazdów samochodowych - elektromechanik - monter sieci instalacji sanitarnych - tapicer - monter-elektronik - blacharz samochodowy - i inne...