Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2
Zespół szkół
Adres
ul.Słowackiego 1, 11-200 Bartoszyce
Telefon
(89) 762-27-68
Fax
(89) 762-27-68
E-mail
Strona www
Dyrektor
Zbigniew Pietrzak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
TECHNIKUM EKONOMICZNE • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia lub matematyka, wos. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie : • księgowego, • menadżera, • maklera giełdowego w biurach maklerskich, • doradcy podatkowego , finansowego w firmach i instytucjach, • dystrybutora w firmie handlowej, • agenta ubezpieczeniowego, • analityka rynku w banku lub w firmie. Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił : • sporządzać dokumenty księgowe, • prowadzić rachunkowości, • ustalać wynik finansowy, • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne, • podejmować decyzje ekonomiczne, • sporządzać plan działania przedsiębiorstwa, • obliczać zobowiązania podatkowe, • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie, • prowadzić korespondencję handlową i służbową, • przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe, • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej. W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych. W trakcje nauki uczniowie przystępują do egzaminu z dwóch kwalifikacji: I kwalifikacja w klasie II – A .35 „ Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” II kwalifikacja w I semestrze klasy IV – A.36 „ Prowadzenie rachunkowości” Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie .Osoba która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji A.35 i A.36 oraz ukończy szkołę otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodowe TECHNIKUM HANDLOWE • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia lub matematyka , wos. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach: • specjalista ds. zaopatrzenia, • specjalista ds. sprzedaży, • specjalista ds. obsługi klienta, • kierownik działu handlowego, • sprzedawca, • przedstawiciel handlowy. Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił : • sprzedawać towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej ( sklepach ,hipermarketach) oraz hurtowej ( hurtowniach ), • obsługiwać nabywców , • organizować zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, • eksponować towary na regałach , ladach sprzedażowych , • informować klienta o zaletach sprzedawanych produktów, • pomagać nabywcy przy wyborze produktu, • realizować zamówienia składane przez nabywców. • inkasować należności za sprzedane produkty, • załatwiać reklamacje zakupionych towarów , • przyjmować i rejestrować zamówienia na towary. W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę, 2 tygodnie w hurtowni i 2 tygodnie w sklepie. W trakcje nauki uczniowie przystępują do egzaminu z dwóch kwalifikacji: I kwalifikacja w klasie II – A .18 „Prowadzenie sprzedaży” II kwalifikacja w I semestrze klasy IV – A.22 „ Prowadzenie działalności handlowej” Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie .Osoba która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji A.18 i A.22 oraz ukończy szkołę otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodowe TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, informatyka. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w : • agencjach reklamowych, • agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, • studiach graficznych, • studiach produkcyjnych. Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił : • sprzedawać produkty i usługi reklamowe, • zbierać informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, • przygotowywać informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, • organizować i prowadzić kampanie reklamowe, • uczestniczyć w rozmowach handlowych, • prezentować usługi reklamowe, W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę w agencjach reklamowych. W trakcje nauki uczniowie przystępują do egzaminu z dwóch kwalifikacji: I kwalifikacja w klasie II – A.26 „Sprzedaż produktów i usług reklamowych „ II kwalifikacja w I semestrze klasy IV – A.27 „Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej „. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie .Osoba która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji A.26 i A.27 oraz ukończy szkołę otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodowe TECHNIKUM SPEDYCYJNE Technik spedytor - organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia lub matematyka, język obcy. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w: - firmach transportowych, - firmach spedycyjnych, - firmach kurierskich, - urzędach pocztowych, - przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem, - agencjach celnych, - wolnych obszarach celnych, -firmach świadczących usługi transportowe, samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne. Absolwent technikum, który uzyska tytuł technika spedytora może być więc zatrudniony na następujących stanowiskach: · Specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, · Spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy, · Sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych · Referent spedycyjny, · Kierownik punktu ładunkowego, · Dyspozytor ładunkowy, · Organizator przewozów, · Specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji. W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach W trakcje nauki uczniowie przystępują do egzaminu z dwóch kwalifikacji: I kwalifikacja po I semestrze w klasie III - kwalifikacja A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu. II kwalifikacja po I semestrze w klasie IV - kwalifikacja A.29. Obsługa klientów i kontrahentów. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie .Osoba która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji A.28 i A.29 oraz ukończy szkołę otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodowe strona szkoły Facebook
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w pobliżu Centrum na ulicy Słowackiego 1, naprzeciwko Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
Historia
https://www.youtube.com/watch?v=H0bCOeHREP4
Koła zainteresowań
- Dyskusyjny Klub Filmowy "PRYZMAT" - Szkolna Liga Strzelecka - Szkolna Grupa Ratowników Medycznych JOANNICI - Szkolne Centrum Wolontariatu - Uczniowski Klub Sportowy Olimpia - Szkolne Centrum Krwiodawstwa - Redakcja Gazetki Szkolnej - Grupa Na
Kontakty zagraniczne
Szkoła prowadzi wymiany zagraniczne z zaprzyjaźnionymi szkołami: - w Niemczech (Nienburg), - na Ukrainie , - w Szwecji (Emmaboda) - w Rosji (Kaliningrad) - w Hiszpanii (Alcala de Henares)