Bartoszyce
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół w Górowie Iławeckim

Adres
ul.Kard. St. Wyszyńskiego 1, 11-220 Górowo Iławeckie
Telefon
897 611 696
Fax
897 611 696
E-mail
zsgorowoil@wp.pl
Strona www
www.zsgorowoil.edupage.org
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół to publiczna szkoła ponadpodstawowa, która składa się z IV- letniego liceum ogólnokształcącego i III- letniej branżowej szkoły I stopnia. W Liceum Ogólnokształcącym istnieją grupy: ogólna oraz grupa mundurowa. Wszystkie klasy liceum realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie zdobywają wiedzę z trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Poza tym, młodzież z poszczególnych grup realizuje przedmioty uzupełniające, tj.: edukację wojskową, matematykę w naukach przyrodniczych, historię i społeczeństwo i ekonomię w praktyce. Grupa mundurowa istnieje w naszej szkole od roku szkolnego 2010/2011. Przez pierwsze trzy lata funkcjonowała jako innowacja pedagogiczna pt. „Edukacja dla obronności i bezpieczeństwa”. W ramach tej innowacji szkoła podpisała porozumienia z 9 Pułkiem Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmińskim, 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną, Powiatową Komendą Policji w Bartoszycach, Zakładem Karnym w Kamińsku, WKU w Lidzbarku Warmińskim, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz współpracuje ze Strażą Graniczną. Oferta tej grupy skierowana jest do tych wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w resortach mundurowych. Pod okiem specjalistów uczniowie uczestniczą w zajęciach z musztry, topografii, samoobrony, strzelania, zajęciach saperskich, pierwszej pomocy przedmedycznej, obozach sprawnościowych, praktykach w policji i na przejściach granicznych.

Od 1 września 2018 r. nasza szkoła dołączyła do elitarnego grona Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych o czym poinformował minister Mariusz Błaszczak. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, nie tylko dla tego, że doceniono naszą dotychczasową pracę w tych klasach, ale również dlatego, że takich szkół w Polsce jest zaledwie 105, w naszym województwie tylko 6, a w powiecie bartoszyckim i lidzbarskim jesteśmy jedyną taką szkołą. Absolwenci naszej szkoły po ukończeniu nauki w klasie mundurowej będą mogli odbyć kilkutygodniowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogli liczyć na ułatwienia w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. Od 1 września 2020 r. planuje się utworzenie oddziału przygotowania wojskowego pod patronatem MON.

W grupie ogólnej i mundurowej uczniowie rozwijają swoje zainteresowania jednak głównym celem kształcenia jest przygotowanie do egzaminu maturalnego.

W szkole nauczane są trzy języki obce: j. angielski, j. niemiecki i j. rosyjski. Język angielski jest językiem wiodącym. Uczniowie zdobywają wiedzę z języków, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

W branżowej szkole I stopnia nauka trwa 3 lata. Klasy są wielozawodwe. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego.Wiedzę zawodową zdobywają na miesięcznych kursach specjalistycznych a praktyczną u pracodawcy.

Szkoła jest przyjazna uczniom. Nauczyciele pomagają uczniom słabszym, wspierają w pracy uczniów zdolnych. Nasi uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Organizujemy rajdy, spotkania integracyjne klas pierwszych, ogniska, obozy sprawnościowe, wycieczki do teatrów, kin, wycieczki turystyczne, apele okolicznościowe, zabawy szkolne, kursy umożliwiające zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, Dzień Otwarty oraz uczestniczymy w imprezach powiatowych.Główne cele dydaktyczne szkoły to przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej i do dalszej nauki, do zdawania egzaminów maturalnych i zawodowych, kształtowanie kompetencji kluczowych. Główne cele wychowawcze to przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych: obywatela, pracownika, członka rodziny.

Dla uczniów spoza okolic miasta istnieje możliwość zakwaterowania w internacie przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.