Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Filia Żłobka Miejskiego Nr 1 - Informator dla rodziców
Filia Żłobka Miejskiego Nr 1 - harmonogram rekrutacji
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu do żłobka dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o bliskości żłobka względem miejsca zamieszkania dziecka lub względem miejsca zatrudnienia co najmniej jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub pobierających naukę w trybie dziennym
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci