Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 8
Adres
Jacka Kaczmarskiego 1, 65-533 Zielona Góra
Telefon
(+48 68) 326 06 10
Fax
(+48 68) 326 06 10
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Urszula Konkol tel. 683260610
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 8
  • Miejskie Przedszkole nr 8
  • Miejskie Przedszkole nr 8
  • Miejskie Przedszkole nr 8
Opis

Miejskie Przedszkole nr 8 mieści się w jednokondygnacyjnym, wolnostojącym budynku w pobliżu amfiteatru i Wzgórz Piastowskich. Posiada ogrodzony plac zabaw z drewnianym sprzętem rekreacyjnym. MP nr 8 jest dobrze wyposażoną 6 - oddziałową placówką. Dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W MP nr 8 realizuje się atrakcyjne programy dydaktyczno - wychowawcze: „Ja, mój dom, moja ojczyzna, mój świat”, „Program współpracy z rodzicami i środowiskiem”, "Program preorientacji zawodowej"; wychowawcze programy poszczególnych grup wiekowych, Program wychowawczy MP nr 8, Program adaptacji dzieci do szkoły w ścisłej współpracy ze Szkołą podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Program adaptacji dzieci do przedszkola. W dbałości o wyrównywanie szans edukacyjnych oraz harmonijny, wszechstronny rozwój dzieci w przedszkolu zatrudnione są specjalistki: terapeuta pedagogiczny, logopeda, psycholog, pedagog specjalny. Przy MP nr 8 działa Przedszkolny Gabinet Terapii Pedagogicznej. Adresatem Gabinetu są dzieci ze środowiska. W Gabinecie przyjmuje terapeuta pedagogiczny, odbywają się: terapia dzieci oraz konsultacje z rodzicami. W przedszkolu realizowane są innowacje pedagogiczne: „W świecie barw" – rozwój aktywności plastycznej dzieci”, "Tropiciele przyrody"- nauki przyrodnicze w przedszkolu, "Dziecko aktywnym odbiorcą literatury", "Zabawy matematyczne w przedszkolu", "Zabawy z kodowaniem". W każdej grupie wiekowej realizowane są eksperymenty, doświadczenia, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. W poszczególnych grupach sukcesywnie zajęcia w następujących blokach tematycznych: sensoplastyka, kodowanie, doświadczenia i eksperymenty, ekologia, dziecięca matematyka, techniki plastyczne, teatr, Metoda Dobrego Startu. W każdej grupie realizowane są zajęcia metodami aktywizującymi. Realizowane są przedsięwzięcia: projekty edukacyjne, bohater tygodnia, tydzień grupy, jetem mistrzem, moje zainteresowania, imprezy i uroczystości okolicznościowe.

Przedszkole współpracuje na wielu płaszczyznach z licznymi jednostkami, stowarzyszeniami, placówkami na rzecz wzajemnego rozwoju, np. z: Uniwersytetem Zielonogórskim, Szkołą Podstawową nr 1, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczna im. C.K. Norwida, Biblioteką „Piotrusia Pana”, Żłobkiem Miejskim nr 4 „Wisienka”, Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Przedszkolami Miasta Zielona Góra, TEATREM „4KĄTY". Przedszkole współpracuje z Miastem Zielona Góra m. in. w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na terenie Miasta Zielonej Góry. Dzieci nabywają świadomości prozdrowotnej poprzez doświadczanie i zabawę dzięki współpracy z: Komendą Miejską Policji, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, Komendą Straży Pożarnej. Przedszkole prowadzi edukację proekologiczną i prozdrowotną. MP nr 8 organizuje akcje humanitarne i charytatywne. W szczególny sposób MP nr 8 współpracuje z rodzicami organizując m. in.: liczne występy dzieci, wspólne warsztaty artystyczne, wystawy prac plastycznych dzieci, zajęcia otwarte i pokazowe dla rodziców, akcję „Rodzice Dzieciom”, która obfituje w działania: „Rodzice czytają dzieciom”, „Zawody rodziców”, „Rodzice bawią się z dziećmi”, „Teatr rodziców”. Przedszkole dobrze przygotowuje do przekraczania kolejnych etapów edukacyjnych.

Osiągnięcia

W MP nr 8 w roku szkolnym 2021/2022 realizowano projekt "Z przedszkola w przyszłość" Nr RPLB.08.01.01-08-0024/21 WSPARCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DZIECI POPRZEZ REALIZACJĘ DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach tego projektu są kontynuowane. w 2018 roku realizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Moje kompetencje - Twój sukces" we współpracy z ODN Zielona Góra. W roku 2019 MP nr 8 zostało finalistą "III Przeglądu Dopingu Falubaziaków". Każdego roku dzieci masowo uczestniczą w przeglądach, konkursach, turniejach. W 2012r. MP nr 8 gościło Panią Krystynę Szumilas Minister Edukacji Narodowej, władze Miasta Zielona Góra, województwa lubuskiego i Lubuskiego Kuratorium Oświaty w związku z przygotowaniem dzieci do szkoły w ramach akcji „Mam 6 lat- idę do szkoły”. Wizyta ta była szeroko rozpropagowana w mediach w kontekście roli wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka oraz pokonywania progu szkolnego. W latach 2011-2014 przedszkole uczestniczyło w akcji MEN, Miasta Zielona Góra, KO „Mam 6 lat”. MP nr 8 brało udział w I i II edycji konkursu MEN „Mam 6 lat”. Rada rodziców MP nr 8 w 2013r. została finalistą konkursu na poziomie KO w Gorzowie Wlkp. Przedszkole otrzymało po raz drugi tytuł „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”. W 2013r. w Miejskim Przedszkolu nr 8 wizytatorzy do spraw ewaluacji przeprowadzili ewaluację zewnętrzną całościową. MP nr 8 uzyskało wysoki i bardzo wysoki poziom wymagań państwa we wszystkich obszarach. W latach 2008 - 2011 MP nr 8 podjęło współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie realizacji projektu LANGAR (Lange Garden - edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym w ramach transgranicznej współpracy instytutów kształcenia dalszego oraz przedszkola). Cyklicznie od roku szkolnego 2007 MP nr 8 organizuje w Lubuskim Teatrze Przeglądy Spektakli Teatralnych Rodziców „Kochamy bajki”. W Przeglądach Teatralnych Rodziców biorą udział przedszkola z Miasta Zielona Góra. Współorganizatorem Przeglądu jest Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Lubuski Teatr. W 2009 roku Przegląd Spektakli Teatralnych Rodziców został zwycięzcą w konkursie „Liga Inicjatyw Obywatelskich” w kategorii Inicjatywa publiczna. Od 2010r. przedsięwzięcie to swoim patronatem obejmuje Lubuski Kurator Oświaty. Przy MP nr 8 funkcjonuje Przedszkolny Gabinet Terapii Pedagogicznej, którego głównym celem jest terapia pedagogiczna dla dzieci ze środowiska. Raz w tygodniu odbywają się konsultacje dla rodziców oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z dziećmi prowadzone przez terapeutę pedagogicznego.

Dodatkowe zajęcia

Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach zajęć poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia te sprzyjają rozwojowi: kompetencji kluczowych, inteligencji wielorakich wg. H. Gardnera, umiejętności życiowych, postaw pożądanych społecznie. Realizowane są: innowacje pedagogiczne, warsztaty twórcze, z wykorzystaniem metod aktywizujących, zajęcia: sensoplastyka, eksperymenty, doświadczenia, kodowanie, teatr, ekologia, plastyka. Odbywają się cykle tematyczne, warsztatowe propagujące: prawa dziecka, zdrowy styl życia, ekologię, patriotyzm, bezpieczeństwo. Każdego miesiąca odbywają się koncerty filharmonii, spektakle teatralne. W każdej grupie wiekowej realizuje się zajęcia z wykorzystaniem atrakcyjnych , aktywizujących metod, np. projektów, okazji edukacyjnych. W MP nr 8 realizuje się elementy metod: D. Bogdanowicz, I. Majchrzak, R. Labana, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. W każdej grupie wiekowej realizuje się projekty edukacyjne. Każdego roku wszystkie dzieci 5- lub 6- letnie wystawiają „Jasełka” podczas niedzielnych mszy św. w kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze. MP nr 8 organizuje cykliczne konkursy plastyczno-recytatorskie dla przedszkoli Miasta Zielona Góra. Każdego roku odbywa się otwarta imprezy: "Święto Misia", "Święto Niezapominajki", „Rodzinne kolędowanie” dla rodzin dzieci z MP nr 8 i środowiska. Każdego roku dzieci z MP nr 8 biorą udział w licznych przedsięwzięciach: przeglądy taneczne „Słoneczne rytmy”, zawody sportowe „Sport i zabawa”, „Przegląd teatrów dziecięcych”, „Przegląd piosenki”, „Przegląd kabaretów dziecięcych”, przegląd piosenki ekologicznej, turnieje wiedzy o bezpieczeństwie, Przegląd piosenki jesiennej „Biesiada pod Topolą”, Przegląd piosenki świątecznej, Przegląd „Jasełka Przedszkolaków”, konkursy recytatorskie, konkursy plastyczne, prezentacja twórczości dziecięcej, warsztaty Pierwsza pomoc przedmedyczna, itd. W MP nr 8 realizuje się ponadto przedsięwzięcia między innymi: „Wędrująca książka", „Rośliny doniczkowe w przedszkolu", „Wędrujący plecak", „Bohater tygodnia", „Tydzień grupy", „Dni bez zabawek", „Zamiana grup"  - możliwość zmiany grupy przez dziecko na czas realizacji działań twórczych w danym dniu, itp.

Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Personel
wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz specjaliści: logopedia, psycholog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny.
Koła zainteresowań
W grupach prowadzone są cyklicznie zajęcia z chętnymi dziećmi: eksperymenty, doświadczenia, plastyczne, sportowe, teatralne. muzyczne, naukowe, taneczne, ekologia i zdrowie, dziecięca matematyka prowadzona metodą Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej , zajęcia Metodą Dobrego Startu, Ireny Majchrzak.
Kontakty zagraniczne
Współpraca z przedszkolami: Turcja, Grecja, Rumunia w ramach Projektu Międzynarodowego Spring. Współpraca ze studentami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS+: Turcja, Hiszpania. Korespondencja z brytyjską rodziną królewską.
Historia
Przedszkole powstało we wrześniu 1962 roku jako Państwowe Przedszkole nr 8. Jego siedzibą było pierwsze piętro budynku przy ulicy Kościelnej, w którym Siostry Elżbietanki dotychczas prowadziły przedszkole Caritas. W Państwowym Przedszkolu nr 8 przy ulicy Kościelnej funkcjonowały 2 oddziały. Od września 1971 roku Państwowe Przedszkole nr 8 otrzymało nowy budynek przy ulicy Zubrzyckiego, późniejsza Witebska 1, obecnie Jacka Kaczmarskiego 1. W tym budynku przedszkole funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Organ prowadzący
Miasto Zielona Gora
Godziny otwarcia uwagi
6.30 - 16.30
Drzwi otwarte
ferie zimowe, po okresie rekrutacji dzieci do przedszkola, czerwiec.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
33 1020 5402 0000 0502 0249 0860
Odbiorca opłat
Miejskie Przedszkole nr 8 w Zielonej Górze
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe