Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 8
Adres
ul. Witebska 1, 65-533 Zielona Góra
Telefon
(+48 68) 326 06 10
Fax
(+48 68) 326 06 10
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Urszula Konkol tel. 683260610
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 8
  • Miejskie Przedszkole nr 8
  • Miejskie Przedszkole nr 8
  • Miejskie Przedszkole nr 8
Opis

Miejskie Przedszkole nr 8 mieści się w jednokondygnacyjnym, wolnostojącym budynku w pobliżu amfiteatru i Wzgórz Piastowskich. Posiada ogrodzony plac zabaw z drewnianym sprzętem rekreacyjnym. MP nr 8 jest dobrze wyposażoną 6 - oddziałową placówką. Dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W MP nr 8 realizuje się atrakcyjne programy dydaktyczno - wychowawcze: „Ja, mój dom, moja ojczyzna, mój świat”, „Program współpracy z rodzicami”, „Program współpracy ze środowiskiem”, wychowawcze programy poszczególnych grup wiekowych, Program wychowawczy MP nr 8, Program adaptacji dzieci do szkoły w ścisłej współpracy ze Szkołą podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Program adaptacji dzieci do przedszkola. W dbałości o wyrównywanie szans edukacyjnych oraz harmonijny, wszechstronny rozwój dzieci w przedszkolu zatrudnione są specjalistki: terapeuta pedagogiczny, logopeda, psycholog. Przy MP nr 8 działa Przedszkolny Gabinet Terapii Pedagogicznej. Adresatem Gabinetu są dzieci ze środowiska. W Gabinecie przyjmuje terapeuta pedagogiczny, odbywają się: terapia dzieci oraz konsultacje z rodzicami. W przedszkolu realizowane są innowacje pedagogiczne: „W świecie barw" – rozwój aktywności plastycznej dzieci”, "Tropiciele przyrody"- nauki przyrodnicze w przedszkolu, "Dziecko aktywnym odbiorcą literatury", "Zabawy matematyczne w przedszkolu", "Zabawy z kodowaniem".

Przedszkole współpracuje na wielu płaszczyznach z licznymi jednostkami, stowarzyszeniami, placówkami na rzecz wzajemnego rozwoju, np. z: Uniwersytetem Zielonogórskim, Szkołą Podstawową nr 1, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczna im. C.K. Norwida, Biblioteką „Piotrusia Pana”, Żłobkiem Miejskim nr 4 „Wisienka”, Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Przedszkolami Miasta Zielona Góra, TEATREM „4KĄTY". Przedszkole współpracuje z Miastem Zielona Góra m. in. w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na terenie Miasta Zielonej Góry. Dzieci nabywają świadomości prozdrowotnej poprzez doświadczanie i zabawę dzięki współpracy z: Komendą Miejską Policji, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, Komendą Straży Pożarnej. Przedszkole prowadzi edukację proekologiczną i prozdrowotną. MP nr 8 organizuje akcje humanitarne i charytatywne. W szczególny sposób MP nr 8 współpracuje z rodzicami organizując m. in.: liczne występy dzieci, wspólne warsztaty artystyczne, wystawy prac plastycznych dzieci, zajęcia otwarte i pokazowe dla rodziców, akcję „Rodzice Dzieciom”, która obfituje w działania: „Rodzice czytają dzieciom”, „Zawody rodziców”, „Rodzice bawią się z dziećmi”, „Teatr rodziców”. Przedszkole dobrze przygotowuje do przekraczania kolejnych etapów edukacyjnych.

Osiągnięcia

w 2018r. MP nr 8 realizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Moje kompetencje - Twój sukces" we współpracy z ODN Zielona Góra. W roku 2019 MP nr 8 zostało finalistą "III Przeglądu Dopingu Falubaziaków". Każdego roku dzieci masowo uczestniczą w przeglądach, konkursach, turniejach. W 2012r. MP nr 8 gościło Panią Krystynę Szumilas Minister Edukacji Narodowej, władze Miasta Zielona Góra, województwa lubuskiego i Lubuskiego Kuratorium Oświaty w związku z przygotowaniem dzieci do szkoły w ramach akcji „Mam 6 lat- idę do szkoły”. Wizyta ta była szeroko rozpropagowana w mediach w kontekście roli wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka oraz pokonywania progu szkolnego. W latach 2011-2014 przedszkole uczestniczyło w akcji MEN, Miasta Zielona Góra, KO „Mam 6 lat”. MP nr 8 brało udział w I i II edycji konkursu MEN „Mam 6 lat”. Rada rodziców MP nr 8 w 2013r. została finalistą konkursu na poziomie KO w Gorzowie Wlkp. Przedszkole otrzymało po raz drugi tytuł „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”. W 2013r. w Miejskim Przedszkolu nr 8 wizytatorzy do spraw ewaluacji przeprowadzili ewaluację zewnętrzną całościową. MP nr 8 uzyskało wysoki i bardzo wysoki poziom wymagań państwa we wszystkich obszarach. W latach 2008 - 2011 MP nr 8 podjęło współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie realizacji projektu LANGAR (Lange Garden - edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym w ramach transgranicznej współpracy instytutów kształcenia dalszego oraz przedszkola). Cyklicznie od roku szkolnego 2007 MP nr 8 organizuje w Lubuskim Teatrze Przeglądy Spektakli Teatralnych Rodziców „Kochamy bajki”. W Przeglądach Teatralnych Rodziców biorą udział przedszkola z Miasta Zielona Góra. Współorganizatorem Przeglądu jest Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Lubuski Teatr. W 2009 roku Przegląd Spektakli Teatralnych Rodziców został zwycięzcą w konkursie „Liga Inicjatyw Obywatelskich” w kategorii Inicjatywa publiczna. Od 2010r. przedsięwzięcie to swoim patronatem obejmuje Lubuski Kurator Oświaty. Przy MP nr 8 funkcjonuje Przedszkolny Gabinet Terapii Pedagogicznej, którego głównym celem jest terapia pedagogiczna dla dzieci ze środowiska. Raz w tygodniu odbywają się konsultacje dla rodziców oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z dziećmi prowadzone przez terapeutę pedagogicznego.

Dodatkowe zajęcia

Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach zajęć poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia te sprzyjają rozwojowi: kompetencji kluczowych, inteligencji wielorakich wg. H. Gardnera, umiejętności życiowych, postaw pożądanych społecznie. Realizowane są: innowacje pedagogiczne, warsztaty twórcze, z wykorzystaniem metod aktywizujących. Odbywają się cykle tematyczne, warsztatowe propagujące: prawa dziecka, zdrowy styl życia, ekologię, patriotyzm, bezpieczeństwo. W ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci 6- letnie i 5- letnie uczestniczą raz w tygodniu w warsztatach teatralnych prowadzonych przez profesjonalną aktorkę. Każdego miesiąca odbywają się koncerty filharmonii, spektakle teatralne. W każdej grupie wiekowej realizuje się zajęcia z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, np. projektów, okazji edukacyjnych. W MP nr 8 realizuje się elementy metod: D. Bogdanowicz, I. Majchrzak, R. Labana, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. W każdej grupie wiekowej realizuje się projekty edukacyjne. Każdego roku wszystkie dzieci 5- lub 6- letnie wystawiają „Jasełka” podczas niedzielnych mszy św. w kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze. MP nr 8 organizuje cykliczne konkursy plastyczno-recytatorskie dla przedszkoli Miasta Zielona Góra. Każdego roku odbywa się otwarta imprezy: "Święto Misia", "Święto Niezapominajki", „Rodzinne kolędowanie” dla rodzin dzieci z MP nr 8 i środowiska. Każdego roku dzieci z MP nr 8 biorą udział w licznych przedsięwzięciach: przeglądy taneczne „Słoneczne rytmy”, zawody sportowe „Sport i zabawa”, „Przegląd teatrów dziecięcych”, „Przegląd piosenki”, „Przegląd kabaretów dziecięcych”, przegląd piosenki ekologicznej, turnieje wiedzy o bezpieczeństwie, Przegląd piosenki jesiennej „Biesiada pod Topolą”, Przegląd piosenki świątecznej, Przegląd „Jasełka Przedszkolaków”, konkursy recytatorskie, konkursy plastyczne, prezentacja twórczości dziecięcej, warsztaty Pierwsza pomoc przedmedyczna, itd. W MP nr 8 realizuje się ponadto przedsięwzięcia między innymi: „Wędrująca książka", „Rośliny doniczkowe w przedszkolu", „Wędrujący plecak", „Bohater tygodnia", „Tydzień grupy", „Dni bez zabawek", „Zamiana grup"  - możliwość zmiany grupy przez dziecko na czas realizacji działań twórczych w danym dniu, itp.

Godziny otwarcia od
06:30
Personel
wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz specjaliści: logopedia, psycholog, terapeuta pedagogiczny
Koła zainteresowań
>> plastyczne >> sportowe >> teatralne >> muzyczne >> naukowe >> taneczne
Kontakty zagraniczne
Współpraca z przedszkolami: Turcja, Grecja, Rumunia w ramach Projektu Międzynarodowego Spring. Współpraca ze studentami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS+: Turcja, Hiszpania. Korespondencja z brytyjską rodziną królewską.
Historia
Przedszkole powstało we wrześniu 1962 roku jako Państwowe Przedszkole nr 8. Jego siedzibą było pierwsze piętro budynku przy ulicy Kościelnej, w którym Siostry Elżbietanki dotychczas prowadziły przedszkole Caritas. W Państwowym Przedszkolu nr 8 przy ulicy Kościelnej funkcjonowały 2 oddziały. Od września 1971 roku Państwowe Przedszkole nr 8 otrzymało nowy budynek przy ulicy Zubrzyckiego, dzisiejsza Witebska 1. W tym budynku przedszkole funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Organ prowadzący
Miasto Zielona Gora
Godziny otwarcia uwagi
6.30 - 16.30
Drzwi otwarte
ferie zimowe, po okresie rekrutacji dzieci do przedszkola, czerwiec.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe