Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 37 im. "Pozytywka"
Adres
ul. Węgierska 9, 65-941 Zielona Góra
Telefon
68 326 22 77
Fax
68 326 22 77
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Iwona Dolczewska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 37 im. "Pozytywka"
  • Miejskie Przedszkole nr 37 im. "Pozytywka"
  • Miejskie Przedszkole nr 37 im. "Pozytywka"
  • Miejskie Przedszkole nr 37 im. "Pozytywka"
  • Miejskie Przedszkole nr 37 im. "Pozytywka"
  • Miejskie Przedszkole nr 37 im. "Pozytywka"
  • Miejskie Przedszkole nr 37 im. "Pozytywka"
Opis

Miejskie Przedszkole nr 37 "Pozytywka" usytuowane jest na wzgórzu osiedla "Przyjaźni". Obecnie przedszkole jest placówką jedenasto- oddziałową z 275 miejscami organizacyjnymi. Teren zabaw przylega do budynku przedszkola, jest duży, ukształtowany kaskadowo, częściowo zacieniony, z dwoma tarasami. Miejsce zabaw zostało wyposażone w - odpowiadający europejskim standardom bezpieczeństwa małych użytkowników - sprzęt do zabaw ruchowych. Cały obiekt jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany. W jedenastu oddziałach zatrudnione są 22 nauczycielki, posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem, stale doskonalące swoje umiejętności i zdobywające kolejne stopnie awansu zawodowego. Indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci rozpoznają i zaspokajają nauczyciele specjaliści: - logopeda, dwóch psychologów i 2 pedagogów. Personel administracyjno - obsługowy liczy 20 pracowników, dla których zakres zadań i obowiązków określa dyrektor placówki. Zaplecze kuchenne, dostosowane do wymagań programu HACCAP, umożliwia przygotowywanie dzieciom 3 posiłków w ciągu dnia: śniadania, drugiego śniadania i obiadu dwudaniowego oraz napojów, owoców i warzyw podawanych między posiłkami. W procesie przygotowywania posiłków przestrzegane są przepisy Ministra Zdrowia z 2015r. w sprawie grup środków spożywczych stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Misja przedszkola: "Nasze przedszkole pomaga rodzicom w odkrywaniu i wykorzystaniu twórczych uzdolnień dziecka" ukierunkowuje działania edukacyjne nauczycieli na rozbudzanie i rozwijanie twórczej aktywności dziecka, a przez to czyni realnymi znaczenie słów G.Vico "...wszystko, co najważniejsze dla życia człowieka zdarza się w pierwszych sześciu latach...". Urzeczywistnianiem przyjętej misji są prężnie działające pod kierunkiem nauczycieli: zespół taneczny "Wiercipięty", teatrzyk "Krasnale", teatr rodziców "Marcepan", teatr nauczycieli "Belferek", kółko plastyczne, zespół wokalny "Wiolinki". Od roku 2008 przedszkole kontynuuje swoje uczestnictwo w Zielonogórskim Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży finansowanym ze środków miasta Zielona Góra. Podstawą wszelkich działań edukacyjnych podejmowanych przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych jest "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego...", a także programy wychowania przedszkolnego dopuszczone przez dyrektora przedszkola. 1.Program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" Autor: Jolanta Wasilewska wyd. WSiP "Plac zabaw - Program wychowania przedszkolnego" Autor: Ewa Janus wyd. WSiP 3."Program wychowania przedszkolnego" Autor: Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo wyd. MAC Edukacja 4. "Kolorowy Start" Autor: Wiesława Żaba- Żabińska 5. "Trampolina – program wychowania przedszkolnego" Autor: Małgorzata Janiak, Kamila Witerska wyd. PWN 6. "Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki" Autor: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska- Niedbała, Dorota Sikora- Banasik wyd. Nowa Era.  Co roku do wiadomości rodziców podawany jest pełny zestaw programów, w tym programów autorskich naszych nauczycieli, dopuszczonych do realizacji przedszkolu w kolejnym roku szkolnym. Przedszkole pomyślnie rozwija działalność innowacyjną. Zespół nauczycieli opracował kilka projektów edukacyjnych adresowanych do dzieci, a realizowanych przez całą społeczność przedszkola we współpracy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi naszą działalność, np. innowacja pedagogiczna "Podróż za jeden uśmiech" „Kraina Zmysłów” , projekty: "Przedszkolna baśniowa góra", "Przedszkole przyszłości" "Gesty, barwy, dźwięki", „Mali Światowcy” „Piękna Nasza Polska Cała” Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w przedszkolu realizowany jest autorski program: "Wstępna adaptacja dziecka do warunków życia przedszkolnego". Przedszkole zyskało aprobatę rodziców na przystąpienie do realizacji ogólnopolskiego programu "Partnerskie Przedszkole ", który w grudniu 2012r. zakończył się uzyskaniem szczególnego certyfikatu pn. "Partnerskie Przedszkole" oraz recertyfikacją w roku 2020. Od roku 2011 Miejskie Przedszkole Nr 37 szczyci się tytułem "Optymistyczne Przedszkole", nadanym przez kapitułę oceniającą osiągnięcia edukacyjne placówki w ramach ogólnopolskiego programu "Optymistyczne Przedszkole". W roku 2012, za udział Rady Rodziców w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat - idę do szkoły" przedszkole otrzymało honorowy tytuł "Przedszkola dobrze przygotowujące dzieci do szkoły". O organizacji dnia w przedszkolu informuje rodziców "Ramowy Rozkład Dnia", w którym stałe godziny wyznaczają posiłki. Pozostały czas przeznaczony jest na różne działania edukacyjne i opiekuńcze - kierowane przez nauczyciela - wspierające rozwój dziecka. Zalecane warunki i sposoby realizacji podejmowanych przez nauczycieli działań edukacyjnych określone zostały w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego". Dla dzieci uczęszczających do przedszkola uruchomiona została biblioteka "Smyk". Zbiory do biblioteki dziecięcej stale uzupełniane są przez rodziców naszych wychowanków i instytucje wspomagające nasze działania. Przedszkole oferuje dzieciom bezpłatną, specjalistyczną pomoc logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną w osobach: nauczyciela - logopedy, psychologa i pedagoga oraz pomaga w ukazywaniu rodzicom innych źródeł pomocy w trosce o harmonijny rozwój dziecka. Od wielu lat przedszkole współpracuje z naukowcami i studentami UZ; jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów z kierunków: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Bogata oferta opiekuńcza i edukacyjna przedszkola nie obejmuje opieki medycznej. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jako jeden z organów doradczych wspomaga dyrektora w podejmowaniu działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem placówki oraz z wypełnianiem zadań opiekuńczych i edukacyjnych na rzecz wychowanków. Rada Rodziców nie prowadzi działalności finansowej. Z inicjatywy rodziców podjęte zostały - i pomyślnie zakończone - stosowne działania zmierzające do powołania stowarzyszenia na rzecz przedszkola. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Przedszkola nr 37 "Przedszkolak" rozpoczęło działalność w marcu 2011 roku i ma swoją siedzibę w budynku przedszkola. Jego statutowa działalność opiera się na wspomaganiu, także finansowym, pracy edukacyjnej przedszkola. Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r., na wniosek Rady Pedagogicznej, Miejskiemu Przedszkolu nr 37 nadano imię "Pozytywka".

Osiągnięcia

Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i pracowników; podejmuje określone działania prozdrowotne służące ochronie zdrowia wychowanków i personelu. Od grudnia 2012r. ma certyfikat "Partnerskie Przedszkole". Szczyci się tytułem "Optymistyczne Przedszkole" nadanym w 2011 roku. Posiada tytuł Animatora Roku 2007 przyznany przez Kapitułę Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. W gronie nauczycielek - cztery posiadają nagrodę zespołową Animatora Roku 2007, przyznaną za animowanie twórczych postaw dzieci. Uzyskiwanie wysokich lokat, nagród, wyróżnień, dyplomów za udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych i teatralnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym (UNESCO). Wysoki poziom wykształcenia kadry pedagogicznej, zdobywającej kolejne stopnie awansu zawodowego. Aktywność nauczycieli w opracowywaniu projektów edukacyjnych, np. "Barwy, gesty, dźwięki", "Przedszkolna baśniowa góra" oraz innowacji pedagogicznej "Podróż za jeden uśmiech", w realizację których włącza się cała społeczność przedszkolna oraz zapraszane są do uczestnictwa w nich inne przedszkola z terenu miasta. Udział nauczycieli w praktycznym przygotowywaniu studentów UZ do pracy w zawodzie nauczycielskim (prowadzenie praktyk pedagogicznych).

Pozytywne opinie rodziców o pracy przedszkola i duże zainteresowanie ofertą placówki. Dobrze zorganizowana i efektywna promocja przedszkola w środowisku. Wieloletnia i owocna współpraca przedszkola z instytucjami społeczno - kulturalnymi i oświatowymi w mieście i regionie. Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, tanecznych i aktorskich dzieci oraz kontynuowanie tej drogi rozwoju przez absolwentów przedszkola. Utrzymywanie ścisłej więzi ze środowiskiem lokalnym i przyrodniczym. W program pracy przedszkola wpisano - służącą budowaniu pozytywnych relacji z rodzicami i środowiskiem lokalnym - organizację rodzinnego festynu pn. "Dzień z mamą i z tatą". Przedszkole tworzy tradycję uroczystych obchodów Święta Czekolady w dniu 14 lutego.

Przedszkole jest organizatorem Przeglądu Kolęd i Pastorałek dla przedszkoli oraz festiwalu "Mali Światowcy" Wspólnie z rodzicami przedszkole aktywnie uczestniczy w działaniach proekologicznych - prowadzi zbiórki nakrętek i zużytych baterii. Z pomocą rodziców włącza się do akcji charytatywnych organizowanych na potrzeby osób chorych lub pozostających w trudnej sytuacji materialnej, a także akcji ogłaszanych przez instytucje pozarządowe.

Dodatkowe zajęcia
Religia, nieodpłatnie, odbywa się w grupach dzieci 6 - letnich, których rodzice wyrażą pisemnie takie życzenie. Raz w miesiącu - koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne. Terapia logopedyczna - bezpłatnie. Terapia pedagogiczna - bezpłatnie. Terapia psychologiczna - bezpłatnie. Kółko plastyczne i zespół taneczny "Wiercipięty" - realizowane w ramach Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Na terenie przedszkola prowadzone są także zajęcia dodatkowe organizowane i opłacane przez rodziców. Podstawą uczestnictwa w tych zajęciach jest indywidualna umowa zawarta pomiędzy rodzicami a podmiotem prowadzącym zajęcia. Są to: język angielski, zajęcia z rytmiki i zajęcia taneczne.
Godziny otwarcia od
06:30-16.30
Godziny otwarcia uwagi

Koła zainteresowań
W przedszkolu działa kółko plastyczne oraz zespół taneczny "Wiercipięty", które są finansowane przez Miasto Zielona Góra w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
Organ prowadzący
Miasto Zielona Góra
Personel

Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz specjaliści: logopeda, pedagodzy, psycholodzy i nauczyciele języka angielskiego.


Historia
Budynek, w którym mieści się przedszkole powstał w 1986r. z przeznaczeniem na tego typu placówkę oświatową. Jest murowany, dwukondygnacyjny, dostosowany do potrzeb dzieci. Od momentu powstania znajdowało się tu osiem przestronnych, jasnych, dobrze wyposażonych sal zabaw, z przylegającymi do nich łazienkami dziecięcymi, a także zaplecze kuchenne i niezbędne pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W roku szkolnym 2008/2009 jedną z sal rekreacyjnych zaadoptowano na potrzeby dzieci  i uruchomiono dziewiąty oddział. Podobnie, dwa dodatkowe oddziały powstały w roku szkolnym 2012/2013 i 2016/2017.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe