Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 14
Adres
ul. Ignacego Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra
Telefon
68-327-22-33
Fax
68 327 22 33
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Wioletta Kula
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Miejskie Przedszkole nr 14
 • Miejskie Przedszkole nr 14
 • Miejskie Przedszkole nr 14
 • Miejskie Przedszkole nr 14
 • Miejskie Przedszkole nr 14
 • Miejskie Przedszkole nr 14
 • Miejskie Przedszkole nr 14
 • Miejskie Przedszkole nr 14
 • Miejskie Przedszkole nr 14
 • Miejskie Przedszkole nr 14
Opis

"Wesoła 14" zaprasza, z nami będzie weselej! Miejskie Przedszkole Nr 14 jest obiektem wolnostojącym. Budynek jest parterowy, z dwoma wejściami głównymi dla dzieci i rodziców. Atutem przedszkola jest jego usytuowanie w spokojnej części miasta, na osiedlu z dala od ruchliwych ulic i hałasu, w pobliżu parku piastowskiego. Posiadamy ogród przedszkolny, mieszczący się na tyłach budynku, co zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, komfort zabawy i przebywania na świeżym powietrzu. Na placu znajduje się dużo drzew, krzewów i trawników stwarzających przyjazną atmosferę i zacienienie w upalne dni. Każda grupa wiekowa ma wydzielony swój teren. Zaopatrzony jest on w piaskownice i różnego rodzaju sprzęty terenowe, uatrakcyjniające pobyt dzieci na dworze. Miejskie Przedszkole Nr 14 jest przedszkolem 6 - oddziałowym, w tym oddział integracyjny. Grupy przedszkolne są jednolite i mieszane wiekowo:

 • 3 latki Pszczółki,
 • 4 latki Żabki,
 • 4 latki Zajączki,
 • 4, 5, 6 latki grupa integracyjna Motylki,
 • 6 latki Jeżyki
 • 5 latki Biedronki

Sale zabaw wyposażone są w łazienki, tylko dwie grupy mają wspólne łazienki. Sala gr. Misiów dodatkowo ma sypialnię dla dzieci. Sale zabaw są przestrzenne i ciekawie wyposażone, stwarzają warunki do bezpiecznej zabawy. W budynku znajduje się ponadto sala do zajęć ruchowych zaopatrzona w sprzęt do ćwiczeń, instrumenty do zajęć rytmicznych, pianino, tablica multimedialna, telewizor, laptop. W każdej sali znajdują się nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne do nauki kodowania i programowania oraz materiały rozwojowe M. Montessori. Po obu stronach obiektu usytuowane są szatnie dla dzieci, podzielone na grupy wiekowe.

Osiągnięcia

Przedszkole posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Prowadzimy szeroką działalność związaną z krzewieniem zdrowego trybu życia i kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych. Nauczyciele wdrażają zasady związane z bezpieczeństwem dzieci i dbałością o środowisko. Przedszkole przy wsparciu Urzędu Miasta prowadzi w listopadzie Przegląd wierszy i piosenek patriotycznych - Kocham Polskę. Dzieci z zielonogórskich przedszkoli prezentują swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. W przedszkolu realizujemy główne zadania pedagogiki Marii Montessori: UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami. SAMODZIELNOŚĆ. Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i się uczą realnej oceny swoich umiejętności. KONCENTRACJA. Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań. LEKCJE CISZY. Uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych. PORZĄDEK. Zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. SPOŁECZNE REGUŁY. Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci się uczą przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj. OBSERWACJA. Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem. INDYWIDUALNY TOK ROZWOJU KAŻDEGO DZIECKA. Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe. Dzieci pracują ze specjalnymi pomocami dydaktycznymi, tzw. materiałem rozwojowym. Jest on zbudowany tak, by wychowankowie mogli sami nad swoim postępowaniem sprawować kontrolę i korygować ewentualne błędy. Materiały biorą pod uwagę regułę stopniowalności trudności i są odpowiednie dla prezentowanego przez dziecko poziomu.Materiały dydaktyczne Marii Montessori są estetycznie wykonane, funkcjonalne, dokładnie wykonane i odporne na zniszczenia. Ułatwiają samodzielną realizację podjętych zadań, podkreślają wagę zasady, że jedyną drogą rozwoju dziecka jest jego samodzielnie wykonana praca. Inną innowacją realizowaną w grupie najstarszej jest "Zaczarowany świat kuchni", której celem jest zwiększenie świadomości u dzieci na temat zdrowego odżywiania się i prawidłowych nawyków żywieniowych. "Wesołe kodowanie" - celem głównym  innowacji jest kształtowanie uniwersalnych kompetencji, które zdobywa się dzięki kodowaniu - rozwijanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do sytuacji problemowych oraz pracy zespołowej, które to umiejętności są tak potrzebne w dalszych etapach nauki i pracy.

MISJA

Głównym celem pracy Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze jest stworzenie bezpiecznej i dobrze zorganizowanej przestrzeni do wychowania i kształcenia „Małych Europejczyków” o twórczych postawach wobec otoczenia i wobec siebie.

WIZJA

Miejskie Przedszkole nr 14 w Zielonej Górze, to nowoczesna placówka o wysokich standardach, wyposażająca swoich wychowanków w bagaż doświadczeń, umożliwiający skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami w kolejnych etapach dorastania, w której najważniejszą wartością jest mądre towarzyszenie każdemu dziecku podczas jego edukacyjnej wędrówki.

Priorytety działalności kierowanej jednostki

1.   Wprowadzenie nowych działań w sferze rozwoju poznawczego dziecka wzmacniających jego naturalną ciekawość i odwagę do zadawania pytań, odkrywania, próbowania i eksperymentowania oraz wykorzystujących w większym stopniu najnowsze rozwiązania technologii multimedialnej.

2.   Poszerzenie zakresu działań w sferze rozwoju społecznego dziecka, które z jednej strony będą budowały jego identyfikację kulturową, z drugiej zaś umożliwią kształtowanie postawy otwartości wobec inności, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka. 

3.   Wzmocnienie współpracy środowiska przedszkolnego i rodzinnego w zakresie sfery rozwoju emocjonalnego dziecka, skupionej na kształtowaniu kompetencji rozpoznawania, rozumienia i radzenia sobie z własnymi emocjami w sposób społecznie akceptowalny.

Poza tym wychowankowie naszego przedszkola uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach, do ich osiągnięć zaliczamy wyróżnienia i nagrody zdobyte w tych imprezach. Do osiągnięć MP 14 zaliczamy również dobrą współpracę z rodzicami, co przejawia się w ich zaangażowaniu w pracy na rzecz przedszkola. Bardzo dobrze układa się współpraca ze środowiskiem lokalnym, jesteśmy często zapraszani przez np. Szkołę Podstawową nr 14 do uczestnictwa w imprezach przez nich organizowanych. Współpracujemy również z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi. Kadra pedagogiczna może poszczycić się wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Nauczycielki naszej placówki uczestniczą w licznych szkoleniach i kursach. Posiadają kwalifikacje do pracy metodą M. Montessori, plan daltoński. Zatrudniamy nauczyciela logopedę, katechetę, psychologa, pedagoga specjalnego, nauczyciela języka niemieckiego oraz nauczyciela wspomagającego.

Organizujemy liczne warsztaty twórcze z udziałem rodziców. Prezentujemy dokonania naszych wychowanków w ramach imprez otwartych, uroczystości, widowisk dla rodziców i całego środowiska lokalnego. Aktywnie uczestniczymy w przeglądach, konkursach i festiwalach twórczości dziecięcej. Prowadzimy tydzień otwartych drzwi dla naszych przyszłych wychowanków. Propagujemy treści wychowania zdrowotnego, patriotycznego oraz walory naszego regionu. Organizujemy imprezy o charakterze pro zdrowotnym, takie jak "Dzień marchewki", "Dzień kota", "Zielony dzień w przedszkolu", "Dzień ziemi", "Gramy w zielone", "Jestem dzielny i zdrowy", "Wiem, co jest niebezpieczne"oraz andrzejki, bal karnawałowy, walentynki,  itp. - Prowadzimy z sukcesem akcje pod hasłem "I ty możesz spełnić psie marzenia", "Góra grosza", "Mikołaj dla dzieci z domów dziecka", "Pola nadziei". - Organizujemy rodzinne konkursy plastyczne, - Festyny rodzinne pod hasłem "Majówka w Wesołej 14", - Cykliczne warsztaty twórcze z udziałem rodziców.

Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Personel
Kadra pedagogiczna może poszczycić się wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nauczycielki naszej placówki uczestniczą w licznych szkoleniach i kursach. Posiadają kwalifikacje do pracy metodą M. Montessori, edukacji daltońskiej. Zdobywają liczne nagrody - Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Zatrudniamy 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz psychologa, pedagoga specjalnego, nauczyciela języka niemieckiego, nauczyciela logopedę, katechetę oraz nauczyciela wspomagającego.
Historia
HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 14 otwarto 01.10.1964 r. Pierwszą kierowniczką przez 14 kolejnych lat była Pani Grażyna Ostrowska . Podczas kadencji Pani Grażyny Ostrowskiej w przedszkolu miały miejsce ciekawe, niezapomniane wydarzenia: • Odbywały się konferencje metodyczne dla nauczycieli z całego regionu; • Prowadzono współpracę z czasopismami Wychowanie w przedszkolu, Kobieta i życie - gdzie publikowano opracowania dotyczące wychowania przedszkolnego; • Przedszkole przez wiele lat było liderem konkursu wojewódzkiego „Estetyka, czystości i stanu higieniczno – sanitarnego” I miejsce w roku 1966,67; • Prowadzono eksperyment pedagogiczny we współpracy z Ministerstwem Oświaty; • Przedszkole otrzymało Sztandar Mały Obywatel Zielonej Góry za promowanie postaw społecznych i patriotycznych; W 1969 r. wybudowano kryty basen dla dzieci; W 1972 roku kierowniczką została Pani Maria Piszczyk. Funkcję tę pełniła przez 2 lata, w tym czasie: • Pozyskano opiekuna i sponsora placówki firmę Transbud – dzięki której wychowankowie mogli jeździć na różne wycieczki np. do jednostki wojskowej w Czerwieńsku; W latach 1974 – 1979 ponownie kierownictwo nad placówką objęła Pani Grażyna Ostrowska. • Przedszkole było placówką pokazową: goszczono delegacje ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Francji, RFN, oraz z przedszkoli we Wrocławiu, Wolsztynie; • Nawiązano współpracę z WSP i panią dr doc hab. Marią Jakowicką, wdrażano wówczas program dla dzieci 6 letnich; Od 1 września 1979 r. dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 14 została Pani Jadwiga Nowińska sprawując piecze nad przedszkolem do roku 1991. • Przedszkole odwiedził niespotykany gość – astronauta pan Mirosław Hermaszewski; • W działalności dydaktycznej placówki zwrócono szczególną uwagę na promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego wychowanków oraz aktywność twórczą dzieci; W latach 1991 – 1999 zarządzała przedszkolem Pani Barbara Reutowicz. • W 1991 r. utworzono w przedszkolu grupę integracyjną promując w ten sposób tolerancję i szacunek dla odmienności; • Rozpoczęto prace terapeutyczną z dziećmi mającymi trudności z rozwojem mowy na zajęciach logopedycznych prowadzonych przez panią Reutowicz; • Zorganizowano pracownie komputerową uruchamiając zajęcia informatyczne dla dzieci; Kolejnym dyrektorem placówki została Pani Teresa Łużna, sprawując swą funkcję w latach 2000 – 2005. • Doposażono placówkę w pomoce dydaktyczne, zabawki, meble, pianino; • Wprowadzono do współpracy z rodzicami program autorski oparty na metodzie W. Sherborne; Od 6 grudnia 2005 r. dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 14 jest Pani Wioletta Kula. W tym czasie: • Opracowano innowację pedagogiczną, na podstawie której uruchomiono grupę Montessori; • Przedszkole zdobyło Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie; • Opracowano wiele programów autorskich promujących twórcze metody pracy z dzieckiem; • Odremontowano cały budynek placówki, zakupiono meble, nowy sprzęt audiowizualny, założono nowy plac zabaw, monitoring; • Przedszkole nawiązało współpracę z wieloma instytucjami ze środowiska lokalnego; poprzez „średniaka", aż do bycia „straszakiem", co uczy i daje wiele satysfakcji. Młodsze dzieci mogą przejmować od starszych wiedzę, doświadczenia, umiejętności (często poprzez naśladowanie), zasady i tradycje obowiązujące w grupie, szybciej rozwija się u nich również mowa. Dzieci stają się bardziej wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, tworzy się większe poczucie więzi emocjonalnej w grupie. Dzieci starsze mają okazje do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności młodszym kolegom, mogą się nimi opiekować, pomagać im w realizacji podjętych działań, co sprzyja wyrabianiu wrażliwości oraz podnosi samoocenę. Celem głównym innowacji jest wspomaganie rozwoju dziecka w osiągnięciu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia. Podjęcie działań związanych z realizacją projektu zapewnia wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.Nauczyciel może udzielać dziecku wskazówek, ale tylko wtedy, gdy ono samo o to poprosi w myśl zasady "Pomóż mi, a zrobię to sam". Prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem tej metody podczas realizacji podstawy programowej. Prowadzone są lekcje ciszy, zajęcia i warsztaty z materiałem sensorycznym, matematycznym, językowym, kosmicznym, praktycznego dnia. Materiały te kształcą zmysły, uczą rozróżniania kształtów, barw, smaków zapachów, dźwięków. Efektem pracy z materiałem jest wyrobienie u dzieci koordynacji ruchowej, aktywnego działania, wyuczenie się konkretnych umiejętności – samoobsługowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych. Ponad to w przedszkolu realizowane są dwie innowacje pedagogiczne. Jedna z nich to "Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca" - wykorzystanie edukacji daltońskiej. Celem głównym jest wspieranie aktywności, samodzielności, odpowiedzialności dzieci, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne na kolejnych szczeblach edukacji oraz stworzenie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci. Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy. Pomaga w tym wizualizacja procesów, czynności poprzez kolorowe zdjęcia - obrazy - instrukcje,  ułatwiające dziecku samodzielne wykonanie zadania. 

 

Organ prowadzący
Miasto Zielona Góra
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
97 1020 5402 0000 0402 0247 7826
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
97 1020 5402 0000 0402 0247 7826
Drzwi otwarte

 

                  

DZIEŃ OTWARTY 

 

DZIEŃ OTWARTY 

 

                       

W  MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU  NR  14  UL. I. KRASICKIEGO  12    W  ZIELONEJ  GÓRZE

Dekoracja Duże Dinozaury (jednostronna)

 

Pod hasłem

 

 „PRZYGODA Z DINOZAURAMI w WESOŁEJ  14”

Poznamy ciekawostki o dinozaurach, wykonamy wspólny plakat,

zabawimy się w paleontologów i „dinopląsy”.

 

Czeka na Was jeszcze dużo ciekawych niespodzianek.

 

Jajo Dinozaura Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFw dniu 9 kwietnia 2024 r. od godz. 10.00 – 11.00.

Przedszkole Publiczne Nr 1 we Frysztaku » DZIEŃ DINOZAURA

 

 


Koła zainteresowań

W przedszkolu organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe, które podnoszą atrakcyjność i efektywność realizowanego programu wychowania przedszkolnego. Realizowane są:

 • zajęcia artystyczno - plastyczne wprowadzające dziecko w świat sztuki i technik plastycznych,
 • zajęcia z programowania i robotyki rozwijające kompetencje matematyczno - informatyczne,
 • zajęcia teatralne rozwijające umiejętności autoprezentacji, odwagi scenicznej i "wyrażania samego siebie",
 • zajęcia muzyczne rozwijające kompetencje matematyczne "Ruch + muzyka = matematyka",
 • zajęcia muzyczno - ruchowe metodą W. Sherborne,
 • zajęcia sensoryczne metodą M. Montessori,
 • zajęcia terapeutyczne rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne "Przyjaciele Zippiego",
 • zajęcia literackie kształtujące w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz porozumiewania się w języku ojczystym,
 • zajęcia badawcze i eksperymenty wzmacniające u dziecka naturalną ciekawość, odwagę do odkrywania, postawy poszukiwawcze, twórcze, analityczne,
 • religia,
 • język niemiecki.

 

 

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe