Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TG technik geolog
Nazwa oddziału

 1 TG technik geolog

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

   Technik geolog to specjalista badający budowę i dzieje Ziemi oraz procesy geologiczne.
Celem kształcenia w zawodzie jest nabycie umiejętności przydatnych w pracy takich jak:

-identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości;

-interpretacja zjawisk geologicznych;

- poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi;

- sporządzania map i projektów geologicznych;
- dokonuje obserwacji terenu;

- przygotowuje szczegółowe notatki przy wierceniu;

- pobiera próbki i odsyła je do laboratorium, do szczegółowych badań;

- rysuje profile otworów wiertniczych oraz przekroje i mapy geologiczne danego terenu.

Absolwent w zawodzie technik geolog, będzie przygotowany do podejmowania pracy w:
- jednostkach opracowujących projekty prac geologicznych;
- jednostkach prowadzących badania laboratoryjne;
- jednostkach wykonujących badania i prace geologiczne terenowe;
- jednostkach samorządowych (m.in. w wydziałach geologii i ochrony środowiska).
Geolog może znaleźć pracę przy:
- poszukiwaniu wód mineralnych;
- poszukiwaniu źródeł termicznych;
- poszukiwaniu złóż surowców np.: węgiel kamienny, miedź, siarka, żelazo, złoto, srebro inne metale, gaz, ropa naftowa itp.

Uczeń klasy technik geolog w trakcie nauki zdaje egzamin z kwalifikacji:
GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych.