Zamość
Technikum
Technikum Lider w Zamościu - 1at hotelarz
Nazwa oddziału

 1at hotelarz

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis