Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - TR - technik rolnik
Nazwa oddziału

 TR - technik rolnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

 Technik rolnik będzie przygotowany do:

·         wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

·         prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

·         prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

·         organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

·         podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

Nauka trwa 5 lat.

 

Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny mają prawo ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie wyższą uczelnię.

      Każdy absolwent technikum ma możliwość kontynuowania edukacji i zdobywania wybranych przez siebie zawodów na poziomie średnim.

W zawodzie technik rolnik realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe oraz dwa przedmioty poszerzające wiedzę zawodową:

·         - podstawy agrotroniki;

·         -   pszczelarstwo.

W  zakresie rozszerzonym realizowanym przedmiotem będzie:

  • geografia.

 

Kształcenie praktyczne obejmuje: pracownie, zajęcia praktyczne (realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego) i praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni w cyklu nauczania. Praktyki zawodowe organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Istnieje możliwość odbywania praktyk w gospodarstwach rodziców.

Szkoła przygotowuje również ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Uczniowie chętni mają możliwość odbycia szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin i zdobycia kwalifikacji operatora wózka widłowego oraz operatora kombajnów.

Przedmioty punktowane:

·        -  J. polski;

·        -  Matematyka;

·        -  Biologia;

·         - Geografia.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:


Uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika rolnika po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji:

 ROL.O4. Prowadzenie produkcji rolniczej ;

 ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.