Września
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

Adres
ul.Koszarowa 12, 62-300 Września
Telefon
61 640 09 66
Fax
61 640 09 66
E-mail
zsz2sek@op.pl
Strona www
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
W skład Zespołu wchodzą: Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Technikum Nr 3 kształci w zawodzie technik logistyk. Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie. Nauka w technikum trwa 5 lat. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym. Uczniowie w trakcie nauki w technikum zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie. Wiadomości teoretyczne uzupełniane są podczas 4-tygodniowych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków. 4-tygodniowe praktyki odbywają się w 3 oraz 4 klasie. Szkoła zapewnia miejsca do odbywania tych praktyk. Od roku 2022/2023 szkoła przystąpiła do Programu Erasmus+, który umożliwia uczniom odbywanie praktyk za granicą.   ZSZ Nr 2 zapewnia możliwość nauki dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Grupy językowe uwzględniają poziomy zaawansowania językowego uczniów, przy czym pierwszym językiem jest język angielski, a drugim językiem jest język niemiecki. Przyszli technicy logistycy poznają  język angielski ukierunkowany zawodowo. Uczniowie w zawodzie technik logistyk uczą się oprócz przedmiotów ogólnokształcących także przedmiotów zawodowych takich jak: przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej, logistyka w procesach produkcji, zapasy i magazynowanie, dystrybucja, procesy transportowe w logistyce, bezpieczeństwo i higiena pracy (kształcenie zawodowe teoretyczne). ZSZ Nr 2 proponuje też uczącym się w tym zawodzie dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym, tj. matematykę i geografię. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 kształci w każdym zawodzie ujętym w klasyfikacji zawodów. Młodzież przyjmowana jest na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu i nie może być pełnoletnia. Nauka trwa trzy lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez OKE lub egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą. W bieżącym roku szkolnym kształcimy również w systemie szkolnym! Nie jest wymagana umowa z pracodawcą! Zajęcia praktyczne odbywać się będą w "warsztatach" Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Zawód OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH oraz MECHATRONIK. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przeznaczone jest dla uczniów, którzy ukończyli Branżową Szkoły I stopnia oraz szkołę podstawową i są zainteresowani uzyskaniem średniego wykształcenia i/lub matury. Nauka trwa trzy lata dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego. Szkoła posiada tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" dzięki wspieraniu zainteresowań swoich uczniów, głównie zawodowych. Uczniowie szkoły uczestniczą w konkursach zawodowych w takich zawodach jak: cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, stolarz. Ofertą szkoły jest szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do oczekiwań uczniów. Są to m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych oraz rozwijające zainteresowania.