Września
Technikum
Technikum nr 3
Zespół szkół
Adres
ul.Koszarowa 12, 62-300 Września
Telefon
61 640 09 66
Fax
61 640 09 66
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Maciej Mielczarek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum Nr 3 kształci w zawodzie technik logistyk. Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie. Nauka w technikum trwa 5 lat. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym. Uczniowie w trakcie nauki w technikum zdają egzaminy potwierdzające 3 kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie. Wiadomości teoretyczne uzupełniane są podczas 4-tygodniowych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków. Szkoła zapewnia miejsca do odbywania tych praktyk. szkolna strona internetowa
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
PKP, PKS
Historia
Czteroletnie technikum powstało z przekształcenia Liceum Handlowego. Kształciło w zawodach technik handlowiec i kelner. Od roku szkolnego 2015/2016 kształci w zawodzie technik logistyk.
Koła zainteresowań
Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej, ręcznej, pływania, zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz koła poszerzające wiedzę zawodową np. kółko ekonomiczne, informatyczne itp. Organizowane są wycieczki turystyczne, przedmiotowe, do kina i teatru. Wyjazdy uczniów włączających się w akcje ekologiczne są dofinansowywane.
Osiągnięcia
Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe powyżej średniej krajowej.