Warszawa
FAQ

LOGOWANIE


1. Posiadałem/am wniosek w starym systemie rekrutacyjnym. W jaki sposób mogę się zalogować?
Jeśli posiadałeś/aś wniosek w poprzednim systemie, Twój wniosek został zaimportowany, a w celu zalogowania się do systemu prosimy:

  • wejdź na stronę https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek
  • otwórz zakładkę „Zaloguj” https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/logowanie
  • W polu „nazwa użytkownika” wpisz PESEL (dotychczasowy login) w polu „hasło” wpisz PIN (dotychczasowe hasło). Po poprawnym zalogowaniu zostaniesz poproszony o zmianę loginu i hasła. Wyświetlą się komunikaty:
Prosimy o zmianę dotychczasowego loginu na nowy, który w nowym systemie rekrutacji musi być adresem e-mail. Adres ten będzie używany do wysyłania powiadomień z systemu.

Prosimy też o zmianę dotychczasowego hasła na silniejsze, zgodnie z wymaganiami systemu (hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym przynajmniej 1 małą literę, 1 wielką oraz 1 cyfrę i 1 znak specjalny).

  • Po zmianie loginu i hasła przejdziesz do ekranu, na którym będzie dostępny zaimportowany wniosek. Możesz go edytować, a także podglądać swoje dane.

2. Posiadam dwójkę (lub więcej) dzieci. W poprzednim systemie posiadałem/am kilka wniosków. Czy istnieje możliwość podłączenia wszystkich wniosków z poprzedniego systemu do mojego konta?
Istnieje możliwość podłączenia wniosków do kont rodzica w nowym systemie – rodzic będzie mógł obsługiwać wnioski z jednego profilu. W celu podłączenia kilku wniosków z poprzedniego systemu do swojego konta prosimy o aktywację konta dla jednego z wniosków. Po poprawnym utworzeniu profilu należy wysłać wiadomość e-mail na adres zzl.rekrutacja@um.warszawa.pl z informacją o wnioskach, które mają pojawić na koncie w nowym systemie.

3. Zapomniałe/am hasła do nowego portalu rekrutacyjnego. Co mogę zrobić?

Na stronie: https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/logowanie prosimy o kliknięcie "Odzyskaj dane logowania".


4. Zgubiłem/am PIN do poprzedniego portalu rekrutacyjnego i nie mogę założyć konta. Co powinienem/nam zrobić?
W celu odzyskania numeru PIN prosimy o napisanie wiadomości e-mail na adres zzl.rekrutacja@um.warszawa.pl.

MOJE DZIECKO UCZĘSZCZA DO ŻŁOBKA


1. Moje dziecko chodzi do żłobka, ale chcę zmienić placówkę. Jak mogę to zrobić?
W przypadku chęci zmiany placówki należy ponownie złożyć wniosek. Na każdy numer PESEL można złożyć maksymalnie dwa wnioski. Proszę pamiętać, że podpisanie nowej umowy w placówce może nastąpić po rozwiązaniu poprzedniej np. za porozumieniem stron lub zgodnie z terminem wypowiedzenia. 

OCZEKUJĘ NA MIEJSCE W PLACÓWCE


1. Otrzymałem/am informację o zakwalifikowaniu się do placówki. Co powinienem/powinnam zrobić?
Rodzic ma 5 dni od otrzymania wiadomości o zakwalifikowaniu dziecka do placówki na potwierdzenie woli zapisu. W celu potwierdzenia należy odesłać stosowną informację zwrotną do placówki, do której zostało zakwalifikowane dziecko. Weryfikacja dokumentów nastąpi w terminie wskazanym przez kierownika.
Dane kontaktowe do placówek i adresy mailowe, na które należy odesłać informację zwrotną dostępne są na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek i https://zlobki.waw.pl/kontakt/kontakt-do-zlobkow/2. Dlaczego nie widzę miejsca mojego wniosku w kolejce?
Jeżeli na koncie wniosku nie widać pozycji w kolejce (kolejkach) albo punktów, oznacza to, że:

  • kandydat nie osiągnął wieku, który umożliwia kwalifikację do danej grupy wiekowej w danej placówce – pojawia się wtedy komunikat "dolny próg wiekowy”. Pozycja w kolejce zostanie wyświetlona na 14 dni przed wskazaną datą osiągnięcia wieku grupy,
  • System przez krótki okres czasu nie może wyświetlić punktów za zaznaczone przez rodzica kryteria ze względu na uwarunkowania techniczne systemu – pojawia się wtedy komunikat "trwa liczenie punktów”. Komunikat ten zmieni się samoistnie i punkty ponownie zostaną wyświetlone przez System;
  • zmienił się status wniosku – zamiast pozycji w kolejce system wyświetla odpowiedni status wniosku, tj. "zakwalifikowany”, "czeka na bon” albo "korzystający z bonu”;
  • wiek dziecka przekroczył zakres wiekowy grupy wiekowej w wybranej przez rodzica placówce – pojawia się wtedy komunikat "górny próg wiekowy”
  • dla wniosku została wskazana data z przyszłości. Kandydat jest na liście oczekujących na miejsce zgodnie ze wskazaną przez rodzica datą - wyświetla się "data objęcia opieką". Pozycja w kolejce zostanie wyświetlona na 14 dni przed wskazaną datą objęcia dziecka opieką.

3. Czy w celu zmiany wyboru placówek muszę udać się do żłobka pierwszego wyboru?

Nie, każda osoba posiadająca konto w systemie może dokonywać wszelkich zmian dla swoich wniosków samodzielnie. 

W celu dokonania zmiany należy po zalogowaniu przy wybranym wniosku kliknąć "Wybierz akcję", a następnie "Edytuj". W zakładce "Wybór preferencji" można samodzielnie dokonywać zmian placówek. Jeżeli rodzic dokonuje zmiany wyboru placówki dla danej preferencji, dotychczasowa placówka przechodzi w tzw. karencję, rodzic może przywrócić placówkę z karencji od momentu dokonania zmiany do końca następnego dnia. 

Po edycji, kolejnej zmiany preferencji można dokonać dopiero po 23:59 kolejnego dnia. W tym czasie można dokonać maksymalnie 3 zmian.

Przykład: Dokonując zmiany w poniedziałek o godzinie 13:00, kolejnej edycji wniosku będzie można dokonać po 23:59 we wtorek (od 0:00 w środę).4. Dlaczego liczba przyznanych punktów różni się od punktacji w poprzednim systemie?
Zgodnie z uchwałą nr XXII/606/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy z dniem 1 stycznia 2020 r. ulegały zmianie warunki przyjęć dzieci do warszawskich placówek – kryteria jak i punktacja

W stosunku do punktacji obowiązującej do 31.12.2019 r.  nie ma przyznawanych 10 pkt za zamieszkiwanie w m.st. Warszawie i 30 pkt za szczepienia, które teraz są wymaganiami niepunktowanymi.  Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji dostępnym pod adresem: https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty5. W placówce, którą wybrałem/am są wolne miejsca. Dlaczego nie zostałem/am zakwalifikowany do placówki?
W informatorze udostępniliśmy informację o wolnych miejscach w postaci ikon kolorowych "domków". Zielony domek oznacza wolne miejsce. Proszę pamiętać, że placówka mogła zakwalifikować kandydata do placówki i jest w trakcie weryfikacji dokumentów, a więc nie został jeszcze przyjęty. Szczegółowe informacje o wolnych miejscach można uzyskać bezpośrednio kontaktując się z placówką. Zachęcamy też do śledzenia naszej strony internetowej zlobki.waw.pl.

6. Ile miejsc w placówce udostępnianych jest na nowy rok szkolny?
Liczba wolnych miejsc w każdej placówce uzależniona jest od  liczby dzieci opuszczających placówkę w poprzednim roku szkolnym. W zależności od deklaracji rodzica, wyników rekrutacji do przedszkoli lub osiągnięcia przez dziecko 36 miesięcy do końca poprzedniego roku szkolnego. Każdego roku szkolnego liczba udostępnionych miejsc jest wyliczana indywidualnie dla każdej placówki.

7. Dziecko bierze udział w procesie rekrutacji na wrzesień. Data objęcia opieką to 01.09.2020 r. Kiedy będę widział/-ła pozycję dziecka w kolejce?
Miejsce w kolejce wyznaczane jest na 14 dni przed planowaną datą objęcia opieką wskazaną przez rodzica, a dziecko osiągnęło już lub osiągnie dolny próg wiekowy grupy, do której startuje w ciągu 14 najbliższych dni . Podczas rekrutacji podstawowej rodzic zobaczy miejsce w kolejce zgodnie z wiekiem dziecka na dzień 1.09., w terminie ustalanym w harmonogramie rekrutacji podstawowej na dany rok szkolny. 

8. Moje dziecko skończy rok po rekrutacji podstawowej (organizowanej w maju), a przed 1 września - Czy mój wniosek będzie brany pod uwagę przy tej rekrutacji?
Tak. Jeżeli kryteria wieku przyjęcia do danej grupy rozwojowej zostaną spełnione w dniu 1 września, a rodzic wskazał datę objęcia opieką - 1 września (lub wcześniej) to wniosek będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji podstawowej. Niezależnie czy dziecko w dniu rekrutacji spełni wspomniane kryteria -  podczas rekrutacji podstawowej wnioski analizowane są ze stanem na 1 września.

9. Do którego żłobka dostanie się moje dziecko?

System próbuje zakwalifikować kandydata zaczynając od najwyższej preferencji (w kolejności 1, 2, oraz 3 preferencja). Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu dziecka jest liczba punktów. Kandydat może otrzymać miejsce tylko w jednym żłobku, w którym wygrał konkurencję punktową z pozostałymi kandydatami (jeżeli zostanie zakwalifikowany na 1 preferencji, system nie będzie szukał dla niego miejsca w 2 i 3 wyborze).

Przypominamy, że w przypadku braku złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki wniosek jest odrzucany i nie bierze udziału w procesie rekrutacji do żadnej z placówek wybranych we wniosku.  


REJESTRACJA WNIOSKU


1. Zarejestrowałem/am wniosek w systemie. Co powinienem/powinnam zrobić?
Po złożeniu wniosku i aktywowaniu go poprzez odnośnik wysłany w mailu, w Systemie zyskuje on status „oczekujący”.

2. Czy muszę zaznaczać wszystkie 3 preferencje?
Nie, rodzic może wybrać jedną, dwie lub trzy placówki. To znaczy, że rodzic powinien zaznaczyć maksymalnie 3 placówki, do których chciałby aplikować. Proszę pamiętać, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do wybranej placówki i odmowy przyjęcia oferowanego miejsca Państwa wniosek jest usuwany z systemu.

3. Jeżeli nie korzystamy z partnerem z obniżonego czasu pracy ani urlopu wychowawczego, ale jesteśmy do niego uprawnieni czy możemy zaznaczyć w naszym wniosku opcję: "Rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego i korzystają z obniżonego czasu pracy na podstawie art. 186(7) kodeksu pracy" i "Rodzice są zatrudnieni i nie korzystają z urlopu wychowawczego"?
W systemie rekrutacyjnym można zaznaczyć jedno kryterium. Zatrudnienie i nieprzebywanie na urlopie wychowawczym wyklucza się z obniżonym czasem pracy. Jeżeli rodzice pracują i nie przebywają na urlopie wychowawczym przyznaje się 40 punktów. Natomiast w sytuacji, gdy jeden rodzic korzysta z obniżonego czasu pracy przyznaje się mu 20 punktów za to kryterium, a drugiemu rodzicowi 20 punktów za nieprzebywanie na urlopie wychowawczym.

4. Dlaczego otrzymałem/am połowę punktów za kryteria przyjęcia do żłobka?
Jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia kryterium:
- rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy
to przyznaje mu się połowę punktów przewidzianych za to kryterium.

Jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia kryterium:
- rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich nie korzysta z urlopu wychowawczego ;
- rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
- rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego i przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na podstawie art. 186 (7)  kodeksu pracy;
- rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej;
to przyznaje mu się połowę punktów przewidzianych za to kryterium. Jeśli każdy z rodziców spełnia inne kryterium, to za każde z nich przysługuje połowa punktów przewidzianych za to kryterium.