Szczecin
Szczecin
Aktualności

.

Szanowni Rodzice!


W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej


Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się

w następujący sposób:1) Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.


2) Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:


Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

1) Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,


1) Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 16.00,

2) Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,

3) Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,

4) Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

5) Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

6) Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.


Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Od 4 marca 2021 r. do 24 marca 2021 r. rodzice dzieci zamieszkałych w Szczecinie mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.


We wniosku wskazuje się maksymalnie trzy przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według wybranych preferencji. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się w przedszkolu lub szkole podstawowej wybranej na pierwszej preferencji.


Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przy czym wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Wnioski wypełnione elektronicznie, ale nie dostarczone do przedszkola lub szkoły podstawowej, nie wezmą udziału w rekrutacji.


O przyjęciu do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty. Wnioski o przyjęcie będą mogli Państwo składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia z dnia 22 stycznia 2021 r.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia, jakie nasza decyzja o przesunięciu terminu powoduje dla Państwa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------