Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców - nabór uzupełniający
Wolne miejsca na nabór uzupełniający w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Informacja o wariantach potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola
Instrukcja - elektroniczne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
Instrukcja dotycząca elektronicznego przesyłania dokumentów (wniosku, oświadczeń) do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Wzór oświadczenia nr 1 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. (dalej: RODO)
Wzór oświadczenia nr 2 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli
Wzór oświadczenia nr 3 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej
Wzór oświadczenia nr 4 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie
Wzór oświadczenia nr 5 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o odbyciu przez niego obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu
Wzór oświadczenia nr 6 - oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin
Wzór oświadczenia nr 7 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Wzór oświadczenia nr 8 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Informacja o oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 3-4- letnich w roku szkolnym 2020/2021