Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców (PDF)
Wzór oświadczenia nr 1 - Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym (PDF)
Wzór oświadczenia nr 2 - Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego (PDF)
Wzór oświadczenia nr 3 - Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowe/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej (PDF)
Wzór oświadczenia nr 4 - Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie (PDF)
Wzór oświadczenia nr 5 - Oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin (PDF)
Wzór oświadczenia nr 6 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (PDF)
Wzór oświadczenia nr 7 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (PDF)
Informacja o naborze uzupełniającym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (PDF)
Wolne miejsca w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (PDF)
Potwierdzenie woli (PDF)