Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wolne miejsca - nabór uzupełniający
Zasady i procedura rekrutacji uzupełniającej w roku szkolnym 2019/2020
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Informacja o oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 3-4- letnich w roku szkolnym 2019/2020 (PDF)
Informacja uzupełniająca - liczba godzin pobytu w przedszkolu (PDF)
Zarządzenie Nr 9/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych (PDF)
Uchwała Nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (PDF)
Oświadczenie nr 1 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym (PDF) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.
Oświadczenie nr 2 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego (PDF) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.
Oświadczenie nr 3 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowe/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej (PDF) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.
Oświadczenie nr 4 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie (PDF) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.
Oświadczenie nr 5 - oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin (PDF)
Oświadczenie nr 6 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (PDF)
Oświadczenie nr 7 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (PDF)
Klauzula informacyjna