Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 45
Adres
Tadeusza Zawadzkiego 75, 71-246 Szczecin
Telefon
91 43 27 293
Fax
91 43 27 317
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Kamila Orzechowska
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Zewnętrzny plac zabaw
 • Zewnetrzny plac zabaw
 • Zajęcia w grupie przedszkolnej
Opis

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie położona jest w centrum Osiedla Klonowica – Zawadzkiego. Jesteśmy szkołą z tradycjami.  Istniejemy od 1 września 1982 r., a w roku szkolnym 2017/2018 obchodziliśmy Jubileusz 35-lecia naszej działalności.

9 czerwca 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 45 otrzymała imię ks. Jana Twardowskiego.

W wyniku uchwały Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2008 r. Szkoła Podstawowa nr 45 zyskała status szkoły z Oddziałami Integracyjnymi, do której przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością ze wszystkich rejonów Szczecina.

Pierwsza klasa integracyjna została utworzona w naszej szkole w 2008 r. Podstawowym założeniem integracji zawsze było i jest włączanie dzieci niepełnosprawnych w proces nauczania i wychowania wspólnie z dziećmi zdrowymi. Spotkania zdrowych i niepełnosprawnych dzieci od najwcześniejszych lat służą powstawaniu społecznych postaw wzajemnych życzliwości.
Przebywanie w tej samej grupie sprzyja wzajemnemu poznawaniu się, akceptacji i tolerancji. Dzieci zdrowe uczą się pomagania innym, stają się wrażliwe, rozwijają empatię.

Wśród metod ogólnie stosowanych w nauczaniu w klasie integracyjnej stosujemy elementy wielu innych metod, które mają charakter wspierający
i dobierane są adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia i danej sytuacji. Metody te mają charakter terapeutyczny, usprawniają nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działają relaksacyjnie na organizm dziecka.

Do metod wspierających należą:

 • gimnastyka mózgu, kinezjologia edukacyjna,
 • elementy Metody Dobrego Startu,
 • Metoda Warnkego, czyli terapia percepcji słuchowej, wzrokowej i zaburzeń motorycznych,
 • elementy Metody Weroniki Sherborne,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia,
 • logorytmika.

Integracja w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie to przede wszystkim:

 • pomoc ze strony nauczycieli wspomagających;
 • opieka i pomoc pedagoga i psychologa;
 • życzliwość i pomoc rówieśnicza;
 • możliwość bycia pełnoprawnym członkiem społeczności klasowej i szkolnej;
 • przemieszczanie się dzieci niepełnosprawnych w szkole i jej bliskim otoczeniu bez barier architektonicznych (wybudowano windę, przygotowano podjazdy, zamontowano platformę, na wyposażeniu mamy również dwa schodołazy);
 • możliwość korzystania z licznych zajęć dodatkowych i terapeutycznych.


W roku szkolnym 2018/2019 w szkole uczyło się 706 uczniów klas I-VIII. Uczniowie klas I rozpoczynając naukę mają możliwość wyboru klasy: ogólnodostępnej, integracyjnej z możliwością nauki dodatkowo języka niemieckiego oraz klasy z prowadzoną innowacją pedagogiczną w zakresie nauczania dodatkowego języka - włoskiego. Od klasy VII uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę języka niemieckiego i kontynuują naukę języka angielskiego.


Szkoła od kilku lat prowadzi również oddziały przedszkolne: trzy oddziały 5-6-latków, jeden oddział 4-latków i jeden oddział 3-latków.
Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo dobrze czują się w naszej szkole. Biorą udział w wielu uroczystościach organizowanych na terenie szkoły. Przedszkolaki mają do dyspozycji pięć bardzo ładnych sal dostosowanych do ich potrzeb oraz dodatkową salkę do zajęć dydaktycznych. Do sal przylegają dwa duże wewnętrzne place zabaw wyposażone w basen z kulkami oraz duże klocki wykorzystywane do ćwiczenia motoryki dużej. Ponadto przedszkolaki mają możliwość korzystania ze znajdującego się na zewnątrz szkoły placu zabaw "Radosna szkoła", sali widowiskowej oraz sali gimnastyki korekcyjnej.


Baza Szkoły

Szkoła dysponuje:

 • 24 salami lekcyjnymi;
 • 5 salami grup przedszkolnych;
 • salą gimnastyczną;
 • salą gimnastyki korekcyjnej;
 • salą widowiskową;
 • dwiema salami komputerowymi (jedną dla uczniów klas I-III, a drugą dla uczniów klas IV-VIII);
 • gabinet pielęgniarki;
 • stołówką;
 • salą świetlicy szkolnej;
 • biblioteką z czytelnią, wyposażoną dodatkowo w komputery;
 • salą konferencyjną;
 • zewnętrznym placem zabaw "Radosna szkoła";
 • dwoma placami wewnętrznymi "Radosna szkoła";
 • nowo wyremontowanymi boiskami sportowymi.

Budynek wraz z otoczeniem utrzymany jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Niemalże w każdej sali lekcyjnej znajduje się tablica interaktywna i rzutnik.
Dzięki środkom pozyskanym z wygranej w unijnym projekcie w obecnym roku szkolnym stworzyliśmy profesjonalne laboratorium językowe wyposażone w 8 stanowisk pracy ze słuchawkami dla poszczególnych uczniów.
W ostatnich latach wykonano w szkole wiele prac remontowych: przygotowano sale dla dzieci z grup przedszkolnych, zakupiono szafki dla uczniów, służące do przechowywania podręczników szkolnych, doposażono wewnętrzny plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, zakupiono kilka nowych tablic magnetycznych, zakupiono tablice interaktywne wraz z wyposażeniem, doposażono salę chemii oraz fizyki, zakupiono komputery oraz meble do sal lekcyjnych, wymieniono oświetlenie w części sal lekcyjnych, poza tym wymieniona została posadzka na korytarzach oraz wyremonowane zostały boiska szkolne.

Tworzymy bezpieczną szkołę, przyjazną naszym uczniom, a także ich rodzicom. Zatrudniamy kadrę doświadczoną, wykwalifikowaną, z dużym poczuciem humoru i otwartym na potrzeby dzieci sercem. Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w sposób urozmaicony i ciekawy. Zapewniamy interesujące zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dzieci, a także zajęcia pomagające zlikwidować ewentualne braki i problemy dydaktyczno-wychowawcze. Stawiamy na integrację i wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, artystyczny, sportowy i społeczny.

Organizujemy dodatkowe zajęcia opłacane przez rodziców:

 • naukę języków obcych, prowadzoną przez przedmioty zewnętrzne,
 • naukę tańców towarzyskiego i nowoczesnego prowadzoną przez zewnętrzne szkoły tańca,
 • zajęcia z robotyki
 • zajęcia artystyczne zdobienia przedmiotów metodą decoupage,
 • zajęcia kaligrafii,
 • naukę gry na gitarze.

W celu podniesienia poziomu kształcenia nauczyciele realizują autorskie programy jakościowe dotyczące nauki języka niemieckiego, nauki programowania, a w klasach integracyjnych wyrównywania poziomu umiejętności matematycznych.

Uczestniczymy w "Programie dla szkół" Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, współfinansowanym ze środków UE, promującym zdrowe odżywianie. Jest to kontynuacja programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole".

W roku szkolnym 2018/2019 realizowaliśmy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a dotyczył on wsparcia uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. Projekt ten nosi tytuł "Szkoła na miarę czasów". W ramach projektu szkoła wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne, powstało laboratorium językowe, odbywały się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla uczniów zdolnych, kadra pedagogiczna zdobyła kolejne kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, kursów i warsztatów.

Cel szkoły:

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych i wychowawczych jest przystosowanie uczniów z dysfunkcjami do życia w społeczeństwie poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie.
Z uwagi na specyfikę szkoły, a więc funkcjonowanie oddziałów integracyjnych, misją Szkoły Podstawowej nr 45 jest hasło:

"Uczymy się żyć razem, nie obok siebie"


Szkoła nawiązała współpracę z Akademią Tańca Grycmacher, SKO PKO, Kluboksięgarnią FIKA.

Osiągnięcia
Na stronie Nabór 2020 - Szkoła Podstawowa w informatorze o naszej szkole znajdują się osiągnięcia uczniów klas I-VI
Dodatkowe zajęcia
Odpłatne zajęcia taneczne prowadzone przez zewnętrzne szkoły tańca, zajęcia języka angielskiego, zajęcia robotyki i decoupage.
Godziny otwarcia od
06:30:00
Drzwi otwarte

5 marca 2020 r.

od godz. 16.30 do godz. 18.30

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
120
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe