Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
Adres
ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A, 63-100 Śrem
Telefon
612834414
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Karolina Worobiew
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
  • boisko
  • czytelnia
  • plac zabaw
  • pracownia językowa
  • sala lekcyjna - edukacja wczesnoszkolna
  • sala lekcyjna - edukacja wczesnoszkolna
  • świetlica szkolna
  • świetlica szkolna
  • plac zabaw
Opis

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie to nowoczesna szkoła położona w centralnej części Jezioran -  w sercu miasta.

Jest to placówka, która od września 2017 roku rozpoczęła swoją działalność w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów. U jej podstaw leży współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców. To szkoła dla wszystkich, kształcąca zarówno uczniów wybitnie uzdolnionych, jak i wymagających wsparcia.

Szkoła posiada świetne warunki lokalowe: przestronne korytarze, nowocześnie wyposażone klasy, pracownię komputerową, pracownie przedmiotowe, w tym bogato wyposażoną pracownię językową, salę do zajęć rewalidacyjno-relaksacyjnych z Magicznym Dywanem, salę przystosowaną do kształcenia teatralnego, gabinet integracji sensorycznej, dwie sale gimnastyczne, plac zabaw i duże boisko zmodernizowane w ramach programu „Boiska szkolne 2017-2018”, a także wyposażoną w scenę stołówkę, która pełni rolę sali widowiskowej. W budynku znajdują się: gabinet higienistki, biblioteka, świetlica i sklepik szkolny. Uczniowie oraz ich rodzice mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, pedagoga, logopedy, a także doradcy zawodowego. Budynek szkoły jest monitorowany i ogrodzony, co zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do nauki i odpoczynku.

Kadra i uczniowie szkoły aktywnie włączają się w działania lokalne organizując m.in. Powiatowy Przegląd Piosenki Romantycznej, Charytatywną Galę Mikołajkową czy spotkania dla seniorów. Nasi uczniowie realizują wiele ciekawych projektów edukacyjnych i unijnych takich jak: Aktywna Tablica, Uczeń z pasją, Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, Trzymaj formę, Zachowaj trzeźwy umysł, Akademia Bezpiecznego Puchatka, 5 porcji zdrowia, Owoce i warzywa w szkole, MegaMisja. Prowadząc działalność innowacyjną współpracujemy m.in. z Wydziałem Anglistyki, Wydziałem Chemii, Wydziałem Filologii Polskiej UAM, Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct.

Obecnie do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie uczęszcza  430 uczniów podzielonych na 19 oddziałów, w tym 6 oddziałów gimnazjalnych. W placówce funkcjonują klasy sportowe realizujące równolegle program szkolenia sportowego i kształcenia ogólnego, klasa z innowacją z języka angielskiego, klasa z innowacją z programowania oraz klasa dwujęzyczna. Szkoła zatrudnia odpowiednio wykształconych, otwartych na nowości nauczycieli, którzy realizują wiele ciekawych i ambitnych przedsięwzięć. Placówka wyróżnia się bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych rozwijających różnorodne zainteresowania uczniów. Szkoła daje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, dzięki czemu uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych  oraz zawodach sportowych  na szczeblach miejskim, gminnych, rejonowych wojewódzkich i ogólnopolskich.

Języki
angielski, niemiecki
Historia
Szkoła Podstawowa nr 5 w Śremie w pierwszej odsłonie zaczęła swoją  działalność w 1983 roku, pierwszego września 1999 roku została przekształcona w Gimnazjum nr 1 w Śremie, które od września 2017 roku zostało ponownie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 5. Wspólna i demokratyczna działalność nauczycieli, uczniów i rodziców pozwala na realizację celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz inspiruje i zachęca wszystkich do aktywnej i innowacyjnej pracy.
Kontakty zagraniczne

Wzrost atrakcyjności zajęć, poprawa, jakości lekcji poprzez wprowadzenie międzynarodowej perspektywy, pobudzenie kreatywności oraz rozwój umiejętności wspomagających proces przyswajania wiedzy to zadania priorytetowe pracy nauczycieli języków obcych w SP5. Aby je zrealizować, podejmujemy współpracę międzynarodową na wielu płaszczyznach.

1.     Współpraca z organizacją AIESEC

Tygodniowe warsztaty „World Talks”, podczas których wolontariusze z Chin i Indii  prowadzili zajęcia w języku angielskim, aby przybliżyć uczniom historię, kulturę i zwyczaje panujące w ich krajach.

Warsztaty „International Education”- wspaniałe doświadczenie językowe i krajoznawcze , dzięki któremu, przełamano wiele barier, zdobyto bezcenną wiedzę, a w szczególności umiejętności komunikacyjne. Goście z Indii przyczynili się do zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego.

2.     Projekty eTwinning

W ostatnim czasie przeprowadzono projekty pt. „What is it like”, „Christmas time”, „Lightening moments” nawiązując  współpracę z Chorwacją, Rumunią, Hiszpanią, Portugalią, Włochami, Słowacją i Bułgarią. Dzięki eTwining uczniowie są częścią ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. Nawiązują znajomości poprzez wymianę korespondencji, a także prowadząc rozmowy za pośrednictwem Skype.

3.     Program edukacyjny Euroweek

Wyjazdowe zajęcia edukacyjne, podczas których pod okiem anglojęzycznych liderów z różnych krajów, uczniowie doskonalą umiejętności w zakresie języka angielskiego, rozwijają inteligencję, uczą się wielokulturowości, komunikacji społecznej, rozwijają kreatywność.

 

Osiągnięcia

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w konkursach na różnych szczeblach. Do ich największych osiągnięć można zaliczyć uzyskanie tytułu:

 

• laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego;

• laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego;

• laureata i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego;

• laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego;

• laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego;

• laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego;

• laureata Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów;

• finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego;

• finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego;

• finalistów Wojewódzkiego Konkursu Historycznego;

• laureatów ogólnopolskich olimpiad z matematyki, fizyki i chemii;

• laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

• laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II;

• laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego ”Salamandra”;

• laureatów Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym;

• laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce;

• finalistów Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;

• „Wolontariusza Roku 2013” oraz „Wolontariusza Roku 2015

• najlepszego Szkolnego Klubu Wolontariatu w powiecie śremskim


Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz olimpiad dla gimnazjalistów zwolnieni są z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz przyjmowani do szkół województwa wielkopolskiego w pierwszej kolejności.

Poza osiągnięciami naukowymi szkoła może się także poszczycić sukcesami sportowymi na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, np. I miejscem w finale ogólnopolskim Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”.

Za swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniowie otrzymują stypendia Dyrektora Szkoły.

Za systemowe działania nasza placówka otrzymała nadany przez MEN tytuł Szkoły Odkrywców Talentów oraz tytuł Bezpiecznej Szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne

Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna zapewnia uczniom wszechstronny rozwój zarówno podczas lekcji, jak i licznych zajęć pozalekcyjnych. Na terenie placówki funkcjonuje wiele bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów oraz wspierających ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym m.in.:

        kółka przedmiotowe;

        zajęcia taneczne;

        zajęcia sportowe;

        koło teatralne;

        zespół wokalny;

        zajęcia artystyczne;

        kółko dziennikarskie;

        zajęcia z nauki programowania;

        Szkolny Klub Wolontariatu;

        zajęcia wyrównujące wiedzę;

        zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli tworzą program telewizyjny „NO to PIĄTKA”, nagrywany i emitowany przez lokalną TV RELAX.

Młodzieży szczególnie uzdolnionej proponujemy rozwijanie swoich zainteresowań w ramach indywidualnych programów nauczania z różnych przedmiotów. Do tej pory indywidualne programy nauczania realizowane były z takich przedmiotów jak: matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, fizyka, chemia i biologia.

Drzwi otwarte
13 marca 2020 r. w godz. 17:00 - 19:00
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe