Sanok
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Sanoku
Zespół szkół
Adres
Stróżowska 15, 38-500 Sanok
Telefon
134653951
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jowita Nazarkiewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Budynek ZS2 w Sanoku
 • Podróże naszych uczniów w ramach Erasmus+
 • W drodze na Erasmusa w Hiszpanii
 • Nasi teleinformatycy i technicy ochrony środowiska na praktykach w Hiszpanii
 • Uroczystość zakończenia praktyk w Hiszpanii, rozdanie certyfikatów
 • Kolejna nasza grupa kończy praktyki w Grenadzie
 • Uczniowie ZS2 na kursie AUTO CAD w Dreźnie
 • Wycieczka do muzeum Volkswagena
 • Nasi technicy pojazdów samochodowych na praktykach
 • Zmiana opon na czas- Erasmus w Plymouth w Wielkiej Brytanii
 • Nasze techniczki ochrony środowiska na praktykach w Hiszpanii
 • Kacper i jego hiszpański team
 • Bardzo dobra atmosfera pracy podczas praktyk w Hiszpanii
 • Erasmus to także czas wolny
 • Praktyki na Oceanie Atlantyckim
 • A w weekend po praktykach....
 • Szatnie- indywidualna szafka dla każdego ucznia
 • Szkolny korytarz
 • Biblioteka
 • Szkolny korytarz
 • Toalety
 • Siłownia
 • Pracownia samochodowa do zajęć teoretycznych
 • Pracownia do przedmiotów ogólnokształcących
 • Pracownia do przedmiotów mechanicznych teoretycznych
 • Pracownia fizyczna
 • Pracownia do przedmiotów ogólnokształcących
 • sala widowiskowa
 • Sala j.angielskiego
 • Sala komputerowa
 • Pracownia obróbki skrawaniem
 • Dzień Otwarty 2022- kierunek technik teleinformatyk we współpracy z INTERQ
 • Dzień Otwarty 2022- kierunek technik elektronik we współpracy z EAE Elektronik
 • Dzień Otwarty 2022- kierunek technik spawalnictwa we współpracy z ADR i Mont Inox
 • Dzień Otwarty 2022- kierunek technik ochrony środowiska
 • Dzień Otwarty 2022- kierunek technik spawalnictwa we współpracy z ADR i Mont Inox
Opis

Dlaczego ZS2?

1. Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku jest innowacyjna, nowatorska i jedyna. Działamy na rzecz rozwoju zarówno edukacji, jak i lepszych miejsc pracy. Nie kształcimy bezrobotnych. Nasze kierunki dają Wam gwarancję zatrudnienia. Są to zawody deficytowe, poszukiwane przez pracodawców na lokalnym i krajowym rynku pracy. Szczególnie atrakcyjne są kierunki objęte patronatami firm, gdyż zostały one utworzone w porozumieniu z firmami, w związku z brakiem wykwalifikowanych pracowników w tych zawodach.


Prezentacja oferty edukacyjne


2. Patronaty firm

Większość naszych kierunków kształcenia jest objęta patronatami największych firm powiatu sanockiego. Jesteśmy szkołą z największą ilością kierunków objętych patronatami firm w powiecie sanockim i powiatach ościennych, co daje naszym uczniom wiele profitów:

- technik automatyk- patronat firmy ADR Polska S.A. i Sanok RUBBER Company

- technik elektronik- patronat firmy EAE Elektronik

- technik spawalnictwa- patronat firmy ADR Polska S.A. i MONT INOX

- technik ochrony środowiska- patronat firmy Sanok RUBBER Company

- technik pojazdów samochodowych- patronat firmy AUTOMET

- operator obrabiarek skrawających- patronat firmy ADR Polska S.A.

3. Płatne staże zawodowe i zajęcia praktyczne w firmach patronackich

Dzięki objęciu naszych kierunków kształcenia patronatami największych firm z regionu nauka zawodu w naszej szkole ma głównie wymiar praktyczny. Zajęcia teoretyczne mają zawsze swoje przełożenie na praktykę, ponieważ na większości naszych kierunków przynajmniej jeden dzień spędzacie w zakładzie przy ucząc się bezpośrednio od doświadczonych instruktorów- praktyków w swoim zawodzie. Co więcej, za swoją pracę co miesiąc otrzymujecie wynagrodzenie na podstawie podpisanej z firmą umowy.

Ponadto, kierunki technik automatyk i technik elektronik i operator obrabiarek skrawających objęte są projektami unijnymi, realizowanymi z firmami ADR Polska S.A., EAE Elektronik i Sanok Rubber Company, AUTOMET, dzięki czemu możecie odbywać dodatkowe staże w tych właśnie zakładach pracy, zdobyć dodatkowe kwalifikacje i zarobić kolejne dodatkowe pieniądze.

W ramach patronatu firmy fundują również stypendia dla najlepszych uczniów, przekazują sprzęt i wzbogacają bazę dydaktyczną szkoły.


Ucz się w sanockim Mechaniku - Film

Uczniowie ZS2 na praktykach - Film


4. Baza dydaktyczna, sportowa i projekty unijne

Dzięki bardzo dużej aktywności szkoły w pozyskiwaniu środków unijnych możemy poszczycić się najlepszą bazą dydaktyczną spośród szkół ponadpodstawowych w powiecie sanockim. Przestronne korytarze, ładne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, świetna baza sportowa (2 sale gimnastyczne, Orlik, bardzo dobrze wyposażona siłownia, strzelnica), szatnie z indywidualnymi szafkami dla każdego ucznia.

5. Wyniki matur i egzaminów zawodowych

Zdawalność matur w „Mechaniku” po wszystkich sesjach w roku 2019 wyniosła 89%. To najwyższy wynik zdawalności matury spośród wszystkich sanockich techników. Egzaminy zawodowe wypadają równie dobrze, a na niektórych kierunkach zdawalność wynosi 100%. Aby to osiągnąć prowadzimy dla Was dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych. Zawsze możecie liczyć na pomoc i życzliwość ze strony naszych nauczycieli. Wystarczy odrobina chęci i zaangażowania.

6. Erasmus+ i praktyki zagraniczne

W „Mechaniku” będziecie mieć szansę wyjechać za granicę na miesięczną praktykę lub 2-tygodniowy staż zawodowy. Już od 5 lat nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe i językowe w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Całość wyjazdu jest finansowana z funduszy unijnych. Uczniowie na czas pobytu otrzymują również „kieszonkowe”. Takie wyjazdy to niepowtarzalna okazja na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, ale również czas na poznanie kultury kraju przyjmującego, rozwinięcie swoich umiejętności społecznych i językowych.

Erasmus i nowe kierunki - Film


7. Atmosfera i zajęcia pozalekcyjne

„Mechanik” słynie z bardzo dobrej atmosfery i życzliwości całej społeczności szkolnej. Zarówno nasza kadra nauczycielska, administracja jak i obsługa dokładają wszelkich starań, abyście czuli się w naszej szkole dobrze. Samorząd Uczniowski podejmuje wiele ciekawych inicjatyw i akcji dzięki którym w szkole na co dzień jest po porostu miło, przyjemnie i wesoło.

8. Internat i stołówka

„Mechanik” dysponuje internatem na 105 miejsc noclegowych. W internacie ZS2 mieszkają uczniowie wszystkich sanockich szkół ponadpodstawowych, ale oczywiście zgodnie z regulaminem rekrutacji do internatu pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie „Mechanika”.

W szkole działa również stołówka, z której korzystają uczniowie internatu oraz wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. 2-daniowy obiad kosztuje tylko 5 złotych.


Oferta
Kontakty zagraniczne

W ciągu  ostatnich lat szkoła uzyskała dofinansowanie z 12 różnych projektów Erasmus+ , w ramach których odbywały się praktyki, staże oraz szkolenia w takich krajach, jak:  Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Łotwa, Rumunia, Turcja, Bułgaria i Malta.

Jako szkoła zawodowa na pierwszym miejscu stawiamy praktyki i staże zawodowe.

Gwarantujemy, że każdy zainteresowany uczeń weźmie w nich udział, gdyż w danym roku szkolnym realizowane są minimum dwa różne projekty czyli 6 różnych wyjazdów. Dodatkowym atutem jest posiadanie Karty Jakości Mobilności, która jest wyróżnieniem przyznanym tylko kilku szkołom w Polsce i która powoduje, że w konkursach na nowe projekty mamy ułatwioną drogę. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają możliwość rozwoju zainteresowań poprzez udziału w dwutygodniowych stażach i szkoleniach, gdzie mają  pierwszeństwo podczas rekrutacji. Dzięki projektom unijnym, poszerzamy możliwości wyboru miejsca odbywania staży. Oferenci staży zagranicznych wybierani są bardzo starannie - liczy się przede wszystkim jakość oferowanych miejsc praktyk i staży. Dajemy także uczniom możliwość poszerzania swoich horyzontów przez uczestnictwo w dodatkowych kursach przygotowujących do wyjazdów (językowych, kulturowych i pedagogicznych) oraz poprzez kontakt z kulturą odwiedzanych krajów (wycieczki krajoznawcze i wizyty w muzeach). Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w danym kraju i otrzymują także dodatkowe kieszonkowe.

Obecnie wszystkie klasy uczęszczające do ZS 2 są objęte projektami typu Erasmus+.
W roku szkolnym 2020/21 w ZS 2 będą realizowane 3 projekty unijne Erasmus+

Uczniowie SB będą mogli wziąć udział w:

- 2-tygodniowym stażu w Dreźnie

- 2-tygodniowym stażu w Lipsku

Prowadzony będzie nabór na wyjazd na:

- 2-tygodniowy staż w Dreźnie

- 2-tygodniowy staż w Portugalii


Współpraca z pracodawcami

Szkoła ściśle współpracuje z pracodawcami w regionie kształcąc ściśle dla potrzeb przemysłu i lokalnego rynku pracy. Większość prowadzonych obecnie w szkole kierunków jest objęta patronatem dużych, lokalnych zakładów pracy.

W Branżowej Szkole:

- operator obrabiarek skrawających- patronat z ADR Polska S.A.

- mechanik pojazdów samochodowych- kształcenie odbywa się we współpracy z warsztatami samochodowymi w regionie (Renault, San-Glass, Wulkanex, Oponex)

Najlepsi uczniowie, w ramach patronatu firm otrzymują stypendia naukowe, organizowane są wycieczki, kursy, doposażane są pracownie. 

Uczniowie Branżowej Szkoły – podpisują indywidualnie z zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, ale szkoła gwarantuje im miejsca w firmie patronackiej i kontaktuje z warsztatami samochodowymi.

Nauka zawodu, która trwa 3 lata składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:

• praktycznej - zorganizowanej w zakładzie pracy 
• teoretycznej - realizowanej w szkole.

W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do Branżowej Szkoły I Stopnia młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego. Pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenie w zakładach, w których uczą się zawodu, a lata pracy/praktyki liczą się do emerytury

Szkoła realizuje obecnie 2 projekty unijne we współpracy z lokalnymi pracodawcami. W ich ramach otrzymaliśmy ponad milion sześćset tysięcy złotych na dodatkowe płatne staże dla uczniów, na kursy oraz wyposażenie pracowni programowania obrabiarek skrawających, technologii, elektrotechniki i automatyki.

Historia

Po zakończeniu II Wojny Światowej, wraz z odbudową przemysłu w Sanoku, pojawiło się olbrzymie zapotrzebowanie na wykształconą kadrę techniczną. Dlatego już 29 maja 1946 r. ówczesny dyrektor Sanockiej Fabryki Wagonów (dzisiaj Autosan S.A.) Filip Schnneider wystąpił z pismem do Zjednoczenia Przemysłu Taboru i Sprzętu Kolejowego Tasko w Poznaniu o zezwolenie na pilne uruchomienie 3-letniej Szkoły Przemysłowej przy Fabryce Wagonów w Sanoku. Odpowiedź nadeszła szybko. Ministerstwo Przemysłu, Departament Kadr, Wydział Szkolnictwa Zawodowego reprezentowany przez naczelnika w Zjednoczeniu Tasko, magistra Henryka Rzędowskiego, w dniu 6 czerwca 1946 r. zezwoliło na zorganizowanie i uruchomienie szkoły przemysłowej. Obowiązki dyrektora powierzono Władysławowi Dziduszce. W spartańskich warunkach, wśród zgliszczy, w budynku kantyny fabrycznej, 3 września 1946 r. nastąpiła inauguracja działalności szkoły. Po trzech latach w roku 1951 odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Uruchomiono dwa kierunki kształcenia
z 4 oddziałami, o dwóch różnych programach nauczania: Dokształcającej Szkoły Zawodowej, kształcącej młodzież na wykwalifikowanych ślusarzy i uprawnionych do tytułu czeladnika, oraz Szkoły Przemysłowej, uprawniającej absolwentów również do tytułu czeladnika, lecz z możliwością dalszego kształcenia w szkole średniej zawodowej. Obydwie szkoły były na podbudowie siedmiu klas szkoły podstawowej.

Pierwszymi nauczycielami byli dyrektor Wł. Dziduszko, panie Stefania Bobicka i Władysława Kuprowska oraz technik z Sanowagu Leopold Prokopski, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
W roku szkolnym 1946/47 szkoły mają do dyspozycji 3 sale na I piętrze w budynku kasyna fabrycznego naprzeciw fabryki. Pracuje tam 3 nauczycieli etatowych i 10 dochodzących oraz 4 nauczycieli zawodu i 1 pracownik administracyjny. W ciągu pierwszych lat działalności olbrzymią pomoc w organizowaniu szkoły okazał naczelny dyrektor fabryki, Filip Schneider, który ułatwił zorganizowanie i wyposażenie szkoły i warsztatu. W wyniku starań dyrektora fabryki oraz dyrektora szkoły zarząd miasta Sanoka sprzedał szkolę (za kwotę 300000zł), przedstawiony na zdjęciu, budynek przy ul. Lipińskiego 71.

24 września 1947 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku, który był też półinternatem. Szkoły zajmowały siedem sal lekcyjnych w budynku starej gminy przy ul. Lipińskiego 71 oraz jedną salę w sąsiedniej szkole podstawowej. Wkrótce lokal ten okazał się za mały. Półinternat przeniesiono do Domu Robotniczego przy ul. Kościelnej. Warsztaty szkolne natomiast znajdowały się w fabryce.
W roku szkolnym 1949/50 w szkole pobiera naukę 494 uczniów w 3 typach szkół: Państwowej Szkole Przemysłowej, Państwowym Gimnazjum Mechanicznym, Państwowym Liceum Mechanicznym. Nauka odbywa się nadal w starej gminie i w budynku fabrycznym przy ulicy Okrzei. Jednocześnie powstaje projekt budowy nowego gmachu szkoły przy ul. Stróżowskiej. Nowy budynek o powierzchni 33000metrów kwadratowych był największą szkołą w mieście i sąsiednich powiatach. Oddano go do użytku w marcu 1960 roku.

Kolejne lata to ciągła modernizacja szkoły. Zmienia się zarówno liczba zatrudnionych nauczycieli, jak i typy szkół. Niemniej „Mechanik” zawsze kształci dla potrzeb przemysłu. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego przemysłu chemicznego w roku szkolnym 1967/68 zostaje uruchomiona nowa specjalność - technologia przemysłu chemicznego. W latach siedemdziesiątych następuje połączenie wszystkich typów szkół i tak powstaje Zespół Szkół Mechanicznych. Jednak w mieście i okolicach nadal używa się popularnego skrótu „Mechanik”. Kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 2 następuje 1 września 2002. Cztery lata wcześniej, bo w 1998 roku zostaje uruchomione liceum ogólnokształcące, którego pierwsi absolwenci zdają egzamin dojrzałości w 2002 roku.

W ciągu kolejnych lat istnienia, popularny „Mechanik” wrósł w lokalny koloryt miasta i okolicy. Olbrzymia większość kadry technicznej Sanoka to absolwenci Naszej Szkoły. Przez te lata nastąpiła nie tylko wymiana uczniów, ale też grona profesorskiego i dyrekcji. W latach sześćdziesiątych dyrektorem był mgr Stanisław Machnik. Później, bo aż do 1990 roku funkcję tę pełnił mgr Stanisław Prokop. Od 1990 do 1999 stanowisko piastował mgr Stanisław Kwiatkowski, a od września 1999 roku dyrektorem był mgr inż. Marian Kuzicki. Po piętnastu latach funkcję dyrektora przyjęła mgr Jowita Nazarkiewicz i piastuje ją od września 2015 roku.

Popularny sanocki „Mechanik” od początku istnienia był ważnym elementem lokalnego przemysłu. Szkoła zmieniała się z biegiem lat. Dzisiaj jest placówką otwartą i nowoczesną, oferującą ciekawe kierunki kształcenia. Pozwala zdobyć wykształcenie średnie techniczne, korzystając ze środków unijnych, jak też kształcąc umiejętności na różnego rodzaju stażach i praktykach zagranicznych. Kolejną możliwością rozwoju są klasy patronackie. Dana firma obejmuje opieką dany zawód, aby kształcić fachowców w określonej dziedzinie. Po ukończeniu nauki absolwenci znajdą zatrudnienie w tym przedsiębiorstwie. Kolejna reforma szkolnictwa zmienia nazwę szkoły zawodowej na dwustopniową-branżową, po której uczeń może zdobyć tytuł technika i podejść do matury. Tę zmianę przyniósł rok szkolny 2017/2018. Pierwszy stopień to trzy lata nauki, a drugi to kontynuacja nauki przez kolejne dwa lata. Ważną rolę w placówce odgrywają koła zainteresowań, w czasie których uczniowie rozwijają swoje pasje. Zgodnie z tradycją uczniowską dużą popularnością cieszą się konkursy techniczne.

Ponad 70 lat istnienia Szkoły to szmat czasu, to wiele uczniowskich lęków, ale i zabawnych anegdot, przy których wspomnieniu łza się w oku kręci. Przez te wszystkie lata szkoła zawsze dbała i dba do dzisiaj, by kształcić na wysokim poziomie.

Koła zainteresowań

W szkole prowadzonych jest wiele kół zainteresowań i zajęć dodatkowych, w zależności od potrzeb uczniów.

Najbardziej popularne to: 

- Akademia CISCO

- koło elektroniczne

- zajęcia z programowania

- zajęcia z robotyki

- koło samochodowe

- konsultacje do matury

- konsultacje do egzaminu zawodowego

Ponadto, w ramach projektów unijnych prowadzonych jest wiele szkoleń branżowych np.:

- kurs spawacza
- profesjonalny kurs praktyczny wykonywania układów drukowych w programie typu Eagle,
- kurs programowania systemów mikroprocesorowych w języku C,
- programowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL lub Veriloga,
- kurs programowania sterowników PLC

Zakres wiekowy
14-20
Drzwi otwarte

Informacje o Dniu Otwartym ZS2 znajdziecie pod linkiem:

http://zs2.sanok.pl/item/1493-dzie%C5%84-otwarty-szko%C5%82y

Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1) Osiągnięcia sportowe

- II miejsce w klasyfikacji drużynowej w Miejskich zawodach strzeleckich z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

- III Miejsce w klasyfikacji drużynowej w XIV Międzywojewódzkim Memoriale Bogusława Dziury w Strzelectwie Sportowym

- IV miejsce w półfinale wojewódzkim w UNIHOKEJU chłopców
- VII miejsce w półfinale wojewódzkim w BADMINTONIE chłopców
- VII miejsce w finale wojewódzkim w BADMINTONIE dziewcząt
- Zwycięstwo w turnieju piłki nożnej halowej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości organizowanym przez Starostwo Powiatowe.

2) Olimpiady i konkursy

- Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych: Eliminacje Regionalne w Jarosławiu - III miejsce

- Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych: Finał w Piasecznie - XIII miejsce

- III miejsce w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TECHNIK ABSOLWENT ROKU” dla  średnich szkół technicznych w specjalności „technik teleinformatyk

- wyróżnienie w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TECHNIK ABSOLWENT ROKU” dla  średnich szkół technicznych w specjalności „technik teleinformatyk ”

- wyróżnienie w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TECHNIK ABSOLWENT ROKU” dla  średnich szkół technicznych w specjalności „technik teleinformatyk”

- III miejsce w Pierwszym Przeglądzie Klas Mundurowych, zorganizowanym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

3) Inwestycje (projekty)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego:

1) „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” realizacja 2016-2019

2) „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy”-realizacja 2018-2021, wartość projektu: 629 859,99 zł (w 2019 r. zakup

wyposażenia pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii: projektor multimedialny, 15 zestawów komputerowych

stacjonarnych dla ucznia i nauczyciela, urządzenie wielofunkcyjne A3, mikroskop warsztatowy, pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania

Wytwarzania CAM (oparty o EdgeCAM), Frezarka CNC Centrum obróbcze z systemem sterowania- koszt 121 769,00 zł)

3) „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku” realizacja 2019-2022, wartość projektu:1 037 487,50 zł.

Projekty Erasmus+ oraz POWER
1) 2017-1-PL01-KA102-036849  tytuł„ Praktyki w Anglii, Niemczech i Portugalii szansą lepszego startu zawodowego” realizacja 2017-2019,

wartość projektu: 148 550,00 euro,

2) POWER VET-2018-1-PL01-KA102-048004 Praktyki w Hiszpanii , Niemczech i Włoszech szansa dla uczniów ZS2 w Sanoku. Realizacja 2018-2020,

wartość projektu:532 634,32 zł,

3) POWER VET- 2019-1-PL01-KA102-062671 Praktyki w Niemczech i Hiszpanii szansą dla

uczniów ZS 2 w Sanoku. Realizacja 2019-2021, wartość projektu: 496 103,79 zł

4) POWER SE-2019-1-PL01-KA101-063021 Kreatywny Mechanik, wartość projektu: 120 828, 29 zł.


Dojazd

Jeśli korzystasz z własnego środka transportu to bez problemu trafisz do nas. Wystarczy, że w GPS lub telefon komórkowy wpiszesz adres: Stróżowska 15, Sanok i urządzenie doprowadzi Cię pod same drzwi naszej Szkoły.


Jeśli dojeżdżasz do Sanoka komunikacją publiczną od strony Brzozowa, Zarszyna, Beska, Bukowska, Przemyśla, to najlepiej wysiąść na niedawno otwartym w Sanoku Dworcu Multimodalnym. Następnie trzeba udać się ulicą Lipińskiego w kierunku Zagórza, po około 800 metrach na skrzyżowaniu dróg na wysokości firmy AUTOSAN, należy skręcić w prawo w ul. Stróżowską. Po przejściu około 200-tu m., po lewej stronie zobaczysz duży żółty budynek z charakterystycznymi kolumnami, to Twój punkt docelowy, czyli sanocki MECHANIK.


Jeżeli dojeżdżasz busem lub autobusem do Sanoka od strony Zagórza to najlepiej wysiąść w Sanoku na przystanku autobusowym koło AUTOSANU. Po przejściu około 50 m. w kierunku centrum miasta, na najbliższym skrzyżowaniu ulic należy skręcić w lewo w ul. Stróżowską i po około 200-tu metrach dojdziesz do dużego żółtego budynku z kolumnami. To Twoja nowo-wybrana Szkoła.

Jeśli dysponujesz własnym śmigłowcem ;) to możesz wylądować na boisku Orlik, znajdującym się przy naszej szkole, współrzędne to:


Szerokość geograficzna: 49.54470174935793
Długość geograficzna: 22.215495668272442
DMS: 49º 32 40.926" N 22º 12 55.784" E


Do zobaczenia w Mechaniku.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole prowadzonych jest wiele kół zainteresowań i zajęć dodatkowych, w zależności od potrzeb uczniów.

Najbardziej popularne to: 

- Akademia CISCO

- koło elektroniczne

- zajęcia z programowania

- zajęcia z robotyki

- koło samochodowe

- konsultacje do matury

- konsultacje do egzaminu zawodowego

Ponadto, w ramach projektów unijnych prowadzonych jest wiele szkoleń branżowych np.:

- kurs spawacza
- profesjonalny kurs praktyczny wykonywania układów drukowych w programie typu Eagle,
- kurs programowania systemów mikroprocesorowych w języku C,
- programowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL lub Veriloga,
- kurs programowania sterowników PLC

Pliki do pobrania
Regulamin rekrutacji 2021/2022