Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - Technik geodeta – TG, 311104
Nazwa oddziału

 Technik geodeta – TG, 311104

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Opis

Szkoła przygotowuje do matury i egzaminów zawodowych. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie i tytuł technika geodety potwierdzony dyplomem.Geodeta zajmuje się ustaleniem granic – pomiarami działek i terenu pod różnorodne inwestycje z zakresu budownictwa oraz prowadzi ewidencje gruntów. Sporządza wyrysy map, dokumentacje do celów projektowych oraz inwentaryzacje powykonawcze.

W pracach wykorzystuje programy komputerowe, nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne – tachimetry oraz odbiorniki GPS współpracujące z siecią satelitarną. Technik geodeta może być zatrudniony w firmach: geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej, samorządowej, jak również prowadzić własną działalność.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
  • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
  • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
  • wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
  • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
  • prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego.

Jest również przygotowany do kontynuowania nauki na uczelni wyższej.


Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje:


BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Teoretyczne i praktyczne zajęcia zawodowe realizowane będą w doskonale wyposażonych pracowniach szkolnych. Uczniowie odbędą 8-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach geodezyjnych, budowlanych i drogowych na terenie Sandomierza i okolic.

Najlepszym uczniom szkoła zapewnia dodatkowe staże i praktyki zagraniczne.
W ostatnich latach odbyły się w Portugalii i Hiszpanii.