Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Zespół szkół
Adres
Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz
Telefon
15832-34-71
Fax
15832-34-70
E-mail
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • oferta edukacyjna
 • oferta edukacyjna
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Oferta
w przygotowaniu
Drzwi otwarte
"Mokoszyńska majówka" w dniach 28 - 29 maja 2023r.
Dojazd
Komunikacja publiczna - bus, MKS linia 2,  PKS
Historia

Historia Szkoły 1921-2021

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemia Sandomierskiej w Sandomierzu- Mokoszynie to szkoła ze 100 letnią tradycję. W odrodzonej po 1918 roku Polsce - na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o ludowych szkołach rolniczych powstała Sejmikowa Szkoła Rolnicza Żeńska. Ludowe szkoły rolnicze przygotowywały przyszłych gospodarzy i gospodynie do krzewienia kultury na wsi i nowoczesnego – jak na tamte czasy – prowadzenia gospodarstwa. Sejmik Powiatowy Sandomierski  21 października 1921 roku zdecydował o powstaniu szkoły żeńskiej. Dzięki reformie rolnej w 1921 roku szkoła otrzymała 30 mórg ziemi wydzielonej z majątku państwowego Mokoszyn oraz zabudowania folwarczne wraz ze starym murowanym dworem. 18 listopada 1921 roku  Sejmik Powiatowy w Sandomierzu podejmuje uchwałę o nadaniu Publicznej Szkole Przysposobienia Gospodyń Wiejskich (zwanej też: Sejmikową Szkołą Rolniczą Żeńską) w Mokoszynie imienia Królowej Jadwigi.

Przedstawiamy ważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

Rok 1923 – 1 listopada nastąpiło pełne uruchomienie szkoły. Właściwym budynkiem szkoły był stary dwór Kamockich, zbudowany w XVIII wieku.

Lata 1925-1938 – W szkole z roku na rok  wzrastała  liczba uczennic  od 40 do 66 dziewcząt. Kierownictwo szkoły w tym okresie  wystąpiło z wnioskiem budowy nowego budynku szkolnego.  13 września 1930 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły przez księdza Adama Rewerę. Oficjalnie przekazanie nowego budynku szkole odbyło si1)ę 18 października 1931 roku. Przy szkole prowadzone było gospodarstwo o specjalności hodowlano-ogrodniczej. Szkołę w tym okresie ukończyło 455 uczennic.

Lata 1939 – 1945 - działalność szkoły przerwał wybuch II wojny światowej. W latach okupacji szkoła była zamknięta.

Lata 1946 – 1950 - 3 września 1946 roku powstało w 3-letnim Państwowe Żeńskie Gimnazjum Rolnicze w Mokoszynie oraz  roczny kurs Przysposobienia Gospodyń Wiejskich. Uruchomiono internat. Po wojnie pierwszą działającą w powiecie sandomierskim szkołą była Powiatowa Szkoła Rolnicza dla dziewcząt, która w 1948 roku przyjęła nazwę - Państwowe Koedukacyjne Liceum Rolnicze.

Lata 1951 – 1959 - w roku 1951 dotychczasowa szkoła została przekształcona w 4-letnie Państwowe Technikum Rolnicze, którego absolwenci otrzymywali tytuł agrotechnika. Nastąpił znaczący rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności rolniczej oraz poprawa bazy lokalowej. W roku szkolnym 1958/1959 utworzono 5-letnie Technikum Rolnicze, a rok później dwuzimową Szkołę Rolniczo-Gospodarczą dla dziewcząt, której zajęcia odbywały się w „pałacyku”.

Lata 1960-te  - 5 czerwca 1966 roku wmurowano kamień węgielny w nowe fundamenty szkoły. Utworzono Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą. 12 marca 1968 roku budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną został oddany do użytku, a szkoła otrzymała imię Ziemi Sandomierskiej oraz sztandarW tym czasie zbudowano kompleks szklarni, duży internat i garaże mechanizacji. Oferta kształcenia obejmowała 3-letnie Technikum Ogrodnicze, 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej oraz Liceum Ekonomiczne.

Lata 1970-te- wprowadzono dwustopniowy system nauczania: Zasadniczą Szkołę Rolniczą, Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą oraz 3-letnie Technikum Rolnicze i Ogrodnicze, a także na bazie tych szkół Zaoczne Technikum Rolnicze dla pracujących. W 1977 roku zmieniła się nazwa szkoły i powołano Zespół Szkół Rolniczych im. Ziemi Sandomierskiej w Mokoszynie. Szkoła kształciła rolników i ogrodników w systemie stacjonarnym i zaocznym. Zainteresowaniem cieszyło się także Technikum i Liceum Rachunkowości Rolnej. Zespołowi Szkół Rolniczych w Mokoszynie podporządkowane były również filie w Klimontowie, Kleczanowie, Samborcu, Chobrzanach i ZSO w Charzewicach-Stalowej Woli.

Lata 1980-te - powstał nowy kierunek  Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Nastąpiła modernizacja budynków szkolnych i gospodarstwa.

Lata 1990-te - w roku 1994 wprowadzono nowy kierunek kształcenia Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny. Rozbudowano bazę dydaktyczną do nauki mechanizacji rolnictwa, zorganizowano pracownie spawalni i obróbki ręcznej. Zlikwidowano hodowlę bydła, a na to miejsce zaplanowano hodowlę koni. W 1996 roku zostało utworzone 5-letnie Technikum Hodowli Koni.

Lata 2000-ne–szkoła kształciła na poziomie technikum  na następujących kierunkach : ekonomicznym, agrobiznesu, ogrodnictwa, architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa, informatycznym. Kształcenie zawodowe odbywało się w zawodach ogrodnik i mechanik -  operator pojazdów i maszyn rolniczych. Powstała także Szkoła Policealna w zawodzie technik ogrodnik.

Od 01.01.2009 roku organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie. Obecnie szkoła kształci w zawodach technik: ogrodnik, rolnik, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, architektury krajobrazu, weterynarii. W ofercie szkoły jest także kształcenie branżowe w zawodach:  ogrodnik i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Prowadzone jest także kształcenie dla dorosłych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Zakres wiekowy
15-18
Zajęcia pozalekcyjne

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie nauczanych zawodów 

Koła zainteresowań
 • Szkolny Klub Sportowy: siatkówka dla dziewcząt, chłopców, piłka nożna
 • Szkolny Klub Wolontariatu
 • Honorowi Dawcy Krwi
 • Koło Florystyczne
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie ul. Mokoszyńska 1 27-600 Sandomierz
Telefon jednostki przetwarzającej dane
15 832-34-71
E-mail jednostki przetwarzającej dane
mokoszyn1@interia.pl