Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Zespół szkół
Adres
Stefana Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 35 41
Fax
15 832 3956
E-mail
Strona www
Dyrektor
Iwona Korona-Smardz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia
 • Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia 2
 • Szkoła Branżowa 1 Stopnia
 • Szkoła Branżowa 1 Stopnia
 • Budynek szkoły
 • Budynek szkoły
 • Sala językowa
 • Zajęcia w sali komputerowej
 • Staż zagraniczny w Berlinie
 • Staż zagraniczny we Włoszech
 • Wycieczka na Litwę
 • Żywe Witryny Historii na Rynku w Sandomierzu
 • Jubileusz 25-lecia Nadania Szkole Imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Dni Otwarte w naszej szkole
 • Dzień dawcy szpiku w naszej szkole
 • Narodowe czytanie utworów Henryka Sienkiewicza w naszej szkole
 • Narodowe czytanie na rynku w Sandomierzu
 • Międzynarodowy Dzień bez Przemocy na Rynku w Sandomierzu
 • Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie w Solecznikach
 • Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Dzień Kobiet w naszej szkole
 • Obchody 100-lecia PCK
 • Uroczystości patriotyczne
 • Akademia bezpieczeństwa w naszej szkole
 • Mechanicy na dniach otwartych w naszej szkole
 • Akcja uczennic klasy branżowej w DPS
 • Wizyta uczennic z klasy branżowej w DPS
 • Wizyta z uczennic klasy branżowej w DPS
 • Wizyta uczennic z klasy branżowej w DPS
 • nasze praktyki
 • nasze praktyki
 • zawód sprzedawca
 • zawód sprzedawca
 • zawód sprzedawca
 • zawód sprzedawca
 • zawód mechanik
Opis


Szkoła Branżowa I Stopnia - klasa wielozawodowa


    
       Szkoły Branżowe I Stopnia cieszą się coraz większą popularnością, bo na zmieniającym się rynku pracy poszukiwani są wyspecjalizowani pracownicy. Pracodawcy chętnie współpracują ze szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia praktycznego, a uczniowie je wybierają, ponieważ mają możliwość późniejszego zatrudnienia u pracodawców.


Przede wszystkim
Zawód!

Od 1 września 2019 r. w szkolnictwie zawodowym można rozpocząć naukę w 205 zawodach. Nauka w szkole branżowej trwa trzy lata i kończy się egzaminem zawodowym z wyodrębnionej jednej kwalifikacji w danym zawodzie. W zależności od wybranego zawodu egzamin może być zdawany w szkole lub w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców.


Nasza szkoła oferuje kształcenie w następujących zawodach:

a) fryzjer,

b) kucharz,

c) magazynier logistyk,
d) mechanik - monter maszyn i urządzeń,

e) mechanik pojazdów samochodowych,

f) piekarz,

g) sprzedawca,

h) stolarz.

    Dodatkowo uczniowie corocznie wyjeżdżają na bezpłatne, czterotygodniowe turnusy kwalifikacyjne do Centrów Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli lub Staszowie, w celu zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu uczonego zawodu. Praktyczna nauka zawodu w ramach kształcenia dualnego, odbywa się u pracodawcy zrzeszonego w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców. Wybierając szkołę branżową dowiedz się, gdzie będziesz mógł odbywać kształcenie praktyczne. W trakcie nauki jako uczeń SB będziesz także doskonalić swoje umiejętności.


Nauczysz się:

 • jak praktycznie wykonywać zawód,
 • jak przygotować się do zbudowania własnej firmy,
 • jak wykorzystywać język obcy w pracy zawodowej.

    Będziesz również miał możliwość doskonalenia kompetencji, takich jak: otwartość, komunikatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w zespole. Te umiejętności i kompetencje pomogą Ci w swobodnym poruszaniu się na rynku pracy.


Kształcenie ogólne

    W SB przez trzy lata będziesz się uczyć nie tylko przedmiotów zawodowych, ale również ogólnych. Oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, będziesz się uczyć: historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki czy edukacji dla bezpieczeństwa. Zdobędziesz więc, w zakresie podstawowym, wiedzę i umiejętności we wszystkich przedmiotach ogólnokształcących.


Egzaminy

    Pod koniec trzeciej klasy w SB będziesz zdawać egzamin zawodowy z jednej kwalifikacji. Jeśli ją zdasz otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Posiadane przez Ciebie świadectwo powie pracodawcy, co umiesz i jaką wiedzę posiadasz.


Co dalej?

    Jako absolwent SB będziesz mieć do wyboru różne ścieżki dalszego kształcenia. Będziesz mógł uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając: Szkołę Branżową 2 Stopnia lub naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w klasie drugiej. Jeśli będziesz chciał uzyskać dyplom z tytułem technika, wybierz Szkołę Branżową 2 Stopnia. Tu będziesz mógł uzupełnić wykształcenie o brakujące kwalifikacje zawodowe i zdać egzamin zawodowy a także uzyskać wykształcenie średnie zdając egzamin maturalny. Wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych (klasa 2) będziesz mógł przystąpić do matury i kontynuować edukację na studiach wyższych. Będziesz również mógł zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Organizowane będą one przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra: kształcenia praktycznego, kształcenia ustawicznego, a także przez instytucje rynku pracy.

    Rynek pracy jest dynamiczny, a prognozy zmian nie zawsze się sprawdzają. Dlatego najlepiej postawić na wykształcenie kompetencji kluczowych, które pozwalają dostosowywać się do zmian.

    To, że zdobędziemy jakiś zawód, nie oznacza, że będziemy w nim pracować przez całe życie. Przedsiębiorstwa muszą być elastyczne i dostosowywać swoje usługi i produkty do zmieniających się potrzeb rynkowych i technologii.

    Dlatego tym, czego dziś pracodawcy oczekują od absolwentów, oprócz kwalifikacji w danym zawodzie, są tzw. kompetencje kluczowe. To umiejętności osobiste, które gwarantują, że pracownik łatwo dostosuje się do zmian w firmie i jej otoczeniu, a także że wykaże samodzielność, kreatywność i inicjatywę. Takie kompetencje kluczowe to m. in.:

 • dobra organizacja pracy, opanowanie technik i narzędzi w pracy, przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki,
 • współpraca i porozumienie w grupie,
 • argumentowanie i obrona własnego zdania,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • elastyczne reagowanie na zmiany,
 • dostrzeganie zależności przyczynowo-skutkowych,
 • gotowość do poszukiwania rozwiązań,
 • wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
 • uczenie się, doskonalenie,
 • dbanie o własny rozwój.

    Umiejętności te są ponadczasowe, pozarynkowe, nie zależą od rodzaju branży czy wielkości firmy. Ich posiadanie jest cenne w każdym zawodzie i na każdym stanowisku. Gwarantuje rozwój i awans, oczywiście jeśli towarzyszą im umiejętności zawodowe (odpowiednie dla branży, jak i firmy – np. znajomość technologii, znajomość konkurencji, wiedza o danej branży i powiązaniach między firmami).

Zarówno jedne, jak i drugie możemy, a nawet powinniśmy, doskonalić przez całe życie.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

ROZWÓJ ORGANIZACYJNY SZKOŁY:

W głównym budynku obecnej szkoły, wybudowanym przez władze carskie mieściło się, od końca XIX wieku, rosyjskie 4-klasowe gimnazjum żeńskie.

Gdy w 1915 r. Rosjanie opuścili Polskę w/w budynku powstaje Męska Szkoła Filologiczna (4-klasowa, a potem Gimnazjum i Liceum Męskie im. Józefa Piłsudskiego).

Po II wojnie światowej (do 1970 r.) było tutaj 5-letnie Liceum Pedagogiczne oraz Szkoła Podstawowa, tzw. Szkoła Ćwiczeń.

 HISTORIA SZKOŁY CHRONOLOGICZNIE:

1.09.1966 – powstaje jedna, 1 klasa 5-letniego Technikum Ekonomicznego;

1.09.1967 – powstaje jedna 1 klasa 4-letniego Liceum Ekonomicznego; obydwie klasy były
o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Liczyły one 49 i 48 uczniów;

1.09.1968 – powstaje Zasadnicza Szkoła Handlowa kształcąca w zawodzie-sprzedawca;

Maj 1970 – pierwsza matura w „Ekonomiku”. Na 86 uczniów – zdało maturę 82;

1.02.1972 – powstaje Wydział Zaoczny o różnych specjalnościach ekonomicznych i na różnych podstawach programowych - istniał do 1985 roku;

1.09.1974 – w wyniku połączenia Liceum Ekonomicznego z Zasadniczą Szkołą Zawodową przy ul. Królowej Jadwigi 5 powstaje Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W 30 oddziałach uczyło się wtedy 1000 uczniów:

            1) LE – 5 klas

            2) Zasadnicza Szkoła Odzieżowa – 10 klas

            3) Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa – 4 klasy

            4) Zasadnicza Szkoła Handlowa – 2 klasy

            5) Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna – 3 klasy

            6) Technikum i Liceum Ekonomiczne Zaoczne – 6 klas

Nauka odbywała się w głównym budynku i z mniejszych (obecnie nieistniejących) przy ul. Żeromskiego 8 oraz przy ul. Królowej Jadwigi 5, gdzie był internat żeński (80 miejsc) warsztaty odzieżowe oraz sala gimnastyczna. Drugi internat mieścił się przy ulicy Puławiaków. Po przejściu tego budynku na cele wojskowe Szkoła otrzymała na internat budynek typu hotelowego przy ul. Energetycznej 2.

1.09.1977 – w LE powstaje (na krótko) nowa specjalność tj. rachunkowość;

1.09.1978 – powstaje Zasadnicza Szkoła Specjalna kształcąca w zawodzie Krawiec odzieży damskiej lekkiej;

1.09.1979 – decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu zmieniono nazwę ZSZ Nr 2
na Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu;

1.09.1983 – powstaje Liceum Zawodowe o specjalności pracownik administracyjno-biurowy;

1.09.1984 – powstaje przy LE, specjalność technik administracji państwowej;

1.09.1984 – powstaje jako jedyne w woj. tarnobrzeskim Technikum Eksploatacji Pocztowo-Telekomunikacyjnej;

1.09.1986 – powstaje Policealne Studium Zawodowe (4 semestralne) o Specjalności finanse i rachunkowość (istniało krótko);

XII 1986 – zakupiono dla uczniów pierwszy komputer typu „Atari”;

Po 1989 r. szkoła wychodzi naprzeciw nowym wymogom gospodarki rynkowej wprowadzając nowe kierunki i formy kształcenia;

1.09.1992 – powstają za zgodą MEN, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu, eksperymentalne kierunki kształcenia w LE:

            1. rachunkowość i finanse

            2. bankowość

            3. ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

            4. eksploatacja pocztowa – telekomunikacyjna (od 1.09.1993 r.)

1.09.1993 – powstaje Liceum Handlowe (zawód technik handlowiec) zwane też menedżerskim lub handlowo-kupieckim. Program nauczania był eksperymentalny i bardzo atrakcyjny;

1.09.1992 – powstaje nowe Policealne Studium Zawodowe o specjalności-bankowość, a od 1.09.1993 r. kolejna specjalność: finanse i rachunkowość;

Dzięki temu Zespół Szkół Ekonomicznych  stał się jedyną w województwie tarnobrzeskim i jedną z pierwszych szkół w Polsce, które wprowadziły nowoczesne, eksperymentalne kierunki kształcenia.

Warunkiem tego było posiadanie 12 nowoczesnych komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, fachowej wiedzy i literatury oraz zapewnienia banków, przedsiębiorstw i różnych instytucji finansowych o przyjmowaniu uczniów na praktyki specjalistyczne.

14.10.1994 – nadanie Zespołowi Szkół Ekonomicznych  imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego i wręczenie sztandaru;

1 IX 2002 – szkoła zmieniła nazwę na Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu;

1 IX 2002 – powstaje 3-letnie Liceum Profilowe i profilach:

            1. ekonomiczny

            2. informatyczny;

1 IX 2005 – powstaje Liceum Ogólnokształcące o specjalnościach:

            1. sportowo-policyjno-prawny

            2. humanistyczno-językowy;

1 IX 2007 - powstaje 4-letnie Technikum Informatyczne;

1 IX 2007 – powstaje 4-letnie Technikum Logistyczne;

1 IX 2017 - powstaje 4-letnie Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej.

1 IX 2017 - powstaje 3-letnia Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia.

Dojazd
Autobus, bus.
Kontakty zagraniczne
    Nasi uczniowie mogą odbywać darmowe praktyki zawodowe (3 lub 4 tygodnie) w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Niemczech:
 • Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerów i mechaników pojazdów samochodowych, sprzedawców oraz piekarzy i monterów”,
 • Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej uczniów”,
 • Erasmus +,
 • Edukacja zawodowa w praktyce”,
 • Program Fundusze Europejskie – Wiedza, Edukacja, Rozwój,
 • Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”,
 • Nowoczesne szkolnictwo zawodowe efektem lepszego rozwoju i zatrudnienia uczniów sandomierskiego ekonomika".

  Projekty dają uczniom wiele korzyści:
 • pogłębianie wiedzy poprzez uczestnictwo w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach,
 • uczniowie zdobywają kwalifikacje potwierdzone certyfikatem krajowym lub zagranicznym,
 • doposażenie pracowni w środki dydaktyczne - komputery, projektory, tablety, tablice interaktywne.
Koła zainteresowań
 • Samorząd Uczniowski
 • Szkolny Klub Sportowy: siatkówka dla dziewcząt i chłopców, piłka nożna, fitness
 • Szkolny Klub Wolontariatu
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Honorowi Dawcy Krwi
 • Caritas
 • Sekcja dekoratorska szkoły
 • Koło matematyczne
 • Koło polonistyczne
 • Koło języka angielskiego
 • Koło informatyczne
 • Koło logistyczne
 • Koło grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Koło ekonomiczne
Współpraca z pracodawcami
Wykaz pracodawców współpracujących ze Szkołą  Branżową I Stopnia:

 1. Usługi fryzjerskie Katarzyna Polek - ul. A. Krajowej 9/10, 27-600 Sandomierz
 2. Salon fryzjersko-kosmetyczny „Gracja” - ul. Mickiewicza 43/011, 27-600 Sandomierz
 3. Salon Fryzjerski Sojda Anna - ul. Mickiewicza 55A, 27-600 Sandomierz
 4. Gabinet Fryzjersko-Kosmetyczny, Zofia Siemieniuch - ul. por. Tadeusza Króla 1, 27-600 Sandomierz
 5. GLAM HAIR, Studio fryzjerskie, Paweł Sojda – ul. 11-listopada 6, 27-600 Sandomierz
 6. Fryzjernia; Iwona Ramus - ul. Wojska Polskiego 24, 27-600 Sandomierz
 7. Rach-Ciach, Salon fryzjerski - 27-540 Lipnik 41
 8. Salon fryzjerski - Wzgórze 18/37, Ożarów
 9. Vega salon fryzjerski - ul. Armii Krajowej 19 B, 27-600 Sandomierz
 10. Studio Fryzur, Barbara Duma - ul. Żeromskiego 11, 27-600 Sandomierz
 11. Zakład Fryzjerski "ANNA" - ul. Krakowska 22, 27-670 Klimontów
 12. Salon Fryzjerski, Anna Skrzypek - ul. Plac Handlowy 3, 39-432 Gorzyce
 13. Salon Fryzjerski KOK-LOK Małgorzata Kwiatkowska - Wilczyce 127/3, 27-612 Wilczyce
 14. Salon Fryzjerski, Ewa Winiarska - ul. S. Kopra 32, 27-600 Koprzywnica
 15. Sklep Basia - ul. Mickiewicza 16, 27-600 Sandomierz
 16. Kwasek i Spółka - Chwałki 72, 27-600 Sandomierz
 17. Ewa Król, Przybysławice 31 – EMPIK w Galerii Królewskiej, 27-600 Sandomierz
 18. BHZ Modbut, Laskowski - Sklep obuwniczy, ul. por. Króla 1, 27-600 Sandomierz
 19. Lewiatan Barbara Korytnicka - ul. Mickiewicza 33, 27-600 Sandomierz
 20. Domex&Biernat i wspólnicy Sp.J - ul. Henryka Sienkiewicza 11, 39-400 Tarnobrzeg
 21. F.U.H.Auto-Agro-Serwis Zdzisław Nasternak - ul. Sportowa 2, 27-660 Koprzywnica
 22. F.H.U.SERWIS EXPRES Adam Bała - Rzeczyca Mokra 52, 27-600 Sandomierz
 23. P.W.Quattro S.C. Arkadiusz Obitko - ul. Polna 7, 27-600 Sandomierz
 24. P.H.U. Baryłka Auto Center Jacek Sieradzki - ul. Krakowska 36d, 27-600 Sandomierz
 25. Agro-Handel (transport, spedycja) - Przemysłowa 8, 27-600 Sandomierz
 26. Auto naprawa-transport, Janusz Barzycki, Chwałki 77, 27-600 Sandomierz
 27. Hotel IMPERIAL Residence Katarzyna Cebula, ul. Różana 21, 27-600 Sandomierz
Zajęcia pozalekcyjne
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
 • Zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, fitness, nauka pływania
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Osiągnięcia
 • Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości - etap okręgowy
 • Poznaj swoje prawa w pracy - etap okręgowy wyróżnienie
 • Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - etap okręgowy
 • Wojewódzki konkurs filmowy- Dobry zawód - lepsza przyszłość - II miejsce
 • Wojewódzki konkurs na film krótkometrażowy - Szkoła wolna od używek - II miejsce
 • Wojewódzki konkurs - Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze - wyróżnienie
 • Wojewódzki konkurs na projekt graficzny- Zaprojektuj niepodległość - wyróżnienie
 • Eliminacje wojewódzkie Turnieju Młodzież Zapobiega Pożarom - V miejsce
 • Powiatowy konkurs - Sandomierszczyzna moja mała ojczyzna - I miejsce w kategorii Praca plastyczna i I i II miejsce w kategorii Fotografia
 • Powiatowy konkurs recytatorski - Wiosna poetycka- osobowość sceniczna
 • Powiatowy konkurs - Winorośl sandomierska w grafice - I, II, III miejsce w kategorii grafika komputerowa
 • Powiatowy konkurs - Rekultywacja, czy każdy teren zasługuje na drugie życie - II miejsce
 • Powiatowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych - Recytacja - I miejsce
 • Powiatowy konkurs - Przedsiębiorca Powiatu Sandomierskiego - II miejsce
 • Olimpiada promocji zdrowego stylu życia - etap rejonowy - II miejsce
 • Tytuł Nadzieja Sandomierza- wyróżnienie za szczególne osiągnięcia oraz działalność społeczną
 • Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt - I miejsce
 • Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej Dziewcząt - I miejsce
 • Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - II miejsce
 • 2019 r. - otrzymanie Certyfikatu Bezpieczeństwa
Drzwi otwarte
Zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły w dniu 21 kwietnia  2023 r.
Zakres wiekowy
15-17