Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

Adres
ul.Żniwna 1, 61-663 Poznań
Telefon
618200992
Fax
618289163
E-mail
sekretariat@zsz2.poznan.pl
Strona www
http://www.zsz2.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wchodzą trzy szkoły: - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2, w której zorganizowane są oddziały terapeutyczne dla uczniów z problemami edukacyjnymi, - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 1, w której zorganizowane są oddziały specjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4, w której zorganizowane są oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nasza Szkoła w 2020 roku będzie obchodziła Jubileusz 70-lecia. Przez ponad pół wieku istnienia mury szkolne opuściło prawie 12.000 absolwentów, którzy nawet po wielu latach chętnie nas odwiedzają. Położenie budynku naszej placówki - na skraju zielonych terenów poznańskiej "Cytadeli", a z drugiej strony w bardzo dogodnym punkcie komunikacyjnym decyduje o sporym zainteresowaniu naszą szkołą tych wszystkich, którzy cenią sobie przyjemne otoczenie, wygodę i swój czas. Szkoła nasza z powodzeniem nadąża za szybkimi zmianami otaczającej rzeczywistości. Swoim uczniom ma do za-proponowania dobrą bazę dydaktyczną, przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, życzliwych wychowawców i nauczycieli. Oferujemy praktykę w pracowniach szkolnych i zakładach pracy, Dzięki bardzo dobrej współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, solidnie przygotowujemy naszych uczniów do egzaminu czeladniczego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, co przekłada się na wysoki wynik zdawalności tych egzaminów. Od 2017 roku uczniowie podejmują staże w nowoczesnych zakładach i firmach. Planowane są również płatne staże dla uczniów w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i staże zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ ze szkołami z Francji, Hiszpanii i Włoch. Szkoła oferuje swoim uczniom profesjonalnie wyposażone pracownie w sprzęt informatyczny, pomoce dydaktyczne, pracownie komputerowe z szybkim dostępem do Internetu, bibliotekę szkolną, a dla uczniów z poza terenu Miasta Poznania świetlicę. Uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych. Do ich dyspozycji są koła zainteresowań np. "Kuchnia Staropolska", "Obsługa kasy fiskalnej", "Klub Zawodowców - doradztwo zawodowe", "Warsztaty kulinarne - Smaki Poznania", zajęcia matematyczne, sportowe.... Wszyscy mogą rozwijać swoje predyspozycje do pracy społecznej w ramach organizacji działających w szkole. Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że szkoła nasza jest dla wszystkich, którym nauka przychodzi z pewnymi trudnościami. Miejsce w naszej szkole znajdzie się dla każdego, kto chce uczęszczać do szkoły wolnej od przemocy i agresji, nowoczesnej i stale rozwijającej się, otwartej na nowe pomysły i ludzi. Od 1 września 2003 r. funkcjonują w naszej szkole klasy terapeutyczne, w których kształci się młodzież z normą intelektualną. Są to klasy, w których uczniowie mający przejściowe kłopoty z nauką i znaleźli warunki dla dalszego rozwoju. Absolwenci klas terapeutycznych mogą kontynuować naukę w szkole średniej: Branżowej Szkole II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, pozwala to zaspokoić aspirację młodzieży chcącej zdobyć średnie wykształcenie. Nasi uczniowie uczą się w mało licznych klasach, co pozwala na znaczną indywidualizację nauczania i gwarantuje końcowy sukces. Naczelną ideą naszej pracy jest prowadzenie naszych uczniów do pełnego rozwoju, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć godnie dla siebie i innych, bo jak mawiał Adolf Dygasiński "W wychowaniu nie tyle dają się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile następstwa złej". Nie zmarnuj więc swojej szansy na lepsze, dorosłe życie. Bądź mądrzejszy i szybszy od innych!