Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Żniwna 1, 61-663 Poznań
Telefon
618200992
Fax
618289163
E-mail
Strona www
Dyrektor
Andrzej Maciejak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ulicy Żniwnej 1
 • Staże zawodowe w ramach projektu ERASMUS+ we Włoszech, Francji, Hiszpani
 • kuchnia staropolska
 • śniadanie na Żniwnej
 • wycieczka do Drezna
 • Smaki Poznania
 • lipdub
 • lipdub
 • zajęcia taneczne
 • pokazy kulinarne
 • współpraca z pracodawcami - konkurs kulinarny
 • zespół teatralno-taneczny
 • staże w zakładach pracy
 • zajęcia pozalekcyjne
 • konkurs cukierniczy
 • zajęcia sportowe
 • flambirowanie
 • piekarze
 • ślusarz
 • krawiec
 • sprzedawca
 • cukiernik
 • przygotowania do ogólnopolskiego konkursu cukierniczego
 • ZAPRASZAMY
Opis
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 z Oddziałami Terapeutycznymi proponuje w roku szkolnym 2019/2020 naukę w klasach terapeutycznych dla uczniów mających trudności w nauce i posiadających aktualną opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem kontynuacji nauki w klasie terapeutycznej. Uczniowie realizują praktyki w pracowniach szkolnych lub zakładach pracy. Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły lub prowadzone są w formie kursów zawodowych. Wszyscy uczniowie objęci są indywidualizacją w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Liczba uczniów w klasie od 10 do 15. Szkoła posiada nowe i profesjonalne wyposażone pracownie na ternie szkoły, szkolące w zawodach: cukiernik, krawiec, kucharz, ślusarz, sprzedawca oraz nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w komputery, rzutniki, tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne. Po zakończeniu edukacji, uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia. Od lat z młodzieżą pracuje doświadczona kadra pedagogiczna. Na terenie szkoły uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologa, pedagoga, opiekę medyczną (pielęgniarka). Zaplecze sportowe jest bardzo dobre (sala gimnastyczna, profesjonalna siłownia, boiska ze sztuczną nawierzchnią). Dla aktywnych uczniów proponujemy wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, udział w projektach współfinansowanych ze środków UE (Erasmus+). Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w zawodach: cukiernik, kucharz, krawiec, sprzedawca, ślusarz. Stawiamy na rozwój talentów każdego ucznia. W szkole panuje miła i życzliwa atmosfera. Kształcimy w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz, krawiec, fryzjer, sprzedawca,  ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, stolarz. Kierownik szkolenia praktycznego pomaga kandydatom w znalezieniu praktyk w zakładach pracy. Kandydaci, którzy nie posiadają opinii do klasy terapeutycznej, a zainteresowani są kontynuacją nauki w naszej szkole, powinni niezwłocznie zgłosić się na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Facebook zsz nr 2 poznan
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Dzielnica Stare Miasto w pobliżu Cytadeli Poznańskiej. Nasza szkoła położona jest na ul. Żniwnej 1. Jest to boczna ulica od ul. Winogrady. Dojazd MPK tramwaj nr 3,4,10 do ulicy Żniwnej lub szybki tramwaj oraz autobusy 68, 71, 69, 82, 90 z dojściem od ul. Słowiańskiej.
Historia
Od 1 września 2003 r. funkcjonują w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 klasy terapeutyczne, w których kształci się młodzież z normą intelektualną. Są to klasy dla uczniów, którzy mają przejściowe kłopoty z nauką. Nasi uczniowie uczą się wybranego zawodu w mało licznych klasach, co pozwala na znaczną indywidualizację nauczania i wsparcie nauczycieli. Kandydatom którzy ukończyli 18-sty rok życie proponujemy naukę zawodu w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych, które są równocześnie pracowniami egzaminacyjnymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Dzięki dobrej współpracy szkoły z pracodawcami, uczniowie ci kierowani są w drugim i trzecim roku nauki na praktyki do zakładów rzemieślniczych i firm. Pozostali kandydaci mogą podjąć praktyki w zakładach pracy jako młodociani pracownicy. Ukończenie szkoły gwarantuje uzyskanie wysokich umiejętności zawodowych, zapewniających zatrudnienie w zakładach rzemieślniczych i dużych zakładach produkcyjnych. Absolwenci klas terapeutycznych mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia czy liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, pozwala to zaspokoić aspiracje młodzieży chcącej zdobyć średnie wykształcenie. Istnieje również możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych lub uzyskanie drugiego zawodu uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Koła zainteresowań
W szkole działają koła pozalekcyjne cieszące się dużym zainteresowaniem młodzieży np. „Kuchnia Staropolska”, „Smaki Poznania”, „Obsługa kasy fiskalnej”, „Klub zawodowców – doradztwo zawodowe”, zespół teatralno-taneczny „Żniwiarze”, zajęcia matematyczne, sportowe i inne. Szkoła organizuje dla uczniów staże zawodowe, kursy specjalistyczne i szkolenia.
Kontakty zagraniczne
Realizacja wymiany młodzieży z partnerem z Francji w ramach programu Erasmus+. Projekt zakłada przede wszystkim podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów. Planowana jest również od roku 2019 wymiana ze szkołami z Niemiec, Włoch i Hiszpanii.
Osiągnięcia
W szkole realizowane były i są projekty unijne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którymi objęci są uczniowie m.in. „Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu”, „ Pracownie Internetowe dla Szkół". Szkoła pozyskuje wciąż nowe środki EFS w ramach zajęć programowych i dodatkowych. Pomaga to uczniom podnieść ich kompetencje kluczowe potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Od 2003 roku szkoła współpracuje z licznymi zakładami rzemieślniczymi, zrzeszonymi w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, w których młodzież podejmuje praktyczną naukę zawodu jako młodociani pracownicy. Tylko w 2017 roku zostały podpisane umowy patronackie z Cechem Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, Ogólnopolskim Cechem Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy, firmą METPOL, Dzięki tej współpracy nasi uczniowie podejmujący praktyki w zakładach pracy, mogą liczyć na większe wsparcie i dodatkowe kursy i szkolenia. Młodzież ucząca się zawodu w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych (kucharz, cukiernik, ślusarz, krawiec) ma możliwość odbycia praktyk w zakładach współpracujących ze szkołą, co zwiększa ich szanse na rynku pracy. Szkoła od 2013 roku współpracuje z POMOST – Fundacją Pomocy Socjalnej, która wspiera uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Nasi uczniowie uczestniczą w licznych konkursach przedmiotowych, zawodowych i sportowych na szczeblu powiatowym, okręgowym, wojewódzkim zdobywając wyróżnienia i nagrody. Przekłada się to na sukcesy naszych absolwentów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych: - egzamin czeladniczy przeprowadzany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą, - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą i zrzeszonymi w niej cechami rzemieślniczymi. Uczniowie realizują praktyczną naukę w profesjonalnych zakładach pracy jako młodociani pracownicy. Tylko w 2017 roku zostały podpisane umowy patronackie z Cechem Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, Ogólnopolskim Cechem Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy, firmą METPOL. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie podejmujący praktyki w zakładach pracy, mogą liczyć na większe wsparcie, dodatkowe kursy i szkolenia. Pracodawcy współpracują również ze szkołą przy organizacji szkolnych projektów edukacyjnych, konkursów zawodowych, specjalistycznych szkoleń zawodowych. Uczniowie po zakończeniu nauki z powodzeniem przystępują do egzaminów czeladniczych uzyskując kwalifikacje zawodowe. Drzwi otwarte

23 marca 2019 r. w godz. 9:00 - 12:00 (o godz.10:00 pokazy cukiernicze i kulinarne).

Indywidualnie w każdy wtorek w godz.14:00 - 17:00 po uzgodnieniu telefonicznym - tel. 618200992


Zakres wiekowy
Do 24 roku życia
Zajęcia pozalekcyjne
W zależności od zainteresowań proponujemy uczniom: zajęcia kulinarne "Smaki Poznania" przy udziale Winogradzkiej Telewizji Kablowej, kurs obsługi kasy fiskalnej, zajęcia muzyczne, sportowe i wiele innych.