Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Przyrodniczych

Adres
ul.Golęcińska 9, 60-626 Poznań
Telefon
61 8464 485
E-mail
sekretariat.zsp@up.poznan.pl
Strona www
zsppoznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Przyrodniczych prowadzony jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Integracja europejska i środki unijne stwarzają zapotrzebowanie na absolwentów szkół o profilu techniczno – środowiskowym. Klasy są podzielone na grupy, w których jedna kontynuuje naukę języka angielskiego, a druga niemieckiego. Drugi język realizowany jest od podstaw. Lekcje odbywają się na jedną zmianę. Szkoła otoczona jest zielenią, posiada pięknie położone obiekty sportowe, włącznie z dużym boiskiem wyłożonym sztuczną trawą oraz zespołem boisk „Orlik 2012”. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki. Przy szkole jest  internat. Zdobycie zawodu technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki , technik weterynarii daje uprawnienia do prowadzenia gospodarstw rolnych i korzystania ze środków unijnych.

Patronat nad poszczególnymi klasami obejmują takie instytucje i firmy jak: Wielkopolska Izba Rolnicza, PH ,,Agromarket w Jaryszkach, KUHN - Maszyny Rolnicze, Uniwersytet Przyrodniczy, Polska Izba Gospodarcza, itd.

W technikum możesz podjąć naukę w następujących zawodach:

Technik agrobiznesu - absolwent w wyniku kształcenia umie:

- projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie,

- stosować przepisy formalno – prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej,

- opracowywać i stosować efektywne strategie marketingowe,

- prowadzić rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, 

- organizować pracę małych zespołów pracowniczych,

- poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej,

- sporządzać podstawowe dokumenty związane z działalnością firmy,

- dobierać i stosować użytkowe programy komputerowe i inne środki techniki biurowej.

Technik inżynierii środowiska i melioracji trafia w aktualnie rosnące zainteresowanie człowieka środowiskiem naturalnym i harmonijnym współżyciem z przyrodą. W wyniku kształcenia absolwent umie między innymi:

- charakteryzować stan środowiska przyrodniczego,

- czytać i wykonywać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno,– wysokościowe,

- wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne,

- wykonywać lokalną sieć wodociągowo – kanalizacyjną,

- utylizować odpady ciekłe i stałe,

- eksploatować i konserwować systemy wodno,– melioracyjne,

- posiada uprawnienia budowlane.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - absolwent w wyniku kształcenia umie:

- zastosować zasady uprawy roli i roślin oraz wybranych działów chowu zwierząt,

- posługiwać się rachunkiem ekonomicznym przy planowaniu procesów produkcyjnych i usługowych,

- projektować mechanizację produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- charakteryzować technologie napraw pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,

- wykonać czynności regulacyjne, obsługowe i konserwacyjne sprzętu rolniczego,

- wykonać podstawowe prace sprzętem rolniczym,

- wykrywać i naprawić usterki  sprzętu rolniczego,

- obsługiwać sprzęt komputerowy.

Technik weterynarii - absolwent umie między innymi:

- pomagać lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,

- kontrolować stan zdrowotny i higieniczny zwierząt,

- wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Zajęcia praktyczne prowadzone są częściowo na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - absolwent umie między innymi:

- organizować i wykonywać montaż, kontrolę pracy i naprawę urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej wiatru, wody, słońca i ziemi,

- umie wykorzystać  elementy budownictwa, energetyki i ekologii w pozyskiwaniu energii odnawialnej. 

Szkolenia praktyczne w zawodzie technik weterynarii oraz urzdzeń i systemów energetyki odnawialnej odbywają  się częściowo w pracowniach i z kadrą Uniwersytetu Przyrodniczego. Kwalifikacje rolnicze uczniowie zdobywać będą w gospodarstwie patronackim, a wiedzę uzupełnią podczas wymiany doświadczeń ze szkołą we Francji, Niemczech.

W szkole można uzyskać uprawnienia do obsługi sprzętu technicznego oraz odbyć szkolenia specjalistyczne na weterynarii i energetyce odnawialnej. 

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i do egzaminu maturalnego. 

Od września 2018 roku ZSP tworzą: Technikum Środowiska oraz Policealna Szkoła Przyrodnicza.

Zespół Szkół Przyrodniczych dysponuje własnym internatem młodzieżowym na terenie szkoły.