Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
Telefon
61-8658683
Fax
61-8658214
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Andrzej Kaczmarek
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Opis

W XXXI Liceum Ogólnokształcącym proponujemy naukę w oddziałach:

oddział A - zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym (klasa ratowniczo-pożarnicza)

                 klasa kosmetyczna

oddział B - oddział porządku publicznego (klasa policyjna).

Klasa policyjna, ratowniczo- pożarnicza oraz kosmetyczna to klasy powstałe w wyniku innowacji programowych.

- porządku publicznego (klasa policyjna)- wprowadzony zostaje nowy przedmiot o nazwie "Bezpieczeństwo publiczne" i modyfikacja zajęć wychowania fizycznego, w ramach którego uczniowie poznają podstawy samoobrony, będą doskonalić pływanie i przygotowywać się do testów obowiązujących przy rekrutacji do służby w Policji. Podczas nauki w ramach dodatkowego przedmiotu "Bezpieczeństwo publiczne" uczniowie zapoznają się z podstawowymi wiadomościami z zakresu kryminalistyki, porządku publicznego, musztry, elementów prawa czy Ustawą o Policji. Uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych, a także przybliżeniem uczniom zawodu będą zajęcia warsztatowe dotyczące pracy w policji i wojsku prowadzone przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz innymi instytucjami wspierającymi.Głównym zadaniem tego innowacyjnego programu jest przybliżenie młodzieży pracy w Policji, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promowanie bezpiecznych postaw i zachowań oraz potrzeba zdobycia profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w służbach porządkowych.

- zarządzania bezpieczeństwem kryzysowym (klasa ratowniczo- pożarnicza)- wprowadzony zostaje nowy przedmiot o nazwie "Bezpieczeństwo kryzysowo-ratownicze" i modyfikacja zajęć wychowania fizycznego o pływanie i nowy blok tematyczny - sprawność specjalna, który przygotuje przyszłych absolwentów do testów obowiązujących m. in. podczas rekrutacji do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia z Bezpieczeństwa kryzysowo-ratowniczego pozwolą przyszłym absolwentom poznać zasady działania państwa w sytuacjach specyficznych, mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia wielu ludzi.Uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych, a także przybliżeniem uczniom zawodu będą zajęcia warsztatowe dotyczące ratownictwa i pożarnictwa w oparciu o bazę w szczególności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. Celem innowacji jest pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacji poprzez nabycie niezbędnych umiejętności dla wyboru zawodu związanego z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, z uwzględnieniem zawodów pożarniczych i ratowniczych W ramach tych kierunków odbywają się dwa obozy szkoleniowe. W klasie obowiązują mundury.

- klasa kosmetyczna - dedykowana jest uczniom, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia w kierunku kosmetologii, stylizacji i wizażu oraz chcieliby swoją przyszłość związać z branżą kosmetyczną. Program nauczania pozwoli absolwentom tego kierunku skuteczniej starać się o pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, sklepach czy firmach kosmetycznych. Uczeń może zostać specjalistą, który wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej, a także pozyskuje informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce. Zdobyta wiedza i umiejętności będą mogły być rozwijane na studiach stosownie do indywidualnych możliwości, zainteresowań i predyspozycji.

Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się w centrum miasta Poznania naprzeciwko terenów wystawowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dojście do szkoły z dworca kolejowego zajmuje około 8 minut. Do szkoły można dojechać tramwajami linii 6, 10, 11,15. W pobliżu szkoły ma przystanek autobus linii 64.
Historia
Początki obecnego Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego czerwca 56 sięgają roku 1919, kiedy to powstała Miejska Szkoła Handlowa. Nawiązywała ona do tradycji Szkoły Wieczorowej kształcącej pracowników handlu założonej w 1846 roku oraz działającej od 1907 roku Miejskiej Szkoły Handlowej. Początkowo szkoła działała w dzierżawionym budynku przy ul. Podgórnej 12. Kolejne adresy to ul. Wrocławska, ul. Różana, ul. Focha (obecnie ul. Głogowska). 1 września 1930 roku szkoła przeniosła się do swojej stałej, obecnej siedziby, gmachu przy ul. Śniadeckich 54/58. W wyniku realizacji reformy jędrzejowiczowskiej 1 września 1935 r. w miejsce Miejskiej Szkoły Handlowej powstało czteroletnie Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Gimnazjum posiadało pracownię towaroznawczą, kupiecką (ze wzorcowymi sklepami), pracownię techniki reklamy (z oknami wystawowymi naturalnej wielkości), salę maszyn, pracownię geograficzną. Działała biblioteka dysponująca księgozbiorem, dla uczniów i pedagogów, sięgającym 12 tys. woluminów. W czasie wojny w budynku przy ul. Śniadeckich mieściły się kolejno: - Oddział Aprowizacji Obywatelskiej Stołecznego Miasta Poznania; - siedziba „Luftgaukommando”; - fabryka „Telefunken”; - radziecki szpital wojskowy. Całe wnętrze przebudowano, a wyposażenie szkoły – meble, pomoce dydaktyczne – zniszczono. Już 9 lutego 1945 roku nauczyciele pod kierunkiem prof. Mariana Wojciechowskiego i prof. Mariana Grabowskiego przystąpili do organizacji Miejskich Szkół Handlowych, chwilowo w budynku przy ul. Słowackiego. Dzięki staraniom, władze radzieckie zwolniły macierzysty budynek szkoły i po kapitalnym remoncie szkoła wróciła na ul. Śniadeckich 54/58. W latach 50. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna opracowały charakterystykę absolwenta będącą podstawą w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dużą wagę przywiązywano do działalności pozalekcyjnej, aktywnie pracowały organizacje szkoły: ZHP, ZMP, później ZMS, Liga Morska, PCK, TPPR, LOK, a także rozwinął się ruch turystyczno krajoznawczy, kwitła działalność na rzecz rozwoju Ziem Odzyskanych. Szkoła utrzymywała kontakty ze szkołami w Wersku i Buczku Wielkim na Ziemi Złotowskiej, połączone ze zbiórką książek i osobistymi kontaktami z autochtonami. Prężnie działo Koło Przyjaciół Ziemi Koszalińskiej oraz Koło Miłośników Ziemi Wielkopolskiej, które pielęgnowało zamiłowanie do rodzimego folkloru, tradycji i obrzędów. Duże znaczenie odgrywała działalność Spółdzielni Uczniowskiej i Szkolnej Kasy Oszczędnościowej. Zdolności muzyczne uczniów doskonaliło Koło „Prosimfonika” i chór szkolny. Koło „Proscenium” przygotowało 14 premier teatralnych. Rozwijała się również działalność sportowa. Samorządność wśród młodzieży rozwijały rady klasowe oraz Rada Uczniowska. Szczególne osiągnięcia dydaktyczne w latach 80. mieli nauczyciele – ekonomiści. Ich sukcesy wyrażają się wynikami uczniów Liceum Ekonomicznego biorącymi udział w konkursach na najlepszą pracę dyplomową z przygotowania zawodowego. W latach 1979-83 uczniowie zdobyli 7 nagród i 13 wyróżnień. Szkoła brała również udział w konkursie na znajomość Małego Rocznika Statystycznego i w Międzywojewódzkim Turnieju Ekonomicznym (w latach 1984-87 uczniowie zdobyli 4 narody główne i 3 wyróżnienia). Od roku szkolnego 1987/88 szkoła bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Ważnym ogniwem w pracy szkoły są komisje przedmiotowe skupiające nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Dbają one ciągle o doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, o pogłębianie wiedzy merytorycznej i metodycznej. Dużą wagę przywiązywano i przywiązuje się do dnia dzisiejszego w szkole do działalności wychowawczej. W Zespole Szkół Handlowych kształtujemy profil ucznia oparty na systemie wartości takich jak: kultura osobista i kultura słowa, wrażliwość na potrzeby otoczenia, tolerancja, współpraca, kreatywność, patriotyzm, odpowiedzialność. Praca z uczniami oparta jest na szkolnym programie wychowawczym, oraz szkolnym programie profilaktyki, a oferta edukacyjna jest spójna z podstawa programową, potrzebami uczniów, a także z potrzebami rynku pracy. Jesteśmy szkołą mającą opinię szkoły bezpiecznej i przyjaznej.
Koła zainteresowań
W szkole działają koła zainteresowań , a wśród nich koła o charakterze sportowym m.in. koło tańca i fitness, samoobrony, siatkówki dziewcząt oraz koło survivalowo-obronne. Koła o charakterze ekonomicznym: koło "Moja firma", "Z rachunkowością na Ty", koło współpracy z instytucjami i firmami, koło olimpiad i turniejów handlowo-menedżerskich. Koła ogólnokształcące: koło "Z matematyką za pan brat", koło wiedzy o krajach anglojęzycznych, Szkolny Klub Europejski, koło dziennikarskie, koło plastyczne. Koła o charakterze kulturalnym: koło teatralne koło teatralne „Scena i ja”, koło miłośników tradycji, koło recytatorskie, koło Proscenium, koło turystyczne. 
Kontakty zagraniczne
Szkoła utrzymuje dobre kontakty i wymianę międzynarodową ze szkołami w Niemczech, Francji oraz Gruzji.
Osiągnięcia
W szkole realizowane były i są projekty unijne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którymi objęci są uczniowie m.in. „Pierwsze kroki w biznesie”, „Moja pierwsza firmy” „Uczeń z certyfikatem- sojusznik pracodawcy”. Szkoła stara się pozyskiwać wciąż nowe środki EFS w ramach zajęć programowych i dodatkowych, Pomaga to uczniom pogłębiać wiedzę wymaganą na przyszłym stanowisku pracy. W ramach wsparcia unijnego uczniowie otrzymują materiały biurowe, stroje służbowe oraz posiłki. Szkoła od 2008 roku współpracuje z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. W ramach tej współpracy uczniowie biorą udział w zajęciach kształtujących kompetencje społeczne: „Life Skills - Trening Umiejętności Społecznych”, gdzie tworzą i realizują projekty prospołeczne wedle własnego pomysłu. Szkoła współpracuje także z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą m.in.: w „Dniu Przedsiębiorczości”- podczas którego poznają od strony praktycznej zasady funkcjonowania firm i instytucji, biorą udział w warsztatach o tematyce ekonomicznej, tworzą Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo- w którym samodzielnie organizują działalność gospodarczą, czyli gromadzą potrzebny kapitał, sporządzają biznesplan, prowadzą badania marketingowe, wybierają produkt (lub usługę), a następnie organizują produkcję oraz sprzedają swoje wyroby (usługi). Szkoła, za promowanie systematycznego rozwijania umiejętności i wiedzy uczniów z zakresu przedsiębiorczości oraz kształtowania przedsiębiorczej kultury szkoły, w kwietniu 2010 r. otrzymała Certyfikat Jakości ”Szkoła Przedsiębiorczości” przyznawany na okres trzech lat. Zespół Szkól Handlowych jest jedną z niewielu szkól w Wielkopolsce, „po ukończeniu, której absolwenci nie stają się klientami powiatowych urzędów pracy”. Podejmują oni dalszą naukę lub potrafią doskonale znaleźć miejsce dla siebie na rynku pracy”. Uczniowie szkoły uczestniczą w konkursach i olimpiadach o tematyce: ekonomicznej, logistycznej, hotelarskiej, historycznej, matematycznej, polonistycznej, sportowej, survivalowo-obronnej na szczeblu powiatowy, okręgowym, wojewódzkim zdobywając wyróżnienia i nagrody, m. in.: - I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Usuwamy azbest” - mistrzostwo Poznania w rozgrywkach Szkolnej Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt w roku szkolnym 2012/2013 - II miejsce w Polsce w konkurencji pierwsza pomoc przedmedyczną w konkursie Klasa Policyjna Roku 2012 - III miejsce w Poznaniu w konkursie obrony cywilnej organizowanym przez WZKiB UM Poznania - III miejsce w Poznaniu w zawodach pierwszej pomocy organizowanych przez PCK - VII miejsce w Polsce w konkursie „Daj drugie życie elektrośmieciom” Ponadto prowadzimy edukację społeczną z zakresu pierwszej pomocy, zasad ruchu drogowego oraz ekologii w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Szkoła bierze udział w licznych projektach edukacyjnych m. in.: - program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”; - projekt „ Life Skills - Trening Umiejętności Społecznych”, - udział kampanii społecznej „Krewniacy” poprzez coroczną organizację zbiórki krwi; - „Dzień Przedsiębiorczości” oraz „Moje Finanse” w ramach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości; - projekt "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" dotyczy profilaktyki raka szyjki macicy”; - projekt "Świąteczna zbiórka żywności" organizowany przez Federację Polskich Banków Żywności. Wybór naszej szkoły to z pewnością dobra inwestycja w przyszłość.