Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie
Zespół szkół
Adres
ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina
Telefon
61 8 122 491
Fax
61 8 122 491
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Mariusz Palka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Budynek Szkoły w Murowanej Goślinie
 • sala gimnastyczna
 • sala językowa
 • Klasa wielozawodowa
Opis
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: w Murowanej Goślinie proponuje naukę w trzech oddziałach. Od września 2018 r. uczniowie klasy patronackiej firmy SOLARIS BUS & COACH S.A. w Bolechowie będą mogli się kształcić się w zawodzie mechatronik. Nauka we wszystkich oddziałach (i zawodach) trwa trzy lata. Co roku uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia wyjeżdżają na specjalistyczne kursy zawodowe, na których odbywa się teoretyczna nauka zawodu. W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczną naukę zawodu zgłębiają w wybranych przez siebie zakładach pracy lub w zakładach patronackich (np.: firmy SOLARIS). Zajęcia w naszej szkole odbywają się na jednej zmianie, wielkim atutem jest bezpieczeństwo (szkoła posiada monitoring) oraz brak anonimowości uczniów. Na terenie szkoły znajduje się otwarte boisko wielofunkcyjne. Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, między innymi gastronomiczne i sportowe. W ramach projektu unijnego w ofercie są kursy dla uczniów tj.: na prawo jazdy kat. B oraz kurs operatora wózka widłowego.

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie prezentuje:

Drodzy Absolwenci 8-letnich Szkół Podstawowych
Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół  oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.
Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się wspólnie z Miastem Poznań.

Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Powiatu Poznańskiego oraz Poznania wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU !!!

Ze względu na stan epidemiczny wnioski można składać:
 1. Przez SYSTEM NABÓR PCSS (wybierając przyślij „wyślij wniosek”)
 2. Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
 3. Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru
WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób złożenia wniosku!!!

Drogi Absolwencie 8-letniej szkoły podstawowej, możesz wybrać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:

4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.


Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i branżowej szkole daje możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie branżowej szkoły, nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego - po jej ukończeniu będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?

Harmonogram działań:
1) Możesz wybrać nie więcej niż 6 szkół ponadpodstawowych (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).
PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w nie więcej niż 6 wybranych przez Ciebie szkołach:

- wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),

- zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej, trzeciej czy kolejnej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno - od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

PAMIĘTAJ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły. Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE WNIOSKU

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl – nabór powiat poznański w Zakładce DOKUMENTY.

UWAGA! Wniosek wypełniony tylko elektronicznie a nie przesłany do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji.

PAMIĘTAJ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł złożyć wniosek o przyjęcie po zakończeniu rekrutacji do szkoły, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

- zaświadczenie lekarskie – obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

- zaświadczenie o praktyce – dla młodocianych pracowników

Nowe zasady dotyczące składania zaświadczeń i orzeczeń

do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. W opisywanej sytuacji, odpowiednio ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Niezłożenie w terminie do dnia 24 września 2021 r., odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Na terenie województwa wielkopolskiego badania kandydatów do szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia organizuje Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy. Zasady przeprowadzenia ww. badań wraz z wykazem jednostek badających i obowiązującymi wzorami dokumentów opublikowane są na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy (https://www.wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021r. godz.15.00. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy gdy dołączono wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Więcej informacji na: www.zsbolechowo.edu.pl.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum Murowanej Gośliny. Przejście z przystanku autobusowego oraz dworca kolejowego zajmuje około 5 minut.
Historia
W roku 2019 szkoła w Murowanej Goślinie została rozbudowana, dzięki czemu powstało nowoczesne centrum edukacji ogólnokształcącej i zawodowej. Podczas swojej wieloletniej działalności wykształciła wielu młodocianych pracowników różnych zawodów: blacharzy samochodowych, elektromechaników i mechaników pojazdów samochodowych, lakierników, cieśli, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarzy-tynkarzy, ślusarzy, dekarzy, stolarzy, elektromechaników, elektryków, kamieniarzy, monterów sieci i instalacji i sanitarnych, cukierników, piekarzy, kucharzy, krawców, fryzjerów, sprzedawców, mechatroników, magazynierów i innych. W ostatnich latach budynek naszej szkoły został gruntownie wyremontowany. Odnowiono sale lekcyjne: pracownię gastronomiczną, wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt (piec konwekcyjno-parowy, schładzarka szokowa, zmywarka do naczyń, meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej i inne urządzenia). Z pracowni korzystają także uczniowie oddziałów szkoły zawodowej – kucharze i cukiernicy.
Koła zainteresowań

W szkole działają m.in.:

 • koło gastronomiczne,
 • koła sportowe (posiadamy na terenie szkoły boisko wielofunkcyjne),
 • koło plastyczne,
 • koło turystyczne,
 • koło przyrodnicze,
 • koło "Pozytywnie zakręceni".
Osiągnięcia
Stypendia za wyniki w nauce Rady Powiatu Poznańskiego oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów. Liczne sukcesy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich w dziedzinach związanych z profilem szkoły np.: zdobycie tytułu "Młody Kreator Sztuki Kulinarnej" w ogólnopolskim konkursie gastronomicznym zorganizowanym przez firmę Unilever Food Solutions, Osiągnięcia: XIII Konkurs Gastronomiczny - uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki: I miejsce w kategorii desery z nutką piernikową; II miejsce w kategorii zakąski. W III Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Literacka Kuchnia” uczennice technikum żywienia zdobyły II miejsce w kategorii zakąska. Zdobywamy I miejsca w konkursach zorganizowanych pod patronatem Starosty Powiatu Poznańskiego na: Eko-kanapkę, na najsmaczniejszą i najpiękniej podaną zupę (w ramach projektu: "Wiecie, co jecie w poznańskim powiecie"); otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie: "Nakręć się na zdrowie" za piosenkę "Łap to zdrowie"; wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu "Primerba Cup" podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich; II miejsce w etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu "Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości"; czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej i inne osiągnięcia.
Drzwi otwarte
Termin drzwi otwartych podany zostanie na stronie internetowej szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • "Warsztaty z dietetyki"
 • "Zostań Mistrzem Sztuki Kulinarnej"
 • "Szkoła z wypiekami"
 • "Warsztaty kulinarne z profesjonalistką"
 • "Szkolny Klub Biegacza"
 • "Aktywni i Zdrowi - Pogromcy Nudy"
 • Redakcja Gazetki Uczniowskiej "Sukces Murowany"