Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Bolechowie
Zespół szkół
Adres
ul. Obornicka 1, Owińska, 62-005 Bolechowo
Telefon
61 8 126 040
Fax
61 8 126 040
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Mariusz Palka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Technik informatyk
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik logistyk
 • Tytuł "Srebrnej Szkoły 2020"
Opis
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ma swoją lokalizację dwóch budynkach: W BOLECHOWIE i W MUROWANEJ GOŚLINIE. W Bolechowie młodzież kształci się na poziomie liceum ogólnokształcącego i technikum, natomiast w Murowanej Goślinie na poziomie szkoły zawodowej dla młodzieży - branżowej szkoły I stopnia, i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie w roku 2016 obchodziło jubileusz 25 - lecia istnienia. W szkole panuje rodzinna atmosfera, uczniowie nie są anonimowi, zapewnione mają poczucie bezpieczeństwa. TECHNIKUM rozpoczęło działalność w Zespole Szkół w Bolechowie w 2008 roku. Powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Pierwszym zawodem, który mogli uzyskać w naszej szkole absolwenci dotychczasowego gimnazjum jest technik logistyk. Nauczanie praktyczne prowadzimy we współpracy z fabryką autobusów "SOLARIS BUS & COACH S.A.". Technik logistyk pracę znajdzie w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego. Zajmuje się m. in. zapewnieniem ciągłości dostaw produktów koniecznych do produkcji magazynowania organizacją transportu wewnętrznego, krajowego, zagranicznego. Od 2012 roku proponujemy również kształcenie w zawodach: technik informatyk. W klasie informatycznej uczeń będzie przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych - projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania sieciami, - projektowania baz danych i administrowania bazami, - tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania stronami i aplikacjami. Klasy technikum mają w naszym Zespole Szkół dostęp do bazy sportowej (strzelnica, sala gimnastyczna, siłownie, nowe boisko sportowe, sprzęt sportowy) jak i do bazy dydaktycznej (biblioteka, czytelnia, sale komputerowe, itp.). Uczniowie realizują się w sporcie w kołach zainteresowań, w tym szczególnie w kole miłośników logistyki. Biorą udział w konkursach i olimpiadach osiągając wysokie lokaty. Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego oraz do matury. Po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje tytuł technika w danym zawodzie, a po zdaniu matury może kontynuować naukę na wszystkich wyższych uczelniach. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych np.: w 2012 roku uzyskaliśmy najlepszy wynik zdawalności egzaminu zawodowego z logistyki w Wielkopolsce - 89% (dla porównania średnia w Wielkopolsce-80%, w Poznaniu-77%, a w kraju-70%). W ubiegłych latach egzamin zawodowy z informatyki miał zdawalność 100%. Uczniowie w ramach projektu unijnego "Gotowi do pracy..." - uczestniczyli w kursach tj.: dla technika logistyka - kurs operatora wózka widłowego, kurs na prawo jazdy kat. B, C, C+E; dla technika informatyka - kurs bazy danych i tworzenia aplikacji internetowych, sieci komputerowe, projektowanie sieci komputerowych lub zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi. W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 uczniowie Technikum w Bolechowie biorą udział w projekcie unijnym "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie". Projekt obejmuje zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego w biznesie, z zakresu gastronomii, obsługi klienta hotelowego, logistyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także praktyki i staże zawodowe oraz kursy zewnętrzne dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, C1 i obsługi pakietów biurowych.

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie prezentuje:

Drodzy Absolwenci 8-letnich Szkół Podstawowych
Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół  oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.
Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się wspólnie z Miastem Poznań.

Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Powiatu Poznańskiego oraz Poznania wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU !!!

Ze względu na stan epidemiczny wnioski można składać:
 1. Przez SYSTEM NABÓR PCSS (wybierając przyślij „wyślij wniosek”)
 2. Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
 3. Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru
WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób złożenia wniosku!!!

Drogi Absolwencie 8-letniej szkoły podstawowej, możesz wybrać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:

4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.


Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i branżowej szkole daje możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie branżowej szkoły, nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego - po jej ukończeniu będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?

Harmonogram działań:
1) Możesz wybrać nie więcej niż 6 szkół ponadpodstawowych (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).
PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w nie więcej niż 6 wybranych przez Ciebie szkołach:

- wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),

- zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej, trzeciej czy kolejnej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno - od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

PAMIĘTAJ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły. Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE WNIOSKU

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl – nabór powiat poznański w Zakładce DOKUMENTY.

UWAGA! Wniosek wypełniony tylko elektronicznie a nie przesłany do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji.

PAMIĘTAJ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł złożyć wniosek o przyjęcie po zakończeniu rekrutacji do szkoły, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

- zaświadczenie lekarskie – obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

- zaświadczenie o praktyce – dla młodocianych pracowników

Nowe zasady dotyczące składania zaświadczeń i orzeczeń

do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. W opisywanej sytuacji, odpowiednio ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Niezłożenie w terminie do dnia 24 września 2021 r., odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Na terenie województwa wielkopolskiego badania kandydatów do szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia organizuje Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy. Zasady przeprowadzenia ww. badań wraz z wykazem jednostek badających i obowiązującymi wzorami dokumentów opublikowane są na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy (https://www.wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.


Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy gdy dołączono wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Więcej informacji na: www.zsbolechowo.edu.pl.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusami linii: 341 (trasa: Poznań, Rondo Śródka - Poznań, Gdyńska Karolin - Czerwonak, Gdyńska - Owińska, Bydgoska - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla); 342 (trasa: Poznań, Rondo Śródka - Poznań, Gdyńska Karolin - Czerwonak, Gdyńska - Owińska, Dworcowa - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla); 348 (trasa: Poznań, Os. Sobieskiego - Poznań, Radojewo II - Biedrusko, Park - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla);  Szynobusem (trasa: Poznań Główny - Murowana Goślina - Łopuchowo - Wągrowiec - Gołańcz).
Historia
Szkołę utworzono w 2008 roku. Wybierając tą szkołę będziesz miał wpływ na tworzenie jej tradycji i historii.
Koła zainteresowań

Koła przedmiotowe: biologiczne, turystyczne, bibliotekarskie, Akademia CISCO, kurs języka SQL.

Kluby m.in.: strzelecki, sportowy, mediatora, DKF (filmowy).

Osiągnięcia
Nasze sukcesy:
 1. W Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY - uzyskanie przez Technikum w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie tytułu: "Srebrnej Szkoły 2020" i zajęcie 116 miejsca wśród 500 najlepszych techników w Polsce oraz "Srebrnej Szkoły 2019".
 2. Wyróżnieni zostaliśmy również przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – Technikum w Zespole Szkół w Bolechowie im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje nam tytuł „Brązowej Szkoły 2016”.
 3. Osiągamy także liczne sukcesy w sportach obronnych: na szczeblu ogólnopolskim - Zawody "Sprawni jak Żołnierze" - Mistrzostwo Polski, zajęcie I miejsca w latach: 2012r., 2013r. (dziewczęta), 2015r. (chłopcy), 2016 i 2017r. (chłopcy i dziewczęta); II miejsce (dziewczęta) w 2015r. oraz na szczeblu wojewódzkim - w latach 2012 - 2019 I, II i III miejsca (chłopcy i dziewczęta).
 4. Cztery lata z rzędu sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej: w XI edycji 2018/2019 - tytuł finalistki i laureatki III miejsca uzyskuje Renata Kowalew; w X edycji 2017/2018 - tytuł laureata otrzymuje Magdalena Chruścicka; w IX edycji 2016/2017 - tytuł laureata uzyskuje Adrian Miądowicz oraz w VIII edycji Olimpiady w 2015/216 - tytuł laureata otrzymuje Dariusz Kutzner.
 5. W grach zespołowych (siatkówka, piłka nożna) uzyskujemy wysokie lokaty w konkursach i zawodach regionalnych. W 2018r. w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej dziewczęta i chłopcy zajęli I miejsca.
Drzwi otwarte
Termin drzwi otwartych podany zostanie na stronie internetowej szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne

Prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne m.in.:

 • "Treningi personalne"
 • "Fabryka Dobrego Internetu"
 • Fakultety: z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego dla klas maturalnych
 • Zajęcia wyrównawcze - indywidualne, prowadzone przez nauczycieli dla uczniów szkoły.