Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie
Zespół szkół
Adres
ul. Obornicka 1, Owińska, 62-005 Owińska, Bolechowo
Telefon
61 8 126 040
Fax
61 8 126 040
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Mariusz Palka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Klasa wojskowa (mundurowa)
 • Klasa strażacko-ratownicza (mundurowa)
 • Klasa policyjna (mundurowa)
 • Klasa ogólnokształcąca
Opis
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ma swoją lokalizację dwóch budynkach: W BOLECHOWIE i W MUROWANEJ GOŚLINIE. W Bolechowie młodzież kształci się na poziomie liceum ogólnokształcącego i technikum, natomiast w Murowanej Goślinie na poziomie szkoły zawodowej dla młodzieży - branżowej szkoły I stopnia, technikum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.  W szkole panuje rodzinna atmosfera, uczniowie nie są anonimowi, zapewnione mają poczucie bezpieczeństwa. Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie działa już ponad 25 lat.  Współpracujemy m.in.: z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Poznańską, WKU, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa. Osiągamy liczne sukcesy w sportach obronnych: na szczeblu ogólnopolskim - Zawody "Sprawni jak Żołnierze" - Mistrzostwo Polski, zajęcie I miejsca w latach: 2012r., 2013r. (dziewczęta), 2015r. (chłopcy), 2016r. i 2017r. (chłopcy i dziewczęta); II miejsce (dziewczęta) w 2015r. oraz na szczeblu wojewódzkim. W 2018r. w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej dziewczęta i chłopcy zajęli I miejsca. W grach zespołowych (siatkówka, piłka nożna) uzyskujemy wysokie lokaty w konkursach i zawodach regionalnych. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych (nauka odbywa się w małych grupach międzyoddziałowych). Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, prowadzimy m.in.: koło strzeleckie, karate, treningi sportowe, zajęcia biblioteczne, akademię filmową, koła przedmiotowe oraz koło miłośników biblioteki. Organizujemy różne wycieczki w ramach koła turystycznego. W szkole odbywają się liczne konkursy szkolne i pozaszkolne (tj.: ortograficzny, mitologiczny, fotografii, poezji, artystyczny, maraton matematyczny, sudoku, języków obcych itp.). Uczniowie klas I mundurowych biorą udział w warsztacie psychologicznym, a uczniowie klas ogólnych w warsztacie artystycznym. Nasza młodzież uczestniczy także w wykładach prawa na UAM. Oprócz tego angażuje się w wolontariat (Drużyna Szpiku, Szlachetna Paczka, akcja "Pawełek", koncerty charytatywne, HDK). Nasi uczniowie otrzymują stypendia Rady Powiatu w Poznaniu i Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. Od września 2015 r. w szkole w Bolechowie w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM istnieje klasa wojskowa (mundurowa - zgrupowania i szkolenie strzeleckie, bojowe, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej), od 2016r. klasa strażacko - ratownicza (mundurowa – realizująca dodatkowo szkolenie strażackie i sprawnościowe oraz zajęcia edukacyjne w Jednostce Gaśniczo-Ratowniczej nr 8 w Bolechowie, w oparciu o umowę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu), a od 2017r. klasa I policyjna (mundurowa) realizująca dodatkowo szkolenie policyjne, sportowe - samoobronę i warsztaty psychologiczne. Atutem naszej szkoły jest: dobra rodzinna atmosfera, duże poczucie bezpieczeństwa, wysoki poziom nauczania języków obcych (w grupach międzyoddziałowych). Wybierając naszą ofertę, oszczędzasz czas, pieniądze, zdrowie, a zyskujesz solidne, nowoczesne wykształcenie.

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie prezentuje:

Drodzy Absolwenci 8-letnich Szkół Podstawowych
Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół  oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.
Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się wspólnie z Miastem Poznań.

Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Powiatu Poznańskiego oraz Poznania wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU !!!

Ze względu na stan epidemiczny wnioski można składać:
 1. Przez SYSTEM NABÓR PCSS (wybierając przyślij „wyślij wniosek”)
 2. Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
 3. Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru
WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób złożenia wniosku!!!

Drogi Absolwencie 8-letniej szkoły podstawowej, możesz wybrać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:

4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.


Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i branżowej szkole daje możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie branżowej szkoły, nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego - po jej ukończeniu będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?

Harmonogram działań:
1) Możesz wybrać nie więcej niż 6 szkół ponadpodstawowych (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).
PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w nie więcej niż 6 wybranych przez Ciebie szkołach:

- wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),

- zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej, trzeciej czy kolejnej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno - od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

PAMIĘTAJ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły. Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE WNIOSKU

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl – nabór powiat poznański w Zakładce DOKUMENTY.

UWAGA! Wniosek wypełniony tylko elektronicznie a nie przesłany do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji.

PAMIĘTAJ ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł złożyć wniosek o przyjęcie po zakończeniu rekrutacji do szkoły, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

- zaświadczenie lekarskie – obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

- zaświadczenie o praktyce – dla młodocianych pracowników

Nowe zasady dotyczące składania zaświadczeń i orzeczeń

do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. W opisywanej sytuacji, odpowiednio ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Niezłożenie w terminie do dnia 24 września 2021 r., odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Na terenie województwa wielkopolskiego badania kandydatów do szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia organizuje Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy. Zasady przeprowadzenia ww. badań wraz z wykazem jednostek badających i obowiązującymi wzorami dokumentów opublikowane są na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy (https://www.wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ? także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. 
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy gdy dołączono wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Więcej informacji na: www.zsbolechowo.edu.pl.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusami linii: 341 (trasa: Poznań, Rondo Śródka - Poznań, Gdyńska Karolin - Czerwonak, Gdyńska - Owińska, Bydgoska - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla); 342 (trasa: Poznań, Rondo Śródka - Poznań, Gdyńska Karolin - Czerwonak, Gdyńska - Owińska, Dworcowa - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla); 348 (trasa: Poznań, Os. Sobieskiego - Poznań, Radojewo II - Biedrusko, Park - Murowana Goślina - Przebędowo, Pętla) Szynobusem (trasa: Poznań Główny - Murowana Goślina - Łopuchowo - Wągrowiec - Gołańcz).
Historia
Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie w roku 2016 obchodziło jubileusz 25 - lecia istnienia. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły - www.zsbolechowo.edu.pl
Koła zainteresowań

Koła przedmiotowe i zainteresowań: biologiczne, turystyczne, sportowe, dziennikarskie, koło miłośników biblioteki itp.

Kluby m.in.: strzelecki, szkolny klub biegacza, mediatora, DKF (filmowy), karate.

Osiągnięcia

Osiągamy liczne sukcesy w sportach obronnych: na szczeblu ogólnopolskim - Zawody "Sprawni jak Żołnierze" - Mistrzostwo Polski, zajęcie I miejsca w latach: 2012r., 2013r. (dziewczęta), 2015r. (chłopcy), 2016 i 2017r. (chłopcy i dziewczęta); II miejsce (dziewczęta) w 2015r. oraz na szczeblu wojewódzkim - w latach 2012 - 2017 I i II miejsca (chłopcy i dziewczęta). W grach zespołowych (siatkówka, piłka nożna) uzyskujemy wysokie lokaty w konkursach i zawodach regionalnych. W 2018r. w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej dziewczęta i chłopcy zajęli I miejsca.

Drzwi otwarte
Termin drzwi otwartych podany zostanie na stronie internetowej szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne

W placówce prowadzone są zajęcia pozalekcyjne tj.:

 • "Treningi personalne"
 • "Fabryka Dobrego Internetu"
 • Fakultety: z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego dla klas maturalnych.