Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1 w (wielozawodowa)
Nazwa oddziału

 1 w (wielozawodowa)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych  odbywają się podczas miesięcznych  kursów zawodowych w każdym roku nauki.

Uczniowie szkoły branżowej są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego. Szkoła Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakładach  pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych.
Współpracujemy z zakładami produkcyjnymi i usługowymi zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:
– fryzjer
– cukiernik
– piekarz
– mechanik pojazdów samochodowych
– elektromechanik
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– lakiernik
– stolarz
– kucharz
– monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.
Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.