Płońsk
Technikum
Technikum w Czerwińsku nad Wisłą - Technikum Logistyki
Nazwa oddziału

 Technikum Logistyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/20 w naszej szkole na kierunku TECHNIK LOGISTYK będą realizowane przedmioty z zakresu LOGISTYKI OGÓLNEJ, a także MUNDUROWEJ oraz z zakresu logistyk fakultatywnych.

Proponujemy Tobie naukę w klasie mundurowej, w której realizowany jest program nauczania przewidziany dla zawodu technik logistyk. Nauka po gimnazjum wynosi 4 lata a po szkole podstawowej 5 lat. W pierwszej i drugiej klasie wprowadzony będzie dodatkowy przedmiot o nazwie szkolenie mundurowe, prowadzony przez specjalistów z branży policyjnej, który obejmuje:

·       podstawy wychowania patriotycznego

·       naukę musztry i regulaminów

·       edukację prawną

·       zajęcia z metodyki wychowania i szkolenia policyjnego

 

Logistyka to nowoczesny zawód, dający perspektywy pracy w wielu ważnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim transport i spedycja, przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.

Osoba zatrudniona na stanowisku logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem oraz projektowaniem procesów i działań organizacji, zarządza przepływem informacji, towarów i ludzi. Logistyk może pracować w:
centrach dystrybucyjnych,
- przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, spedycyjnych,
- urzędach oraz służbach mundurowych: takich jak wojsko czy policja.

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy mundurowej biorą udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

·        wycieczki do jednostek wojskowych, policyjnych

·        zajęcia w jednostkach służb mundurowych

·        obozy szkoleniowo-mundurowe

·        zajęcia z samoobrony

·        ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych

·        zajęcia ze strzelania

Zadania zawodowe:

·       Przygotowywanie procesu logistycznego. 

·       Przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne. 

·       Sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych w co najmniej dwóch językach obcych. 

·       Prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi. 

·       Analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych. 

·       Organizowanie pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

·       Organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu. 

·       Organizowanie logistyki miejskiej. 

·       Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej. 

·       Zarządzanie zespołami ludzi w działalności logistycznej. 

·       Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw w działalności logistycznej. 

·       Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych. 

·       Ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań.

Kwalifikacje zawodowe 
W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 2 kwalifikacje:

·       AU. 22 - Obsługa magazynów,

·       AU. 32 – Organizacja transportu.