Płońsk
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
Zespół szkół
Adres
ul.Płocka 56, 09-100 Płońsk
Telefon
236622145
Fax
236622685
E-mail
Strona www
Dyrektor
Karina Kmiecińska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
 • Pracownia języka polskiego
 • Pracowania historii
 • Pracownia matematyki
 • Pracowania biologii
 • Pracownia języków obcych
 • Pracownia języków obcych
 • Pracownia komputerowa
 • Aula szkolna
 • Czytelnia szkolna
 • Hala sportowa
 • Internat
 • Internat
 • Stołówka szkolna
Opis

Placówka jest obecnie jedną z pięciu szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Główny cel szkoły to zaspokajanie potrzeb edukacyjnych środowiska poprzez przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na studiach wyższych. Ponad 99% absolwentów dostaje się na wyższe uczelnie, w tym ok. 90% podejmuje naukę na studiach dziennych w państwowych uczelniach. Najczęściej wybierane przez naszych uczniów są następujące kierunki studiów (dane z 2018 roku): politechniczne (61 osób), medyczno-przyrodnicze (31 osób), prawnicze (11 osób), humanistyczne (28 osób), filologiczne (11 osób), ekonomiczno-administracyjne (27 osób), inne kierunki (17 osób). Ok. 70% naszych Absolwentów studiuje w Warszawie.


Liceum wypracowało skuteczny wewnętrzny system kształcenia, umożliwiający każdemu uczniowi rozwijanie własnych uzdolnień. Od 1992 r. funkcjonuje międzyklasowy system nauczania języków obcych, który umożliwia tworzenie grup językowych o różnym poziomie nauczania oraz wybór nauczyciela przez ucznia, a także zmianę grupy  bez konieczności odchodzenia z klasy. Szkoła oferuje bogaty wybór rozszerzeń z przedmiotów maturalnych, realizowanych w grupach międzyoddziałowych.


W celu poszerzenia oferty edukacyjnej i wychowawczej od lat 90. rozwijana jest współpraca z zagranicznymi placówkami oświatowymi w Heschingen (Niemcy) i w Winschoten (Holandia), Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, a w ostatnich latach z AISEC – największą organizacją studencką na świecie. Od ponad 30 lat liceum należy do Szkół Stowarzyszonych UNESCO i Towarzystwa Szkół Twórczych. Od roku szkolnego 2017/2018 liceum rozpoczęło współpracę z nowymi partnerami: Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim oraz Kancelarią Senatu.


Bardzo ważne są dokonania dydaktyczne szkoły. W ciągu 102 lat jej istnienia mury liceum opuściło ponad 9000 absolwentów. Wychowano 188 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Zapewnia to szkole, w połączeniu z wynikami matur, wysokie miejsce w rankingach ogólnopolskich – od lat w rankingu tygodnika „Perspektywy” w kategorii „Najlepsze licea w Polsce” szkoła utrzymuje miano „Srebrnej Szkoły”.


W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjąć uczniów do 6 klas 3-letniego liceum i 6 klas 4-letniego liceum.


Absolwenci gimnazjum będą mieli do wyboru spośród:

- trzech klas w których warianty rozszerzeń umożliwiają przygotowanie do podjęcia studiów: politechnicznych/menedżerskich/medycznych/przyrodniczych/prawniczych – A1, A2, A3.

- jednej/dwóch klas obywatelsko-prawniczych w których warianty rozszerzeń umożliwiają przygotowanie do podjęcia studiów: dziennikarskich, prawniczych, językowych (filologicznych), pedagogicznych – B.

- jednej/dwóch klas medyczno-przyrodniczych w których warianty rozszerzeń umożliwiają przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych – C

- jednej klasy politechnicznej utworzonej we współpracy z Politechniką Warszawską, przygotowującej uczniów do podjęcia przede wszystkim studiów na kierunkach politechnicznych – P.


Absolwenci szkoły podstawowej będą mieli do wyboru spośród:

- trzech klas matematycznych – NA1, NA2, NA3.

W tych klasach będzie można  realizować 2 lub 3 rozszerzenia (w tym obowiązkowo matematykę) zgodnie z indywidualną ścieżką kształcenia. W ramach tych oddziałów realizowane będą rozszerzenia w grupach międzyoddziałowych z następujących przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka, biologia, wos, geografia oraz język angielski. Warianty tych rozszerzeń umożliwią przygotowanie do podjęcia studiów: politechnicznych/ ekonomicznych/menedżerskich. Kształcenie opierać się będzie na ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, firmami, przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi.


- jednej klasy humanistycznej – NB.

W ramach tej klasy możliwy będzie wybór rozszerzeń spośród takich przedmiotów jak: język polski, historia, wos, geografia oraz język angielski, realizowanych w grupach międzyoddziałowych. Warianty rozszerzeń umożliwią przygotowanie do podjęcia szeroko pojętych studiów humanistycznych, m.in.: dziennikarskich, prawniczych, językowych (filologicznych), pedagogicznych. Dodatkowo jeden przedmiot autorski np.: edytorstwo, podstawy dziennikarstwa lub edukacja obywatelska (we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).


- jednej klasy biologiczno-chemicznej – NC.

Wybierając klasę biologiczno-chemiczną – wszyscy uczniowie będą rozszerzać biologię oraz chemię. Dodatkowo będzie można  mieć matematykę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Język angielski opcjonalnie, jeżeli uda się wstawić w planie. Warianty rozszerzeń umożliwią przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych.


- jednej klasy politechnicznej – NP.  

Uczniowie wybierając klasę politechniczną obowiązkowo będą rozszerzać matematykę, fizykę i informatykę od klasy pierwszej liceum. Kształcenie opierać się będzie na ścisłej współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Język angielski opcjonalnie, jeżeli uda się wstawić w planie. W klasie realizowane będą przedmioty autorskie, m.in. rysunek techniczny, geometria wykreślna, modelowanie konstrukcyjne CAD.


Każdy uczeń musi rozszerzać minimum dwa przedmioty. Szkoła zapewnia, w 100%, wszystkim uczniom realizację trzech rozszerzeń, każde kolejne rozszerzenie będzie mogło być realizowane, jeśli uda się umieścić je w planie zajęć ucznia.


Języki obce nauczane w szkole: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński. Możliwość wyboru języka obcego będzie uzależniona od liczby zainteresowanych i liczby grup danego języka proponowanych przez szkołę. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyklasowych, dlatego uczniowie mogą wybierać dowolny język obcy niezależnie od klasy, do której zostaną przyjęci. Podstawową zasadą stosowaną przy przypisywaniu uczniom języków obcych jest zapewnienie możliwości kontynuowania przez uczniów nauki dwóch języków obcych. Każdy uczeń musi kontynuować naukę przynajmniej jednego języka obcego, którego uczył się w gimnazjum lub szkole podstawowej.


Rekrutacja 2019
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła położona jest przy jednej z głównych ulic Płońska - ulicy Płockiej. Młodzież dojeżdża do szkoły, korzystając z komunikacji PKS, wynajętych autokarów lub prywatnego transportu. Możliwe jest też zakwaterowanie się w internacie.
Historia
Płońska Alma Mater ma ponad 100-letnią tradycję, w trakcie której 16 razy zmieniała nazwę. Założona została w 1917 r. przez działaczy Polskiej Macierzy Szkolnej jako pierwsza szkoła średnia na Ziemi Płońskiej. Początkowo było to 8-klasowe Koedukacyjne Gimnazjum. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1923 r. W następnych latach szkołę podzielono na gimnazjum męskie i żeńskie, aby w 1928 r. powrócić do stanu pierwotnego. W 1932 r. gimnazjum stało się szkołą miejską prowadzoną przez Magistrat Miasta Płońska. Początkowo – przez około 5 miesięcy – szkoła mieściła się w budynku Banku Ziemiańskiego, a następnie przeniesiono ją do zakupionego od pani Powichrowskiej budynku przy ulicy Płockiej – obecnie jest to siedziba władz miasta. Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było oddanie do użytku w 1935 r. nowego gmachu szkolnego, który służy uczniom do dziś. Wtedy też nadano gimnazjum imię Bronisława Pierackiego. Wybuch wojny zamyka pierwszy okres istnienia płońskiej szkoły, która podczas okupacji nie funkcjonowała – w budynku Niemcy zorganizowali szpital a następnie szkołę niemiecką. Nauczyciele płońscy prowadzili w tym czasie tajne nauczanie.

Szkoła wznowiła działalność w końcowej fazie drugiej wojny światowej, po wyzwoleniu Płońska spod okupacji niemieckiej. Powrót do przedwojennej nazwy nie był jednak możliwy. Nowe władze dokonały więc pewnej korekty w nazwie szkoły, usuwając z niej imię i nazwisko Patrona. Na świadectwach ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego z 1946 r. – i tylko z 1946 – pojawiły się pieczątki zawierające nazwę: Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Płońsku. W 1949 r. została dokonana kolejna zmiana, co wiązało się zapewne z reformą systemu edukacji i zanikaniem klas gimnazjalnych – powstała Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca  stopnia licealnego w Płońsku. 
W latach 1952–1956 placówka  funkcjonowała jako Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku. Od 1956 r. nastąpiła ponowna zmiana nazwy, która przetrwała (z pewnymi zmianami) aż do dziś – Liceum Ogólnokształcące w Płońsku.

Od 1967 r. szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza, któremu w 1978 r. wychowankowie wznieśli pomnik przed budynkiem liceum. Decyzję o nadaniu szkole takiego imienia podjęli uczniowie szkoły, oddając głosy w ankiecie na nazwisko Sienkiewicza, mając także do wyboru Partyzantów Ziemi Mazowieckiej. Nie był to w owych czasach tak oczywisty wybór. Społeczność szkolna musiała wykazać się nie lada odwagą i determinacją. Powodem tej decyzji był zapewne fakt, że pisarz w latach młodości przebywał w Poświętnem koło Płońska jako guwerner w rodzinie Weyherów, a ponadto w latach 1905–1907 związany był z Polską Macierzą Szkolną. Po nadaniu szkole imienia Henryka Sienkiewicza, w dniu 5 maja (w rocznicę urodzin pisarza), odbywały się uroczystości nazwane Dniem Patrona. W 1978 r. podjęto decyzję o przeniesieniu Dnia Patrona na 15 listopada (rocznicę śmierci Sienkiewicza) ze względu na odbywające się w maju egzaminy dojrzałości. Wówczas, po raz pierwszy w historii szkoły, miało miejsce ślubowanie klas pierwszych.

W 1995 r. na mocy decyzji Kuratorium Oświaty w Ciechanowie szkoła zmieniła nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku. Od 1 września 2000 roku, w wyniku utworzenia przy liceum płońskim Powiatowego Gimnazjum Publicznego, stało się ono częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących, powołanego przez Starostwo Płońskie.

Od września 2019 r., w wyniku reformy oświaty, szkoła powróci do swojej nazwy: I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

Wraz z upływem czasu poprawiała się baza dydaktyczna i lokalowa liceum. W 1962 r. oddano do użytku internat. Przedsięwzięcie to miało ogromne znaczenie dla uczniów, którzy dojeżdżali do szkoły spoza Płońska, często z odległych miejscowości. Kolejny przełom w tym względzie dokonał się w 1974 r., kiedy to oddano do użytku nowy gmach szkolny – jego połączenie z budynkiem przedwojennym stworzyło kompleks obiektów funkcjonujących do dziś. Kolejna rozbudowa dokonała się w 2007 r. wraz z dobudowaniem piętra nad najstarszą częścią budynku. Największą inwestycją w dziejach szkoły była budowa nowoczesnej sali gimnastycznej z budynkiem dydaktycznym, w którym mieści się biblioteka z czytelnią oraz łącznik z istniejącym obiektem szkolnym. Budynki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt realizowano w latach 2011–2012.
Koła zainteresowań

W naszej szkole  możesz rozwijać swoje zainteresowania na wielu płaszczyznach, bo funkcjonują u nas:

Ø  Zespół muzyczny Buczące Rysie

Ø  Chór szkolny

Ø  Koło Teatralne

Ø  Koło Pierwszej Pomocy

Ø  Koło Filozoficzne

Ø  Koła: języka polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, informatyki

Ø  Szkolny Klub Sportowy

Ø  Szkolne Koło Wolontariatu, PCK


Prężnie funkcjonuje Samorząd Uczniowski, wprowadzając w życie szkolne pozytywne zmiany – Ty także możesz mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. 

       Możesz uczestniczyć w wymianach międzynarodowych, w licznych wycieczkach krajowych i zagranicznych, w akcjach charytatywnych, akcji krwiodawstwa, turniejach sportowych, wokalnych i aktorskich występach artystycznych, a także w imprezach, np.: warsztaty z okazji Dnia Dziecka, nocne maratony – filmowy, muzyczny, gier strategicznych itp.

Kontakty zagraniczne

Współpracujemy z: 1. Gimnazjum w Hechingen (Niemcy), 2. Gimnazjum w Winschoten ( Holandia), 3. Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej, 4. Polskim Komitetem ds. UNESCO, 5. AIESEC Polska 6. Fundacją Forum Dialogu.

Osiągnięcia
W latach 2005 – 2018 do matury przystąpiło 3021 absolwentów. Egzamin maturalny zdało 3021 absolwentów. W 2018 roku, biorąc pod uwagę wyniki matur oraz osiągnięcia w olimpiadach, liceum zajęło 64. miejsce w Województwie Mazowieckim i 245. w Polsce - jesteśmy w gronie 7% najlepszych szkół w Polsce. Otrzymaliśmy w rankingu „Perspektyw” tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”. W latach 2003-2018 wychowaliśmy 88 laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.