Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Opolu
Adres
Nysy Łużyckiej 1, 45-034 Opole
Telefon
+48 534 667 656
Fax
774 546 964
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Brygida Starba
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne Nr 8 w Opolu
 • Przedszkole dawniej
 • Kuchnia
 • Łazienka dla dzieci
 • Sala dydaktyczna - jadalnia
 • Sala dydaktyczna
 • Szatnia
 • Oddział Przedszkola Nr 8 we Wróblinie
 • Rodzinny festyn przedszkolny we Wróblinie
 • Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
Opis
„Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć: czułość wobec tego, kim jest i szacunek dla tego, kim może się stać”

Ludwig Pasteur


Nasze przedszkole mieści się na Rondzie przy ul. Nysy Łużyckiej 1 oraz we Wróblinie przy ul. Gminnej 1. Oba budynki przedszkolne otaczają duże ogrody wyposażone w stały i przenośny sprzęt ogrodowy. Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dzieci w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku. Dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci posiadamy wideodomofon z przyciskami do każdej grupy oraz kuchni, kancelarii dyrektora, intendentki. Każdy oddział ma własną szatnię, jak również tablice informacyjne dla rodziców, na których prezentujemy wykonane przez dzieci prace plastyczne, bieżące informacje oraz ogłoszenia. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami zabaw, w których zorganizowane są kąciki dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Jako przedszkole gwarantujemy wszystkim dzieciom bezpieczny i radosny rozwój. Aby dziecko czuło się akceptowane i szczęśliwe, traktujemy je indywidualnie i podmiotowo. Nasze dzieci przygotowujemy do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami. Stwarzamy warunki do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania, z osiągniętych sukcesów. Chronimy i szanujemy osobistą godność naszych przedszkolaków. Wspieramy dziecko w poznawaniu i wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego oraz budowaniu pozytywnego wizerunku własnego JA. Wspieramy rozwój dziecka przez motywowanie, uczenie i wychowanie w podmiotowych relacjach ze światem. Staramy się chronić dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. Wspieramy dziecko w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej i nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z innymi osobami. Zapewniamy dziecku opiekę oraz możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb: emocjonalnych, poznawczych i społecznych. Gwarantujemy partnerską współpracę z rodzicami dzieci. Na potrzeby rodziców i środowiska utworzony został oddział integracyjny. Ideą integracji w tej grupie jest nie tylko łączenie dzieci o różnych możliwościach intelektualnych i rozwojowych, ale też łączenie treści programowych oraz aktywizujących metod nauczania. Grupa powierzana jest opiece dwóch nauczycielek prowadzących, dwóch nauczycieli wspomagających. W grupie zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki i obsłudze fizjologicznej dzieci zdrowych jak i z niepełnosprawnością. Dzieci objęte są pomocą specjalistów – pedagoga specjalnego, psychologa, neurologopedy i terapeuty integracji sensorycznej lub fizjoterapeuty. Nauczyciele prowadzący jak i nauczyciele wspomagający pracujący w tej grupie posiadają wielospecjalistyczne kwalifikacje nie tylko w zakresie wychowania przedszkolnego, ale także psychologii, pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika, tyflopedagogika), terapii pedagogicznej, terapii ręki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera oraz integracji sensorycznej. Każde dziecko z niepełnosprawnością w grupie funkcjonuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem, logopedą oraz terapeutami. Jest on dostosowany do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb danego dziecka. Dzieci w naszej grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją. Nasza grupa integracyjna to miejsce, w którym każde dziecko może rozwijać swoje pasje i talenty. Odnosimy sukcesy w różnych konkursach, festiwalach, oraz olimpiadach. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych biorą czynny udział w różnych międzyprzedszkolnych zmaganiach jak np.: konkursach piosenki angielskiej, patriotycznej oraz piosenki ekologicznej, konkursach plastycznych, recytatorskich, teatralnych, olimpiadzie wiedzy o literaturze dziecięcej. Realizujemy z dziećmi różne, autorskie projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne oraz programy terapeutyczne, a także ogólnopolskie programy edukacyjno-profilaktyczne oraz czytelnicze. Organizujemy dzieciom wyjścia i wycieczki poza teren przedszkola m.in. do kina, teatru. Uczestniczymy w lekcjach bibliotecznych, warsztatach plastycznych, teatralnych, edukacyjnych. Zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów i nietypowych gości do naszego przedszkola w celu organizowania zajęć edukacyjnych. Współpracujemy z innymi placówkami wychowania przedszkolnego oraz Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu.

Przedszkole realizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz opracowane przez nauczycieli innowacyjne i własne programy nauczania.


PRZEDSZKOLNY WYKAZ REALIZOWANYCH PROGRAMÓW

 • „Żyrafa Ola i przyjaciele" - program wychowania przedszkolnego
 • "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" - program wychowania przedszkolnego
 • "Kamyczkowe rady - przedszkolak zawsze bezpieczny" - program wychowawczo-profilaktyczny
 • "Kocham dobrego Boga" - program nauczania religii w wieku przedszkolnym
 • "I love Boo" - program wychowania przedszkolnego, multisensoryczna nauka języka angielskiego
 • "Pierwszy krok w przedszkolu" - elementy programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych

 INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 •  „Mali przyjaciele przyrody” - innowacja przyrodniczo-ekologiczna 
 • „Od przedszkola razem” - program własny terapeutyczny dla grupy integracyjnej
 • "Przedszkolna kuźnia zawodów" - wprowadzamy przedszkolaki w światy preorientacji zawodowej - program edukacyjny
 • "Przedszkolaki MultiSensoraki - sensoryczno-motoryczne zabawy grupowe" - program edukacyjny wspierający rozwój dzieci przedszkolnych poprzez metody integracji sensorycznej oraz elementów sensoplastyki

PROJEKTY EDUKACYJNE

 • „Dwujęzyczna Opolszczyzna" - (UE - Europejski Fundusz Społeczny II edycja projektu) - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli Aglomeracji Opolskiej, projekt "Budowanie środowiska dwujęzycznego wspierającego naukę języka angielskiego w przedszkolu"
 • "Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
 • "Uczymy dzieci programować"
 • "Muzyka to matematyka"
 • "Starych bajek czar - zapomniane bajki dzieciństwa naszych rodziców i dziadków"

Realizowany w przedszkolu program adaptacyjny ma na celu ułatwienie dzieciom adaptacji do przedszkola. Rodzice mają możliwość uczestniczenia wraz z dzieckiem w zajęciach organizowanych przez nauczyciela najmłodszej grupy wiekowej przed rozpoczęciem roku szkolnego, w którym dziecko zostaje przyjęte do przedszkola.

Nasza placówka posiada certyfikat "Bezpieczne przedszkole" nadawany corocznie od roku 2007.

Przykładowy ramowy rozkład dnia w grupie dzieci 4-letnich Realizacja podstawy programowej:
6.00-7.30 – powitanie dnia, realizacja podstawy programowej w grupie I, wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez dowolne zabawy konstrukcyjne.
7.30-8.00 – początek dnia w grupie, powitanie, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci.

8.00-8.30 – poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe i integracyjne, organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała; przygotowanie do śniadania – kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, wdrażanie do utrzymania ładu i porządku.

 8.30-9.00 – śniadanie – rozwijanie nawyków spożywania potraw z zachowaniem estetyki.
9.00-10.00 – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o poszczególne obszary – organizowanie sytuacji wychowawczo-dydaktycznych stwarzających możliwość optymalnego rozwoju: kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju mowy, rozwijanie czynności intelektualnych, kształtowanie sprawności fizycznej, zajęcia plastyczne, zabawy matematyczne, zajęcia umuzykalniające.
10.00-11.00 – spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych dla poszczególnych pór roku, wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach, prace porządkowe, ogrodnicze.
11.00-11.30 – przygotowanie do II śniadania, kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, utrwalenie wprowadzonych wierszy i piosenek.
11.30-12.00 – II śniadanie – rozwijanie nawyków spożywania potraw z zachowaniem estetyki. Realizacja rozszerzonej podstawy programowej

12.00-14.00 – odpoczynek w miarę dziecięcych potrzeb – słuchanie literatury dla dzieci, relaksacja przy muzyce, słuchanie muzyki poważnej.

14.00-14.30 – obiad – opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia, przyjmowanie odpowiedniej postawy przy stole, prawidłowe posługiwanie się widelcem.
14.30-17.00 – zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne.

Przedszkole ściśle współpracuje: 

· z Wydziałem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższą Szkołą Zawodową z Wolfsburga (Niemcy),  FOS BOS Ingolstadt

  (Niemcy) w ramach realizowanej innowacji z zakresu języka niemieckiego,

· z Zespołem Szkół Ekonomicznych w zakresie rozwijania i kształtowania właściwych postaw społecznych młodych ludzi – idea wolontariatu,

· z Uniwersytetem Opolskim w zakresie badań oraz praktyk studenckich,

· z Muzeum Śląska Opolskiego oraz Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach w zakresie rozwijania świadomości regionalnej dzieci,

·  z Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci,

·  z Policją i Strażą Pożarną w zakresie rozwijania zachowań gwarantujących bezpieczne funkcjonowanie w środowisku,

·  z Polski Czerwonym Krzyżem

·  z Centrum Informacyjno Edukacyjnym „Senior w Opolu"

·  ze szkołami podstawowymi PSP 7, PSP 8, PSP 21, w zakresie ułatwienia startu szkolnego dzieci.

 

Ponadto na terenie przedszkola organizowane są takie imprezy i uroczystości jak:
- spotkanie z Mikołajem,
- przedstawienie jasełkowe, - uroczystości rodzinne (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty),
- bal karnawałowy,
- spotkanie przy wielkanocnym stole (szukanie zajączkowego gniazda),
- festyn rodzinny,
- Dzień Dziecka,
- uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupach najstarszych,
- i wiele innych.

Osiągnięcia
 • Dyplom za  zajecie III miejsca w Międzynarodowym konkursie plastycznym „Obraz mojej ojczyzny” praca pt „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
 • Dyplom za zajęcie I i II miejsce w Ogólnopolskim  konkursie plastycznym „Mali Przyjaciele przyrody”  
 • Dyplom za zajecie II miejsca w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Dary jesieni inspiracją twórczości dzieci”
 • Dyplom za udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pani Wiosna”
 • Dyplom za udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesienne parasole”
 • Dyplom za udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesienny las”
 • Dyplom za zajecie I miejsca w lokalnej X Olimpiadzie przedszkola w PSP 21  
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w  konkursie plastycznym „Jem zdrowo i kolorowo”
 • Certyfikat dla przedszkola za potwierdzający  udział w programie edukacyjno- profilaktycznym pt „Profilaktyka przez sport” Miejski Ośrodek Sportu i  Urzędu Miasta 
 • Certyfikat „Niewidomy kolega, mój dobry przyjaciel” „Już wiem jak pomagać„ kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawny wzrokowo dzieci w wieku przedszkolnym na Opolszczyznie  (Fundacja Szansa dla Niewidomych)
Godziny otwarcia od
06:00 - 17:00 Opole, ul.Nysy Łużyckiej 1 oraz 6:30-17:00 Wróblin, ul. Gminna 1
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi

Godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym. Dokonując określenia godzin pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dojazd rodziców z pracy do przedszkola.

Uwaga: Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców.

Organ prowadzący
Miasto Opole
Personel

W naszym przedszkolu pracuje 18 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, w tym specjaliści: oligofrenopedagog, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda. Ogromna świadomość i odpowiedzialność nauczycieli pozwala zaspokajać potrzeby wszystkich dzieci, niezależnie od tego czy są pełnosprawne czy z niepełnosprawnością.

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani nauczyciele dążący do rozwoju własnych umiejętności, doskonalący się na kursach i warsztatach, poszukujący nowych metod i rozwiązań pozwalających na osiąganie wszechstronnego rozwoju dziecka we współdziałaniu z rodziną.  

Nasi nauczyciele ukończyli studia z specjalizacji :
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Psychologia
- Terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną

- Kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną i profilaktyką

- Arteterapia i animacja kultury.

- Fizjoterapia

- Pedagogika oświatowo-artystyczna
- Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną

- Filologia germańska
- Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

- Wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna

- Nauczanie religii w przedszkolu

- Wczesna edukacja nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym w przedszkolu

- Integracja sensoryczna

- Tyflopedagogika
- Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika
- Logopedia

- Neurologopedia
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera
- Organizacja i zarządzanie w placówkach oświatowych,

- Terapia ręki I i II stopnia,

- Trener umiejętności społecznych (TUS),

- Metody komunikacji alternatywnej – MAKATON,

- I i II stopień terapii integracji sensorycznej,

- Podstawy koncepcji International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

 

Dodatkowe zajęcia
Przedszkole proponuje rozszerzoną realizację podstawy programowej na życzenie rodziców o naukę języka niemieckiego (nieodpłatnie), naukę języka angielskiego (nieodpłatnie), zajęcia muzyczno-rytmiczno-terapeutyczne (nieodpłatnie w ramach realizacji podstawy programowej), zajęcia logopedyczne (nieodpłatnie), zajęcia gimnastyki korekcyjnej (nieodpłatnie) oraz terapeutyczne, w tym: zajęcia integracji sensorycznej, terapię psychologiczną (nieodpłatnie).
Koła zainteresowań
W przedszkolu rozwijamy u dzieci zainteresowania muzyczne, plastyczne, teatralne, matematyczne, ruchowe, ekologiczne i językowe.
Kontakty zagraniczne
Przedszkole współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową w Wolfsburgu (Niemcy) oraz ESSSI GOR (Węgry) i FOS BOS Ingolstadt (Niemcy) w ramach realizowanego programu nauczania języka niemieckiego, a także odbywania międzynarodowych praktyk przez uczniów i studentów wyżej wymienionych szkół.
Historia
Nasze przedszkole jest jednym z najstarszych przedszkoli w mieście. Siedziba główna zlokalizowana jest w przedwojennym budynku, który zamieszkiwał właściciel Cementowni "Odra". W 1945 roku budynek został zaadaptowany na potrzeby przedszkola, do którego uczęszczały dzieci pracowników cementowni - stąd architektura odbiegająca od typowych opolskich przedszkoli. Niestety nie jest znana dokładna data otwarcia placówki. Od 1997 roku do naszego przedszkola wcielono przedszkole przy ul. Gminnej 1 w Opolu - Wróblinie. Do chwili obecnej stanowi on oddział naszego przedszkola.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Generowany przez program iPrzedszkole, indywidualny dla każdego dziecka
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
Generowany przez program iPrzedszkole, indywidualny dla każdego dziecka
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe