Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 21 "Kraina Odkrywców" w Opolu
Adres
Drzymały 28, 45-342 Opole
Telefon
774 543 551
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Kwiecińska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Nr 21 "Kraina Odkrywców" w Opolu
Opis

Przedszkole mieści się przy ul. Drzymały 28 w budynku wolnostojącym, położonym z dala od ulicy, w otoczeniu rozległego ogrodu z dużą ilością drzew i krzewów. Posiada 6 oddziałów z podziałem na grupy wiekowe. W roku szkolnym 2021/2022 są to grupy: grupa I  3 - latki, grupa II - 3-4- latki, grupa III - 4-latki, grupa IV 5- latki, grupa V -5- 6 latki, grupa VI - 5 -6  -latki. Dysponuje dużym placem zabaw wyposażonym w różnorodne urządzenia zabawowe i sprawnościowe. Sale pobytu dzieci są przestrzenne, bardzo dobrze oświetlone, kolorowe, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne adekwatne do wieku dzieci. W przedszkolu jest sala do zabaw ruchowych, bogato wyposażona w sprzęt sportowy m.in. do gimnastyki korekcyjnej, zajęć integracji sensorycznej, suchy basen z piłeczkami, itp. Ponadto przedszkole posiada dobrze wyposażony gabinet terapeutyczny do indywidualnej pracy korekcyjno-kompensacyjnej i logopedycznej z dzieckiem. Opiekę nad dziećmi sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych i logopedycznych. Nazwa  przedszkola „Kraina Odkrywców”, którą posiadamy od  2014 r. najlepiej określa charakter naszej placówki. Jest ona takim miejscem, gdzie dzieci w pełni mogą przeżywać swoje radosne dzieciństwo i gdzie codziennie mogą odkrywać swój nieskończony potencjał. Dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania wiedzy o otaczającym świecie i nabywania niezbędnych umiejętności. Życzliwa i wyrozumiała opieka kadry przedszkolnej, kompetentnej  i rozumiejącej dzieci oraz duża różnorodność zajęć, pozwalają z każdego naszego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc go w harmonijnym rozwoju pod względem intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym. W każdym momencie naszego życia odkrywamy coś nowego, wszystko to czego doświadczamy, co przeżywamy, co obserwujemy, czego smakujemy przekształcamy w wiedzę. W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość właśnie takiego wielozmysłowego poznawania otaczającego świata. Od dłuższego czasu współpracujemy z wieloma instytucjami zewnętrznymi, które wpierają nasze działania i pomagają w odkrywaniu przed dziećmi tajemnic otaczającego świata. Samodzielne odkrywanie rzeczywistości, w indywidualnym tempie, zgodnie z jego potrzebami – to największa radość dla dziecka, a my staramy się go w tym wspierać, podawać wskazówki i prowadzić. Obecna sytuacja epidemiczna  mocno ograniczyła możliwości współpracy z instytucjami z zewnątrz, ale staramy się wykorzystywać inne możliwości i mamy nadzieję, że do tej współpracy niedługo powrócimy.                                    

Od wielu lat priorytetem naszych działań jest  szeroko pojęte zdrowie dzieci, ich prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny, które staramy się realizować we współpracy z rodzicami i innymi placówkami wspierającymi. Działaniom naszym przyświeca jasny, precyzyjny cel – dziecko, które rozwija się w atmosferze twórczej, radosnej, nieskrępowanej aktywności ruchowej, któremu stwarzamy odpowiednie warunki na zaspokajanie potrzeb, które będzie w przyszłości aktywnym, świadomym i przede wszystkim zdrowym uczestnikiem życia społecznego.

 Oferujemy dzieciom smaczne, urozmaicone posiłki z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania, przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni. W czasie całodziennego pobytu serwujemy: śniadanie - godz.8.30, II śniadanie (owoce lub soki owocowe)- ok. godz.10.00, dwudaniowy obiad - godz.11.30, podwieczorek - godz.14.15.

Osiągnięcia

 

W 2021 r. w organizowanym  przez NTO wielkim Plebiscycie Edukacyjnym nasze przedszkole w kategorii:  Przedszkole Roku zdobyło I miejsce w województwie, a nauczyciel p. Sara Nowak została zwyciężczynią plebiscytu w województwie, w kategorii: Nauczyciel przedszkola.

Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach (plastycznych, recytatorskich, sportowych itp) , olimpiadach wewnątrzprzedszkolnych oraz organizowanych przez inne placówki, osiągając w nich liczne sukcesy. Redagujemy i wydajemy co miesiąc gazetkę przedszkolną „Oczko”, w której rodzice znajdują porady i bieżące informacje o wydarzeniach przedszkolnych.

Godziny otwarcia od
06:00- 17.00 - godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzacym
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę  w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola.  Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględniać czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego ) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Historia

Nasze przedszkole otworzyło swe podwoje dla wychowanków dokładnie 15 września 1964 r. Z opowiadań mieszkańców tej dzielnicy wiemy, że przedszkole wybudowano na terenie ogródków działkowych, czego widocznym śladem są drzewa owocowe w naszym ogrodzie przedszkolnym, które rosną i owocują do dziś. W  58-letniej historii przedszkolem kierowało 6 dyrektorów, w tym,  od 2022 r. funkcję tę pełni mgr Elżbieta Kwiecińska, a od 2014 r. wspiera ją wicedyrektor  mgr Halina Skóra.

Przedszkole rozpoczęło działalność jako placówka 4-oddziałowa, a liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wynosiła 130. Naturalną konsekwencją zwiększającej się liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w kolejnych latach było utworzenie w roku 1967 - 5 oddziału. Lata 80-te, to lata ogromnego wyżu demograficznego, stąd wielkie zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu. W 1982 r. powstał 6 oddział na zewnątrz, utworzony i wyposażony przez PSS w budynku przy ul. Telesfora – dla dzieci pracowników, który funkcjonował do 1989 r. Bywały lata, że do poszczególnych oddziałów zapisanych było niemal 40 dzieci. Od roku 1991 do 1999  w przedszkolu jest 5 oddziałów z liczbą dzieci 125. Od roku 2000 dostrzega się wyraźną tendencję malejącą w ilości dzieci uczęszczających do przedszkola, która spowodowana jest niżem demograficznym oraz niekorzystną sytuacją ekonomiczną rodzin. W związku z tym zmienia się stopień organizacji przedszkola – przedszkole liczy 4 oddziały całodniowe i  1 oddział z pobytem 5 – godzinnym. Kolejny wzrost liczby dzieci, zwiększanie świadomości roli wychowania przedszkolnego i potrzeby środowiska, spowodowały konieczność utworzenia w 2013 r. ponownie 6 oddziału, który funkcjonuje do dziś. Obecnie przedszkole funkcjonuje jako placówka  6 –cio oddziałowa, do której uczęszcza 150 dzieci.

Zmieniają się czasy, ludzie, ale wartości, którym jesteśmy wierni nie ulegają zmianom. Na pierwszym miejscu od zarania istnienia naszego przedszkola było stawiane dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój i to nie uległo zmianie również dzisiaj.

Personel

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra  z wykształceniem wyższym pedagogicznym. Obecnie  zatrudnionych jest 15 nauczycieli; 13 w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 w niepełnym. W naszych szeregach jest 10 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych  i 3 nauczycieli kontraktowych. Zdecydowana większość nauczycieli ma dodatkowe kwalifikacje zdobyte poprzez ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne. Są to kwalifikacje w zakresie  - edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki  specjalnej, terapii pedagogicznej, logopedii, języków obcych angielskiego i niemieckiego oraz zarządzania placówkami oświatowymi, jest nauczyciel prowadzący religię i terapeuta integracji sensorycznej. Systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje potrzebne w pracy z dziećmi. Nauczycielki naszego przedszkola są kreatywne,  podchodzą do swojej pracy z pasją, wkładając w nią wiele serca. To  zespół ludzi twórczych i zaangażowanych, którzy są otwarci na nowatorskie rozwiązania, którzy  opracowują  i wdrażają  autorskie programy własne oraz aktywnie realizują inne programy zewnętrzne w różnych obszarach.  Nasi wychowawcy wspomagają i wspierają rozwój dzieci, uwzględniając ich wrodzone predyspozycje i zdolności. Cechuje ich indywidualne i podmiotowe traktowanie  wychowanków, udzielają podopiecznym w miarę potrzeby wsparcia i rozwijają ich zdolności i zainteresowania.

 To nasi pracownicy stanowią o sile   naszej placówki – Rada Pedagogiczna, która jest motorem i siłą napędową wszystkich działań oraz pracownicy niepedagogiczni, bez których funkcjonowanie  przedszkola jest niemożliwe. Tworzymy w miarę stabilny zespół. Wielu  pracowników jest związanych z placówką kilka lub kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Wszyscy pracownicy przedszkola, również niepedagogiczni są otwarci na potrzeby dzieci, służą pomocą w różnych sytuacjach. Wszyscy tworzymy ciepłą, i miłą atmosferę dla naszych przedszkolaków.

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Generowany przez program iPrzedszkole. Indywidualny dla każdego dziecka.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe