Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I R
Nazwa oddziału

 I R

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik rachunkowości posiada umiejętność:

A. w zakresie prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

1)        prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

2)        sporządzania dokumentacji kadrowej,

3)        prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

4)        rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,

5)        prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

6)        prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

7)        prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami,

B. w zakresie prowadzenie rachunkowości:

1)        organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,

2)        ewidencjonowania operacji gospodarczych,

3)        przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

4)        wyceniania składników aktywów i pasywów,

5)        ustalania wyniku finansowego,

6)        sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

7)        prowadzenia analizy finansowej.