Luboń
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego
Adres
Żabikowska 40, 62-030 Luboń
Telefon
618130392
Fax
618130392
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
SP 2, zwana Cieszkowianką od imienia Patrona to największa szkoła w mieście. Obecnie w szkole uczy się 871 uczniów w 38 oddziałach, 22 oddziały klas 1-3 (491 uczniów) oraz 16 oddziałów klas 4-6 (380 uczniów). Bazę szkoły stanowi: 8 sal do edukacji wczesnoszkolnej mieszczących się na parterze budynku (dla bezpieczeństwa najmłodszych uczniów), w których uczy się 16 oddziałów klas 1 i 2 (na dwie zmiany), pozostałe oddziały klas 2 i 3 (6 oddziałów) uczą się na piętrze szkoły. Uczniowie klas 4-6 mają do dyspozycji 9 sal dydaktycznych na piętrze, lekcje również do 17.30. Obecnie bardzo duża liczba uczniów w szkole skutkuje tym, że część lekcji np. języków obcych w grupach odbywa się w małych salkach. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w salach gimnastycznych. Świetlica do której zapisanych jest 318 uczniów mieści się obecnie w 4 salach na poddaszu szkoły, przystosowanych dla najmłodszych uczniów. Szkoła posiada stołówkę i kuchnię. Uczniowie mogą korzystać z boiska sportowego oraz dwóch boisk do spędzania przerw.
Języki
angielski, niemiecki
Historia
Dzieje szkoły w Żabikowie rozpoczynają się już w XIX wieku. Do połowy tego stulecia we wsi szkoły nie było, a dzieci uczęszczały do szkółki parafialnej we Wirach, znajdującej się przy kościele. Na początku XX w. kryty słomą budynek szkolny, posiadał dwie sale. Od 1903 r. kierownikiem był p. Mendelak, a oprócz niego pracowało jeszcze dwóch nauczycieli. Do szkoły uczęszczało wtedy 120 dzieci. Wraz z oddaniem pierwszych bloków Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” do szkoły przyjęto dodatkowo 300 dzieci. Zaczęło się znów robić za ciasno, w związku z tym w 1968 r. powstał kolejny projekt rozbudowy. Przez wiele lat nie został on jednak zrealizowany. Zajęcia zaczęły się odbywać na trzy zmiany. W latach siedemdziesiątych uczęszczało tu przeszło tysiąc uczniów, uczniów szkoła dysponowała tylko 14 salami. Oczywiście nie było sali gimnastycznej. Na początku roku szkolnego 1992\93 rozpoczęto rozbudowę szkoły. Prace trwały cały rok, a efektem było powstanie 8 nowych sal lekcyjnych. Uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpiło 2 października 1993 r. W marcu 1996 r. udało się oddać do użytku nową salę gimnastyczną. Wiele zmian nastąpiło w 1999 r. W związku z powstaniem dwustopniowego systemu obowiązkowej szkoły powszechnej, utworzono sześcioletnią szkołę podstawową. Od 1 stycznia 1999 r. dyrektorem szkoły została Teresa Zygmanowska. 21 marca 2003 - podczas uroczystości 100-lecia szkoły, odbyła się uroczystość nadania imienia Augusta hr. Cieszkowskiego oraz ofiarowania szkole sztandaru.
Kontakty zagraniczne
Szkoła aktywnie uczestniczy w licznych projektach zagranicznych, np.: Program Socrates (współpraca ze szkołami z Austrii i Czech) „Eco Fair to czysta Europa” 2003-2007 Socrates Comenius (współpraca ze szkołami z Hiszpanii, Turcji, Rumunii, Niemiec, Austrii, Czech) „TerraNostra@OurEarth?” 2011-2013 Warsztaty dla uczniów w Poczdamie 2015 Europejska wymiana ozdób świątecznych 2014, 2015 Euroweek 2014, 2015 Program Erasmus + 2015 – asystenci z Włoch 2016 – asystentka ze Słowenii
Osiągnięcia
Uczniowie szkoły uczestniczą w wielu konkursach wiedzowych, artystycznych, sportowych, osiągając liczne sukcesy (publikacje recenzji i opowiadań w prasie ogólnopolskiej, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, 6 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, liczne sukcesy sportowe na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim, wiele wyróżnień i bardzo dobrych wyników w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, wyróżniające wyniki w konkursach przyrodniczych, sukcesy w konkursach recytatorskich i wokalnych na szczeblu rejonowym)
Sześciolatek w pierwszej klasie
W klasach pierwszych uczy się obecnie 127 sześciolatków. Pracują przede wszystkim, metodami aktywizującymi. Zajęcia mają zorganizowane w salach, w których wydzielono miejsce do nauki, zabawy i kąciki tematyczne. Dzieci przebywając w szkole znajdują się pod stała opieką nauczyciela.
Zajęcia pozalekcyjne
Oferta zajęć pozalekcyjnych obejmuje zajęcia artystyczne, takie jak koła plastyczno – techniczne i muzyczne, koła taneczne, gry na instrumencie. Prowadzone są też zajęcia naukowe np. koło matematyczne, koło przyrodnicze, koło j. angielskiego. Dla dzieci utalentowanych sportowo w szkole organizowane są zajęcia SKS oraz po lekcjach zajęcia UKS. Pełna oferta zajęć pozalekcyjnych na ten rok szkolny znajduje się na stronie internetowej szkoły: sp2lubon..eu Szkoła współpracuje z UAM, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz z instytucjami wspierającymi, takimi jak: Instytut Badań Edukacyjnych, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Nauczycielską Akademią Internetową. Posiada certyfikaty: Szkoła z Klasą, Szkoła Myślenia, Szkoła z Klasą 2.0 Laboratorium, Bezpieczna Szkoła, Szkoła bez Przemocy.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe