Luboń
Luboń
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla Rodziców (PDF)
Zarządzenie 8/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekurtacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń (PDF)
Oświadczenie nr 1 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o zamieszkaniu na terenie miasta Luboń kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń (PDF)
Oświadczenie nr 2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są uczniem/uczniami szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek (PDF)
Oświadczenie nr 3 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek (PDF)
Oświadczenie nr 4 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są absolwentem/absolwentami szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek (PDF)
Oświadczenie nr 5 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o wielodzietności rodziny kandydata (PDF)
Oświadczenie nr 6 - oświadczenie rodziców i dziadków kandydata potwierdzające wspieranie w zapewnieniu należytej opieki (PDF)
Oświadczenie nr 7 - oświadczenie, że kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność (PDF)
Liczba wolnych miejsc w klasach I w szkołach podstawowych